Statut Gminy Koczała

 

UCHWAŁA Nr XXVI/164/04 
RADY GMINY w Koczale 
z dnia 6 grudnia 2004 roku

 

w sprawie zmiany Statutu Gminy 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Gminy w Koczale uchwala, co następuje: 

 

§ 1


W Statucie Gminy Koczała, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr V/49/2004 Rady Gminy w Koczale z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Koczała wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Gmina używa okrągłej pieczęci urzędowej z napisem w otoku: „Gmina Koczała”, 
2) w § 3: 
- w ust. 2 wyrazy: „Radę Gminy w Koczale” zastępuje się wyrazami „Radę Gminy Koczała”, 
- w ust. 4 wyrazy „Rady Gminy w Koczale” zastępuje się wyrazami „Rady Gminy Koczała”, 
- w ust. 5 wyrazy „Urząd Gminy w Koczale” zastępuje się wyrazami „Urząd Gminy Koczała”, 
- dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
„7. „komisjach” – należy przez to rozumieć komisje Rady stałe i doraźne” 
3) w § 4 wyrazy: „celem Gminy jest” zastępuje się wyrazami: „celami Gminy są:”, 
4) w § 5 wyrazy: „Podstawowym zadaniem Gminy jest” zastępuje się wyrazami: „Podstawowymi zadaniami Gminy są:” 
5) w § 6 
- w ust. 1 wyrazy: „celu określonego” zastępuje się wyrazami: „celów określonych”, 
- w ust. 2 cyfrę „5” zastępuje się cyfrą „4” 
6) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Gmina podzielona jest na sołectwa: 
- KOCZAŁA - obejmujące miejscowości: Dymin, Koczała, Płocicz, Podlesie, Strużka, Żukowo, 
- BIELSKO - obejmujące miejscowości: Bielsko, Bryle, Niedźwiady, Potoki, Świerkówko. 
- ŁĘKINIA - obejmujące miejscowości: Dźwierzno, Łękinia. 
- PIETRZYKOWO - obejmujące miejscowości: Adamki, Ciemino, Pietrzykowo, Pietrzykówko, Zagaje, 
- STARZNO - obejmujące miejscowości: Ostrówek, Starzno. 
- TRZYNIEC - obejmujące miejscowości: Niesiłowo, Stara Brda, Stara Brda Pilska, Trzyniec, Wilkowo, Zapadłe. 
- ZAŁĘŻE - obejmujące miejscowości: Działek, Kałka, Załęże.” 
7) w § 9 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Kontrolę gospodarki finansowej sołectw sprawuje Skarbnik Gminy, który przedkłada w tym zakresie informację Wójtowi.” 
8) po § 9 dodaje się § 9a i 9b w brzmieniu: 
„§ 9a. 
1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze ( sołectwa i osiedla), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, na podstawie odrębnych przepisów, uchwalonych przez Radę. 
2. Z wnioskiem o utworzenie jednostki pomocniczej mogą wystąpić mieszkańcy planowanej jednostki pomocniczej. Wniosek musi być podpisany przez co najmniej 20% osób pełnoletnich stale zamieszkujących na terenie planowanej jednostki pomocniczej. 
3. Projekt przebiegu granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt, przy czym powinien on uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne, a także więzi społeczne. 
4. Granice administracyjne jednostki pomocniczej określa się na mapie administracyjnej, stanowiącej integralną część uchwały o utworzeniu jednostki. 
„§ 9b. 
1. Rada może dokonać połączenia jednostek pomocniczych po uprzednim podjęciu stosownej uchwały przez zebrania wiejskie łączonych jednostek. Przepis § 9a ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
2. Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania jednostki pomocniczej, może podjąć uchwałę o podziale jednostki pomocniczej. Przepis § 9a ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
3. Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania jednostki pomocniczej, może podjąć uchwałę o zniesieniu jednostki pomocniczej . Przepis § 9a ust. 2 stosuje się odpowiednio.” 
9) w § 30 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„Protokół z sesji powinien zawierać w szczególności:” 
10) w § 41 ust. 3 wyraz „radnemu” zastępuje się wyrazem „mu” 
§ 2 
Jednolity tekst Statutu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 4 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy 
TADEUSZ LISOWSKI 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały RG 
nr XXVI/164/04 
z dnia 6 grudnia 2004 r.STATUT GMINY KOCZAŁARozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1 
 

1. Gmina Koczała zwana dalej „Gminą” jest wspólnotą samorządową wszystkich mieszkańców terytorium określonego w § 2. 
2. Gmina posiada osobowość prawną. 
3. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej. 
4. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawą na rzecz innych organów Gmina wykonuje we własnym imieniu. 
5. Gmina używa okrągłej pieczęci urzędowej z napisem w otoku: „Gmina Koczała”. 

