Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

SPRAWA:

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Gminy Koczała
ul. Człuchowska 27
77-220 Koczała
pokój nr 13
tel. (59) 8574 258, wew. 62.

Godziny pracy:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 800 - 1500
środa - piątek 700 - 1500

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Rozwoju i Środowiska
Stanowisko ds. ochrony środowiska oraz porządku i czystości w gminie

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby fizyczne, które chcą wyciąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej powinny zgłosić wójtowi zamiar usunięcia drzewa.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
1. imię, nazwisko i adres wnioskodawcy;znaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
2. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzew na nieruchomości.

Wniosek posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia (decyzję) na usunięcie drzew lub krzewów, zawierający:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (z podaniem numeru Księgi wieczystej przy własności, współwłasności, użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu wieczystym lub innego dokumentu w pozostałych przypadkach - dzierżawa, najem itp.) albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię/wspólnotę mieszkaniową informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm; w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

- posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
- nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

 1. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 2. miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 3. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji dla której jest on wymagany zgodnie a ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 4. projekt planu:

- nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub
- przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianę drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania

 1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 2. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane.

OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Koczała Bank Spółdzielczy Człuchów/ Oddział Przechlewo: Nr konta: 28 9326 0006 0060 0239 2000 0010.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia  organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.
Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu.
W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin.
W przypadku konieczności przeprowadzenia kilku oględzin w terenie z uwagi na liczbę drzew zgłoszonych do usunięcia, 14. dniowy termin na wniesienie sprzeciwu liczy się od daty przeprowadzenia ostatnich oględzin na nieruchomości.  
2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹ Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
3. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte w ciągu 6 miesięcy od przeprowadzenia oględzin należy ponownie dokonać zgłoszenia.
Osoby fizyczne, które chcą usunąć drzewo w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą powinny wystąpić do wójta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.

Do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania, a w przypadku spraw skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy

Wnioski niezawierające wszystkich danych bądź wymaganych załączników, a także nieuzupełnione w terminie wyznaczonym przez tut. urząd, pozostawia się bez rozpatrzenia.
1. Złożenie wniosku
2. Wizja lokalna w terenie z udziałem stron
3. Decyzja administracyjna.

Osoby fizyczne usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej muszą dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

 • 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W terminie 21 dni od dnia zgłoszenia organ dokonuje oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew.
W terminie 14 dni od dnia oględzin organ może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej.

PODSTAWA PRAWNA:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Koczała przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Koczała w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE:

Termin usunięcia drzew lub krzewów zgodnie z art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody następuje przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin. W przypadku nieusunięcia drzew lub krzewów w powyższym terminie usunięcie drzew lub krzewów może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków (art. 83a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów.pdf (PDF, 21KB) 2020-09-17 14:40:22 5 razy
2 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.pdf (, 301980) 2017-07-05 14:23:07 185 razy
3 Zawiadomienie o wykonaniu nasadzeń zastępczych.pdf (PDF, 26KB) 2017-07-05 14:23:07 124 razy
4 Oświadczenie spółdzielni i wspólnoty.pdf (PDF, 18KB) 2017-07-05 14:23:07 144 razy
5 Wniosek zezwalający na wycinkę drzew lub krzewów.pdf (PDF, 40KB) 2017-07-05 14:23:07 238 razy
6 wniosek wycinka drzew.pdf (PDF, 49KB) 2015-08-06 11:12:28 225 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 06-08-2015 11:12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Tybora-Dziąbkowska 06-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Ewa Tybora-Dziąbkowska 18-09-2020 14:20:25