Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Imienne wykazy głosowań

IX sesja Rady Gminy Koczała w dniu 14 czerwca 2019 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała wotum zaufania

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Koczała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2018

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koczała za 2018 rok

4. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

5. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała (ADM.0006.39.2019)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała (ADM.0006.40.2019)

8. Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów do składu zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2020-2023

9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2020-2023

10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego

VIII sesja Rady Gminy Koczała w dniu 21 maja 2019 r.

1. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji rewizyjnej wyrażonego w protokole kontroli wykonania budżetu Gminy Koczała za 2018 rok

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Koczała oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi (ADM.0006.28.2019)

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi (ADM.0006.29.2019)

VII sesja Rady Gminy Koczała w dniu 25 kwietnia 2019 r.

1. Głosowanie nad przedstawionym stanowiskiem Komisji rewizyjnej wyrażonym w protokole kontroli Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Koczale w zakresie wykorzystania dotacji przedmiotowej z budżetu gminy na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2019 roku"

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

5. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2019 rok

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2019 rok

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

VI sesja Rady Gminy Koczała w dniu 28 marca 2019 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koczała"

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2019 roku"

9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

10. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Koczała

11. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi

V sesja Rady Gminy Koczała w dniu 24 stycznia 2019 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Koczała na 2019 rok”

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie „Programu wspierania rodziny w Gminie Koczała na lata 2019-2021”

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Koczała na rok 2019

IV sesja Rady Gminy Koczała w dniu 28 grudnia 2018 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2019 rok

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad przysługiwania diety i zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom

10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zarządzenia zebrań wiejskich w gminie Koczała dla dokonania wyborów samorządu wiejskiego

11. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych

12. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Koczała na 2019 rok

III sesja Rady Gminy Koczała w dniu 12 grudnia 2018 r.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie "Senior+"

II sesja Rady Gminy Koczała w dniu 30 listopada 2018 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy Koczała

2. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji rewizyjnej

3. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji skarg, wniosków i petycji

4. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji gospodarki i budżetu

5. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji oświaty i spraw społecznych

6. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji rolnictwa i ochrony środowiska

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Koczała

8. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji rewizyjnej

9. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji

10. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji gospodarki i budżetu

11. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji oświaty i spraw społecznych

12. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji rolnictwa i ochrony środowiska

13. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji Rady Gminy Koczała

14. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Koczała

15. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

16. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty targowej na 2019 rok

I sesja Rady Gminy Koczała w dniu 22 listopada 2018 r.

1. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków komisji skrutacyjnej

2. Głosowanie nad wyborem zgłoszonych kandydatów do składu komisji skrutacyjnej

3. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego

4. Głosowanie nad propozycją regulaminu głosowania i wzoru karty do głosowania w wyborach Przewodniczącego

5. Głosowanie nad wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad I sesji Rady Gminy Koczała kadencji 2018-2023 o punkt 5: "Wybór Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczących"

6. Głosowanie nad propozycją, by liczba wiceprzewodniczących wynosiła jeden

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023

8. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na wiceprzewodniczącego

9. Głosowanie nad propozycją regulaminu głosowania i wzoru karty do głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego

10. Głosowanie nad propozycją, by przeprowadzić ponowne tajne głosowanie na wiceprzewodniczącego (nad zgłoszonymi wcześniej kandydaturami)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 23-11-2018 15:29:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paulina Omelańska 22-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Paulina Omelańska 17-06-2019 11:03:12