 

§ 2 
 

Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni 222,4 km2. Granice terytorium Gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu. 
Siedzibą Gminy jest miejscowość Koczała.

§ 3

Ilekroć w Statucie jest mowa o: 
1. „Gminie” - należy przez to rozumieć gminę Koczała, 
2. „Radzie” - należy przez to rozumieć Radę Gminy Koczała, 
3. „Wójcie” - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Koczała, 
4. „Przewodniczącym” - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Koczała, 
5. „Urzędzie” - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Koczała, 
6. „Ustawie” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.), 
7. „komisjach” – należy przez to rozumieć komisje Rady stałe i doraźne. 

 

Rozdział II 
Cele i zadania Gminy 

§ 4

Celami Gminy są: zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty. 

§ 5 

Podstawowymi zadaniami Gminy są: 
1) organizowanie życia publicznego, 
2) wykonywanie administracji publicznej na własną odpowiedzialność, chyba, że ustawy stanowią inaczej, 
3) udostępnianie mieszkańcom Gminy obiektów i urządzeń kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych, gospodarczych i innych, 
4) dbanie o gospodarczy i społeczny rozwój Gminy. 

§ 6 

1. Dla realizacji celów określonych w niniejszym Statucie – Gmina wykonuje zadania własne oraz zlecone przez administrację rządową.
2. Cele określone w § 4 Gmina realizuje poprzez wykonywanie zadań określonych w ustawach, a także prowadząc pozostałe sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawowo na rzecz innych podmiotów. 

§ 7 

1.W celu wykonywania zadań własnych Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. 
2. Jeżeli zakres wykonywania zadań publicznych przekracza możliwości Gminy, może ona współdziałać z innymi gminami. 

§ 8 

1. Gmina podzielona jest na sołectwa: 

- KOCZAŁA - obejmujące miejscowości: Dymin, Koczała, Płocicz, Podlesie, Strużka, Żukowo, 
- BIELSKO - obejmujące miejscowości: Bielsko, Bryle, Niedźwiady, Potoki, Świerkówko, 
- ŁĘKINIA - obejmujące miejscowości: Dźwierzno, Łękinia, 
- PIETRZYKOWO - obejmujące miejscowości: Adamki, Ciemino, Pietrzykowo, Pietrzykówko, Zagaje, 
- STARZNO - obejmujące miejscowości: Ostrówek, Starzno, 
- TRZYNIEC - obejmujące miejscowości: Niesiłowo, Stara Brda, Stara Brda Pilska, Trzyniec, Wilkowo, Zapadłe. 
- ZAŁĘŻE - obejmujące miejscowości: Działek, Kałka, Załęże. 

2. Sołectwa i ich organizację oraz zakres działania określają statuty sołectw. 
3. Rada w drodze uchwały przekazuje sołectwom wyodrębnioną część mienia komunalnego, którą sołectwa zarządzają i korzystają z niego według następujących zasad: 
1) zapewniają utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym w ramach jego aktualnego przeznaczenia, 
2) prowadzą bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia, 
3) oddanie w najem lub dzierżawę lokali, obiektów bądź gruntów będących w gestii sołectwa – możliwe jest za zgodą i na warunkach określonych przez Wójta. 
4. Rada zapewnia w ramach budżetu gminy środki finansowe niezbędne na utrzymanie mienia przekazanego do dyspozycji sołectwom. 

§ 9 

1. Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje Rada oraz Wójt. 
2. Kontrolę gospodarki finansowej sołectw sprawuje Skarbnik Gminy, który przedkłada w tym zakresie informację Wójtowi. 
3. Sołtysi uczestniczą w pracach Rady na zaproszenie Przewodniczącego bez prawa udziału w głosowaniu. Sołtysi mają prawo zgłaszania wniosków i interpelacji na sesjach oraz zabierania głosu w dyskusjach. Za udział w pracach Rady przysługuje sołtysom dieta określona odrębną uchwałą oraz zwrot kosztów podróży. 

