Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zezwolenie na uprawę maku lub konopi

SPRAWA:

Zezwolenie na uprawę maku lub konopi

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Gminy Koczała
ul. Człuchowska 27
77-220 Koczała
pokój nr 13
tel. (59) 8574258, (59) 8574259, wew. 62.

Godziny pracy:

poniedziałek 700 – 1500
wtorek 800 – 1500
środa - piątek 700 – 1500

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Rozwoju i Środowiska
Stanowisko ds. gospodarowania mieniem gminy, inwestycji i rolnictwa

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych.
 2. Umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenia Marszałka Województwa Pomorskiego, na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych.
 3. Oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
 4. Oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za o których mowa w art. 63 - 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 6. Faktura poświadczająca zakup materiału siewnego maku lub konopi włóknistych w jednostce posiadającej zezwolenie Marszałka Województwa Pomorskiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych.
 7. Faktura zakupu materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny lub kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin.
 8. Wypis z rejestru gruntów oznaczający numer działki ewidencyjnej na której prowadzona będzie uprawa.
 9. Faktura zakupu materiału siewnego maku kategorii elitarny lub kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin.
 10. Umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.
 11. Umowa kontrakcji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, niewpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych.

Wniosek powinien zawierać:
- imię i nazwisko rolnika, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę /firmę/, siedzibę i adres wnioskodawcy,
- informacje o odmianie maku, powierzchni uprawy oraz numer działki i położenie, na której będzie prowadzona uprawa maku,
- jednostkę kontraktującą,
- oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki /makówki/, o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,
- oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64 i wykroczenia, o których mowa w art. 65 wyżej wymienionej ustawy,
- podpis rolnika ubiegającego się o uprawę.
- oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

OPŁATY:
1. Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia - 30 zł.
2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Koczała Bank Spółdzielczy Człuchów/ Oddział Przechlewo: Nr konta: 28 9326 0006 0060 0239 2000 0010.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Załatwienie sprawy następuje w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy. Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej. Stosownie do art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od tut. Urzędu.

Wnioski niezawierające wszystkich danych bądź wymaganych załączników, a także nieuzupełnione w terminie wyznaczonym przez tut. urząd, pozostawia się bez rozpatrzenia.

PODSTAWA PRAWNA:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;
- rozporządzenie Wojewody Pomorskiego określające powierzchnię upraw maku i konopi włóknistych w poszczególnych gminach - wydawane corocznie,
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Koczała w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE:

Zasadniczym aktem prawnym normującym uprawy maku i konopi jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z zapisami zawartymi w tej ustawie do uprawy dopuszcza się uprawę maku niskomorfinowego wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa, maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa, konopi włóknistych wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany oraz dodatkowo umowy kontraktacji zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenia marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany oraz dodatkowo umowy kontraktacji/umowy sprzedaży/umowy o przetworzenie słomy konopnej na włókno z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi.

Uchwałę określającą ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw podejmuje Sejmik Województwa, po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o udzielenie zezwolenia na uprawę maku lub konopi.pdf (PDF, 28KB) 2017-06-02 09:35:42 207 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Wołk 02-06-2017 09:35:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Tybora-Dziąbkowska 02-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Ewa Tybora-Dziąbkowska 17-09-2020 14:44:45