Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

SPRAWA:

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Gminy Koczała
ul. Człuchowska 27
77-220 Koczała
pokój nr 13
tel. (59) 8574258, (59) 8574259, wew. 62.

Godziny pracy:

poniedziałek 700 – 1500
wtorek 800 - 1500
środa - piątek 700- 1500

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Rozwoju i Środowiska
Stanowisko ds.ochrony środowiska oraz porządku i czystości w gminie

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 4. Załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia;
 5. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 6. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 7. Trzy egzemplarze oraz w formie dokumentu elektronicznego:
 • karty informacyjnej przedsięwzięcia - w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 1. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 205 zł,
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Koczała Bank Spółdzielczy Człuchów/ Oddział Przechlewo: Nr konta: 28 9326 0006 0060 0239 2000 0010.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Terminy załatwienia sprawy w odniesieniu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach regulują przepisy szczególne z ustawy z dnia 3 listopada 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

- do 1 miesiąca (*),
- do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych (*),

* art. 35 § 5 KPA - do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

PODSTAWA PRAWNA:

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Koczała przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Koczała w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko – jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
 1. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 2. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 2. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po uzyskaniu stosownych uzgodnień i opinii właściwych organów.
 3. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji/koncesji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 4. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 5. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.
 6. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:
 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – w przypadku:
 1. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:
 • dróg,
 • linii kolejowych,
 • napowietrznych linii elektroenergetycznych,
 • instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu,
 • sztucznych zbiorników wodnych,
 • obiektów jądrowych,
 • składowisk odpadów promieniotwórczych,
 1. przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych
 2. przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich
 3. zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny
 4. przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
 5. inwestycji w zakresie terminalu
 6. inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi
 7. przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć wymienionych w lit. a-g, i oraz przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 8. przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin lub na wydobywaniu kopalin ze złóż, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, prowadzonych na podstawie koncesji
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - w przypadku:

- inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących realizowanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;

 • starosta - w przypadku:

- scalania, wymiany lub podziału gruntów;

 • dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w przypadku:

- zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny;

 • wójt, burmistrz, prezydent miasta - w przypadku:

- pozostałych przedsięwzięć.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać przed wystąpieniem o następujące rodzaje decyzji i pozwoleń:

 • decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wydawane na podstawie ustawy Prawo budowlane
 • decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych, wydawana na podstawie ustawy Prawo budowlane
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawana na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów, wydawana na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze
 • decyzja określającą szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, wydawana na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze
 • pozwolenie wodnoprawne na regulację wód, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenie wodnoprawne na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód, wydawane na podstawie ustawy Prawo wodne
 • decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, wydawana na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
 • decyzja o zmianie lasu na użytek rolny, wydawana na podstawie ustawy o lasach
 • decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydawana na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, wydawana na podstawie ustawy o transporcie kolejowym
 • decyzja o ustaleniu autostrady, wydawana na podstawie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
 • decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawana na podstawie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, wydawana na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o ile jest to wymagane
 • decyzja o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, wydawana na podstawie ustawy o odpadach wydobywczych
 • decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej, wydawane na podstawie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
 • zezwolenie na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych, wydawane na podstawie ustawy Prawo atomowe
 • decyzje o zezwoleniu na założenie lotniska – wydawane na podstawie ustawy Prawo lotnicze
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów i zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, wydawane na podstawie ustawy o odpadach, o ile nie dotyczy to odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia

Ponadto, o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy wystąpić przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.docx (DOCX, 32KB) 2018-01-11 08:57:59 118 razy
2 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.pdf (PDF, 33KB) 2018-01-09 13:47:27 132 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Wołk 02-06-2017 09:45:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Tybora-Dziąbkowska 02-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Ewa Tybora-Dziąbkowska 17-09-2020 14:43:25