§ 9a 

1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze ( sołectwa i osiedla), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, na podstawie odrębnych przepisów, uchwalonych przez Radę. 
2. Z wnioskiem o utworzenie jednostki pomocniczej mogą wystąpić mieszkańcy planowanej jednostki pomocniczej. Wniosek musi być podpisany przez co najmniej 20% osób pełnoletnich stale zamieszkujących na terenie planowanej jednostki pomocniczej. 
3. Projekt przebiegu granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt, przy czym powinien on uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne, a także więzi społeczne. 
4. Granice administracyjne jednostki pomocniczej określa się na mapie administracyjnej, stanowiącej integralną część uchwały o utworzeniu jednostki. 

§ 9b 

1. Rada może dokonać połączenia jednostek pomocniczych po uprzednim podjęciu stosownej uchwały przez zebrania wiejskie łączonych jednostek. Przepis § 9a ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
2. Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania jednostki pomocniczej, może podjąć uchwałę o podziale jednostki pomocniczej. Przepis § 9a ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
3. Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania jednostki pomocniczej, może podjąć uchwałę o zniesieniu jednostki pomocniczej . Przepis § 9a ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

Rozdział III 
Organy Gminy 

§ 10 

Organami Gminy są Rada i Wójt. 

§ 11 

1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. 
2. Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach. 
3. Protokoły z posiedzeń Rady i komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem. 
4. Udostępnianie dokumentów organów Gminy oraz komisji – może nastąpić na ustny wniosek zainteresowanego. 
Jeżeli wniosek jest zbyt obszerny – zainteresowany winien sformułować go na piśmie. 
5. Dokumenty organów Gminy i komisji udostępniane są przez inspektora obsługi Rady. 
6. Mieszkańców Gminy powiadamia się o sesji Rady w drodze zawiadomienia ogłaszanego na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na tablicach informacyjnych poszczególnych sołectw – najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji. 
7. Powiadamianie mieszkańców Gminy o terminach posiedzeń komisji następuje w drodze zawiadomienia ogłaszanego na tablicy informacyjnej Urzędu najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. 
§ 12 

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym – z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców w drodze referendum. 
2. Rada składa się z radnych w liczbie określonej ustawą, wybranych przez mieszkańców Gminy . 
3. Do wyłącznej właściwości Rady należą zadania określone art. 18 ustawy, innymi ustawami oraz niniejszym Statutem. 

§ 13 

1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt. 
2. Wójt wykonuje: 
1) uchwały Rady, 
2) jemu przypisane zadania i kompetencje, 
3) zadania powierzone, o ile ich wykonanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa- należy do niego, 
4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem. 
3. Wójt uczestniczy w sesjach Rady. 
4. Komisje Rady mogą zapraszać Wójta na ich posiedzenie. 

§ 14 

1. Wójt jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru. 
2. Czynności z zakresu prawa pracy, za wyjątkiem ustalania wynagrodzenia, w stosunku do Wójta – wykonuje przewodniczący Rady Gminy. 
§ 15 

1. Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego są pracownikami samorządowymi, zatrudnionymi na podstawie powołania. 
2. Podstawą nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania jest uchwała Rady. 
3. W stosunku do osób wymienionych w ust.1 czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt. 

Rozdział IV 
Jednostki organizacyjne Gminy 

§ 16 

1. W celu wykonywania swoich zadań Gmina tworzy gminne jednostki organizacyjne. 
2. Gminnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Koczała są: 
1) Gminny Ośrodek Kultury w Koczale, 
2) Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale, 
3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale, 
4) Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy w Koczale, 
5) Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale. 
3. Jednostki wymienione w ust. 2 działają na podstawie statutów uchwalonych przez Radę. 

Rozdział V 
Organizacja wewnętrzna Rady Gminy 


S e s j e Rady 

§ 17 

Rada obraduje na sesjach zwoływanych zgodnie z ustawą . 

§ 18 

1. O terminie i miejscu obrad Rady powiadamia się radnych oraz sołtysów najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad . 
2. W zawiadomieniach o sesji podaje się porządek obrad oraz dołącza się projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad, przy czym zawiadomienia wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu lub sprawozdania z wykonania budżetu – przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją. 
3. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. 

§ 19 

1. W okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rada, na wniosek Przewodniczącego, określa uchwałą główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań. 
2. Na ostatniej sesji w roku Rada, na wniosek Przewodniczącego, uchwala ramowy plan pracy na rok następny. 
3. Rada w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień w planach pracy wymienionych w ust. 1 i 2. 

