Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr IX/64/2019 w sprawie utworzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego 2019-06-17 12:54:07
Uchwała Nr IX/63/2019 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2020-2023 2019-06-17 12:53:13
Uchwała Nr IX/62/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała 2019-06-17 12:52:28
Uchwała Nr IX/61/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała 2019-06-17 12:51:52
Uchwała Nr IX/60/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-06-17 12:50:43
Uchwała Nr IX/59/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 2019-06-17 12:49:52
Uchwała Nr IX/58/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koczała za 2018 rok 2019-06-17 12:48:55
Uchwała Nr IX/57/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Koczała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2018 2019-06-17 12:48:07
Uchwała Nr IX/56/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała wotum zaufania 2019-06-17 12:46:58
Uchwała Nr VIII/55/2019 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 2019-05-23 12:33:47
Uchwała Nr VIII/54/2019 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 2019-05-23 12:33:05
Uchwała Nr VIII/53/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała 2019-05-23 12:32:05
Uchwała Nr VIII/52/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-05-23 12:31:18
Uchwała Nr VIII/51/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Koczała oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2019-05-23 12:30:35
Uchwała Nr VIII/50/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2019-05-23 12:29:48
Uchwała Nr VIII/49/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-05-23 12:27:49
Uchwała Nr VII/48/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-04-30 14:21:49
Uchwała Nr VII/47/2019 w sprawie określenia sezonu kąpielowego 2019-04-30 14:20:22
Uchwała Nr VII/46/2019 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-04-30 13:47:49
Uchwała Nr VII/45/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2019 rok 2019-04-30 13:43:07
Uchwała Nr VII/44/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2019-04-30 13:42:28
Uchwała Nr VII/43/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2019-04-30 13:40:52
Uchwała Nr VII/42/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-04-30 13:40:04
Uchwała Nr VI/41/2019 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 2019-04-02 16:38:58
Uchwała Nr VI/40/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Koczała 2019-04-02 16:38:02
Uchwała Nr VI/39/2019 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 2019-04-02 16:37:17
Uchwała Nr VI/38/2019 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2019 roku" 2019-04-02 16:36:14
Uchwała Nr VI/37/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2019-04-02 16:35:07
Uchwała Nr VI/36/2019 w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koczała" 2019-04-02 16:34:12
Uchwała Nr VI/35/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów 2019-04-02 16:32:50
Uchwała Nr VI/34/2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych 2019-04-02 16:31:51
Uchwała Nr VI/33/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2019-04-02 16:30:48
Uchwała Nr VI/32/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-04-02 16:29:19
Uchwała Nr VI/31/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego 2019-04-02 16:27:15
Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Koczała na rok 2019 2019-01-24 15:29:28
Uchwała Nr V/29/2019 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego 2019-01-24 15:28:37
Uchwała Nr V/28/2019 w sprawie "Programu wspierania rodziny w Gminie Koczała na lata 2019-2021" 2019-01-24 15:27:56
Uchwała Nr V/27/2019 w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Koczała na 2019 rok" 2019-01-24 15:26:46
Uchwała Nr V/26/2019 w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok" 2019-01-24 15:26:11
Uchwała Nr V/25/2019 w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-01-24 15:25:46
Uchwała Nr V/24/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2019-01-24 15:25:18
Uchwała Nr V/23/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-01-24 15:24:42
Uchwała Nr IV/22/2018 w sprawie planu pracy Rady Gminy Koczała na 2019 rok 2019-01-02 15:10:48
Uchwała Nr IV/21/2018 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 2019-01-02 15:10:05
Uchwała Nr IV/20/2018 w sprawie zarządzenia zebrań wiejskich w gminie Koczała dla dokonania wyborów samorządu wiejskiego 2019-01-02 15:09:23
Uchwała Nr IV/19/2018 w sprawie zasad przysługiwania diety i zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom 2019-01-02 15:08:34
Uchwała Nr IV/18/2018 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019-01-02 15:07:55
Uchwała Nr IV/17/2018 w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku 2019-01-02 15:07:12
Uchwała Nr IV/16/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-01-02 15:06:36
Uchwała Nr IV/15/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-01-02 15:05:26
Uchwała Nr IV/14/2018 w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-01-02 15:03:53
Uchwała Nr IV/13/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2019 rok 2019-01-02 15:02:59
Uchwała Nr IV/12/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2019-01-02 15:01:59
Uchwała Nr IV/11/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok 2019-01-02 15:00:59
Uchwała Nr III/10/2018 w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie "Senior+" 2018-12-17 08:33:48
Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie opłaty targowej na 2019 rok 2018-12-04 12:33:11
Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 2018-12-04 12:32:36
Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Koczała 2018-12-04 12:31:49
Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie wyboru przewodniczących komisji Rady Gminy Koczała 2018-12-04 12:31:07
Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Koczała 2018-12-04 12:30:18
Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie powołania komisji Rady Gminy Koczała 2018-12-04 12:29:21
Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023 2018-11-28 12:16:02
Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023 2018-11-28 12:14:35
Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023 2018-11-28 12:13:31