Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

SPRAWA:

Wpis lub zmiana w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Gminy Koczała
ul. Człuchowska 27
77-220 Koczała
pokój nr 13
tel. (59) 8574258, (59) 8574259, wew. 62.

Godziny pracy:

poniedziałek 800 – 1600
wtorek 800 -1515
środa - piątek 715-1515

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Rozwoju i Środowiska
Stanowisko ds. ochrony środowiska oraz porządku i czystości w gminie

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości;
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  4. Pełnomocnictwo (przygotowane zgodnie z art. 33 KPA), jeżeli strona działa przez pełnomocnika w tym przypadku dowód wniesienia opłaty skarbowej

OPŁATY:

Opłatę skarbową pobiera się w przypadkach:

  • wniesienia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej – 50 zł,
  • zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności – 25 zł,
  • wydania zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze – 17 zł,
  • opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej

Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Koczała Bank Spółdzielczy Człuchów/ Oddział Przechlewo: Nr konta: 28 9326 0006 0060 0239 2000 0010.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wpis dokonywany jest w terminie 7 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.
Wydanie zaświadczenia następuje w ciągu 7 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Jeśli wniosek jest niekompletny wójt wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia – w takim wypadku wskazany termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

PODSTAWA PRAWNA:

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Koczała w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru, następuje w przypadku gdy:
1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
2. przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej z następujących przyczyn:

- przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności, niezgodne ze stanem faktycznym,
- przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie,
- organ stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

Odmowa dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w drodze decyzji, od której służy odwołanie. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Koczała w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE:

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Koczała, obowiązani są uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje wójt gminy, na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek i oświadczenie.pdf (PDF, 11KB) 2015-08-06 10:58:04 256 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 06-08-2015 10:58:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 06-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Ewa Tybora-Dziąbkowska 10-06-2020 08:33:59