§ 20 

1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego na zasadach określonych w ustawie. 
2. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady oraz prowadzi jej obrady. 

§ 21 

1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu. 
2. Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji. 

§ 22 

1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, Przewodniczący ogłasza, iż od tego momentu Rada nie może podejmować uchwał, natomiast uchwały podjęte do tego momentu zachowują moc. 
2. Jeżeli w porządku obrad pozostały do podjęcia uchwały i nadal brak jest quorum, Przewodniczący przerywa obrady i wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji. 
3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy opuścili obrady odnotowuje się w protokole. 

§ 23 

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: „Otwieram sesję Rady Gminy w Koczale”. 
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza prawomocność obrad. 
3. Obrady są prawomocne jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa składu Rady. 

§ 24 

Porządek obrad sesji winien zawierać co najmniej: 
1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 
2) interpelacje i zapytania radnych i sołtysów, 
3) podjecie uchwał, 
4) informację Przewodniczącego o jego działaniach w okresie międzysesyjnym, 
5) okresowe sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał. 

§ 25 

1. W sprawach istotnych dla wspólnoty samorządowej – radni mogą składać interpelacje ustnie na sesjach bądź pisemnie między sesjami. 
2. Wójt lub upoważniona przez niego osoba udziela odpowiedzi na interpelacje na sesji, bądź na życzenie radnego – pisemnie. 
3. W razie braku możliwości niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na interpelację – należy udzielić jej pisemnie w terminie 14-dniowym. 
4. Wnioski i zapytania radni mogą składać ustnie na sesjach, bądź pisemnie między sesjami. 
5. W razie braku możliwości niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zapytanie – należy udzielić jej pisemnie w terminie 14-dniowym. 

§ 26 

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad. 
2. W przypadku stwierdzenia, że radny w wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza wyznaczony czas – Przewodniczący przywołuje radnego –„do rzeczy”, a po dwukrotnym bezskutecznym przywołaniu może odebrać mu głos. 
3. Jeżeli forma lub treść wystąpienia zakłóca porządek obrad lub uchybia powadze posiedzenia – Przewodniczący przywołuje radnego „do porządku”, a gdy to nie odniesie skutku – może odebrać mu głos. 
4. Postanowienie ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję oraz do publiczności. 

§ 27 

1. Na wniosek radnego lub sołtysa Przewodniczący przyjmie do protokołu sesji wystąpienie zgłoszone przez nich na piśmie lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym niezwłocznie Radę. 
2. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie wniosków formalnych, a w szczególności: 
1) stwierdzenia quorum, 
2) zmiany w porządku obrad, 
3) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały, 
4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów, 
5) ogłoszenia przerwy w obradach. 

§ 28 

1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spośród publiczności. 
2. Przewodniczący może – po uprzednim ostrzeżeniu – nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji. 

§ 29 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: „Zamykam sesję Rady Gminy w Koczale”. 

§ 30 

1. Z każdej sesji Rady sporządza się protokół, który powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg. 
2. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych i zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, pisemne usprawiedliwienia nieobecnych radnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego. 
3. Protokół z sesji wykłada się do wglądu radnych, sołtysów w siedzibie Urzędu oraz na każdej następnej sesji. 
4. Radni i sołtysi mogą zgłaszać wnioski o dokonanie poprawki lub uzupełnienia w protokole na najbliższej sesji, przy czym o ich uwzględnieniu decyduje Rada . 
5. Protokół z sesji powinien zawierać w szczególności: 
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz numery uchwał, nazwisko i imię przewodniczącego i protokolanta, 
2) stwierdzenie prawomocności obrad, 
3) nazwiska i imiona nieobecnych radnych z ewentualnym podaniem przyczyn ich nieobecności, 
4) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 
5) porządek obrad, 
6) przebieg obrad, w tym treść wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, a także odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień, 
7) przebieg głosowań z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, podpis przewodniczącego i protokolanta. 
6. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji, kolejnym numerem uchwały (cyframi arabskimi) i oznaczeniem roku podjęcia uchwały. 

U c h w a ł y 

§ 31 

Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada rozstrzyga podejmując uchwały, które są odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, odnotowywanych w protokole sesji. 

§ 32 

Inicjatywę uchwałodawczą posiadają: 
1) Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady, 
2) Wójt , 
3) Komisje Rady, 
4) Grupa co najmniej 5 radnych, 
5) Kluby radnych. 

