Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zbiór aktów prawa miejscowego 2018-2023

Numer uchwały

Data podjęcia

Tytuł uchwały

Data ogłoszenia
i pozycja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego (link)

Data wejścia w życie

Status aktu

2018 rok

II/8/2018

30.11.2018

w sprawie  zwolnień z podatku od nieruchomości

10.12.2018
poz. 4965

1.01.2019

 

II/9/2018

30.11.2018

w sprawie opłaty targowej na 2019 rok

10.12.2018
poz. 4966

1.01.2019

 

III/10/2018

12.12.2018

w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie "Senior+"

14.12.2018
poz. 5132

29.12.2018
z mocą obowiązującą od 1.01.2019

zmieniony uchwałą Nr XII/89/2019 (Dz.Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 6182)

IV/15/2018

28.12.2018

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

1.02.2019
poz. 575

16.02.2019
z mocą obowiązującą
od 1.01.2019

 

IV/16/2018

28.12.2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

1.02.2019
poz. 576

16.02.2019
z mocą obowiązującą
od 1.01.2019

 

IV/18/2018

28.12.2018

w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

1.02.2019
poz. 577

16.02.2019

 

2019 rok

V/25/2019

24.01.2019

w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

12.02.2019
poz. 765

1.03.2019

 

VI/34/2019

28.03.2019

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

14.05.2019
poz. 2314

29.05.2019

 

VI/35/2019

28.03.2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów

14.05.2019
poz. 2315

29.05.2019

 

VI/36/2019

28.03.2019

w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koczała"

14.05.2019
poz. 2316

29.05.2019

 

VI/37/2019

28.03.2019

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

14.05.2019
poz. 2317

29.05.2019

 

VI/38/2019

28.03.2019

w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2019 roku”

14.05.2019
poz. 2318

29.05.2019
z mocą obowiązującą od 1.01.2019

 

VI/39/2019

28.03.2019

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

14.05.2019
poz. 2319

29.05.2019

 

VII/45/2019

25.04.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2019 rok

03.06.2019
poz. 2689

18.06.2019

 

VII/46/2019

25.04.2019

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2019 rok

29.05.2019
poz. 2617

13.06.2019

 

VII/47/2019

25.04.2019

w sprawie określenia sezonu kąpielowego

30.05.2019
poz. 2657

14.06.2019

 

VIII/52/2019

21.05.2019

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

13.06.2019
poz. 2898

23.07.2019

zmieniony uchwałą Nr IX/60/2019 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 3254)

IX/59/2019

14.06.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

8.07.2019
poz. 3253

1.09.2019

 

IX/60/2019

14.06.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

8.07.2019
poz. 3254

23.07.2019

 

 

X/67/2019

 

26.09.2019

w sprawie zmiany „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych dodatków i składników wynagrodzenia”

21.10.2019
poz. 4613

5.11.2019
z mocą obowiązującą
od 1.09.2019

 

XI/72/2019

24.10.2019

w sprawie stawek podatku od nieruchomości
na 2020 rok

6.11.2019
poz. 4839

1.01.2020

 

XI/73/2019

24.10.2019

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok

19.11.2019
poz. 5053

1.01.2020

 

XI/74/2019

24.10.2019

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2020 rok

19.11.2019
poz. 5054

1.01.2020

 

XI/75/2019

24.10.2019

w sprawie opłaty miejscowej na 2020 rok

19.11.2019
poz. 5055

1.01.2020

zmieniony uchwałą Nr XVII/123/2020 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 3369)

XI/76/2019

24.10.2019

w sprawie opłaty targowej na 2020 rok

19.11.2019
poz. 5056

1.01.2020

zmieniony uchwałami Nr XIV/102/2020 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 1176) i Nr XVIII/129/2020 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 3568)

XI/77/2019

24.10.2019

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty za terenie gminy Koczała

19.11.2019
poz. 5058

1.01.2020

zmieniony uchwałą Nr XIII/96/2019 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 307)

XII/84/2019

28.11.2019

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

09.12.2019
poz. 5703

1.01.2020

zmieniony uchwałą Nr XIII/97/2019 (Dz.Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 308)

XII/85/2019

28.11.2019

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

09.12.2019
poz. 5704

1.01.2020

 

XII/86/2019

28.11.2019

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

09.12.2019
poz. 5705

24.12.2019

 

XII/87/2019

28.11.2019

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi

20.12.2019
poz. 6180

4.01.2020

 

XII/88/2019

28.11.2019

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

20.12.2019
poz. 6181

4.01.2020

 

XII/89/2019

28.11.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior+”

20.12.2019
poz. 6182

4.01.2020

 
XIII/94/2019 19.12.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy 13.01.2020
poz. 362
28.01.2020  

XIII/96/2019

19.12.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała

10.01.2020
poz. 307

25.01.2020

 

XIII/97/2019

19.12.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

10.01.2020
poz. 308

25.01.2020

 
2020 rok

XIV/102/2020

06.02.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2020 rok

27.02.2020
poz. 1176

13.03.2020

 

XIV/103/2020

06.02.2020

w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Koczała na rok szkolny 2019/2020

26.02.2020
poz. 1144

12.03.2020

 

XIV/105/2020

06.02.2020

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Koczała oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

27.02.2020
poz. 1177

13.03.2020

 

XV/115/2020

20.03.2020

w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2020 roku”
 

21.04.2020
poz. 2006

6.05.2020
z mocą obowiązującą od 1.01.2020 r.

 

XV/116/2020

20.03.2020

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2020 rok

18.04.2020
poz. 1979

3.05.2020

 

XV/117/2020

20.03.2020

w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Koczała na 2020 rok

18.04.2020
poz. 1980

3.05.2020
 

 

XV/118/2020

20.03.2020

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

21.04.2020
poz. 2005

wchodzi w życie z dniem 1.09.2020 r.
 

 

XV/119/2020

20.03.2020

w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała”

21.04.2020
poz. 2004

6.05.2020
 

zmieniony uchwałami Nr XVI/122/2020 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 2892) i Nr XVIII/132/2020 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 3570)

XVI/122/2020

28.05.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała”

25.06.2020
poz. 2892

10.07.2020

 

XVII/123/2020

02.07.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2020 rok

28.07.2020
poz. 3369

12.08.2020

 

XVIII/129/2020

17.07.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2020 rok

17.08.2020
poz. 3568

1.09.2020

 

XVIII/130/2020

17.07.2020

w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie Koczała na rok szkolny 2020/2021

17.08.2020
poz. 3569

1.09.2020

 

XVIII/131/2020

17.07.2020

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała w części dotyczącej działek nr 77/2, 77/4, 77/7 i 77/9 (po podziale 77/10 i 77/11)

25.08.2020
poz. 3694

9.09.2020

 

XVIII/132/2020

17.07.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała”

17.08.2020
poz. 3570

1.09.2020

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paulina Omelańska 02-01-2019 07:58:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paulina Omelańska 22-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Paulina Omelańska 26-08-2020 08:40:11