§ 33 

1. Uchwała Rady powinna być zredagowana w sposób czytelny, i zawierać przede wszystkim: 
1) numer, datę i tytuł, 
2) podstawę prawną, 
3) merytoryczną treść uchwały, 
4) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały, 
5) termin wejścia w życie uchwały , ewentualnie czas jej obowiązywania, 
6) podpis przewodniczącego obrad, 
7) ewentualne inne elementy, jak uzasadnienie itp. 
2. Projekty uchwał są opiniowane, co do ich zgodności z prawem, przez radcę prawnego. 

§ 34 

1. Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokołami sesji. 
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości, zależnie od ich treści. 

§ 35 

Akty prawa miejscowego ogłaszane są na zasadach i w trybie określonym ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. nr 62, poz.718). 

Komisje Rady 

§ 36 

1. Do realizacji określonych zadań – Rada powołuje komisje stałe i doraźne. 
2. Komisje Rady zajmują się sprawami objętymi właściwością Rady. 
3. Komisjami stałymi Rady są: 
1) Komisja Rewizyjna, 
2) Komisja Gospodarki i Budżetu, 
3) Komisja Oświaty, kultury i Spraw Socjalnych. 
4. Rada powołuje komisje stałe, określając przedmiot działania poszczególnych komisji w odrębnej uchwale 
5. Zasady i tryb działania stałych komisji określają szczegółowo regulaminy działania komisji. 
6. Rada może powołać komisje doraźne do wykonania określonego zadania, w tym również do kontroli. Powołując komisję doraźną Rada określa przedmiot i termin wykonania zadania. 

§ 37 

1. Skład osobowy komisji określa Rada uchwałą. 
2. Pracami komisji kieruje przewodniczący lub jego zastępca, przy czym uprawnienia zastępcy dotyczą tylko wewnętrznego toku prac komisji. 
3. Przewodniczącego komisji powołuje i odwołuje Rada spośród radnych zaproponowanych przez członków danej komisji. 
4. Zastępca przewodniczącego wybierany jest na pierwszym posiedzeniu komisji spośród jej członków. 

§ 38 

1. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji. 
2. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków, przedkładanych Radzie do uchwalenia. 
3. Przewodniczący stałych i doraźnych komisji, co najmniej raz do roku, przedstawiają Radzie sprawozdanie z działalności komisji. 
4. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady, nadzorujący pracę komisji, w każdym czasie mogą polecić zwołanie komisji i złożenie Radzie sprawozdania z działania. 

R a d n i 

§ 39 

Radni winni uczestniczyć czynnie w pracach Rady i komisji, do których zostali wybrani. 

§ 40 

1. Radny obowiązany jest usprawiedliwić swą nieobecność w ciągu 7 dni od daty posiedzenia organu Gminy, czy komisji, składając stosowne wyjaśnienie na piśmie lub ustnie. 
2. Za udział w posiedzeniach Rady, komisji oraz za udział w kontroli – radny otrzymuje dietę oraz zwrot kosztów podróży. Wysokość diety określa odrębna uchwała. 

§ 41 

1. Radni ponoszą przed wyborcami i Radą odpowiedzialność za udział i wyniki pracy w Radzie. 
2. Rada dokonuje okresowych ocen udziału radnych w pracach Rady, a w uzasadnionych wypadkach zwraca uwagę radnym na niedociągnięcia lub uchybienia w ich pracy. 
3. Na wniosek radnego Rada może udzielić mu urlopu od prac w Radzie, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

§ 42 

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych. Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych. 
2. Klub radnych jest ciałem działającym w ramach Rady. 
3. Fakt powstania klubu musi zostać zgłoszony Przewodniczącemu, który prowadzi rejestr klubów. W zgłoszeniu podaje się nazwę klubu, liczbę członków oraz władze reprezentujące klub. W przypadku zmiany składu klubu – jego władze zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego. 
4. Klub działa na podstawie własnego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze Statutem Gminy. 

Tryb głosowania 

§ 43 

W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni. 

§ 44 

1. Głosowanie jawne odbywa się przez: 

1) podniesienie ręki 
2) użycie kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem radnego (głosowanie imienne). 
2. Głosowanie jawne, przez podniesienie ręki, przeprowadza przewodniczący obrad, przeliczając głosy oddane „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumując je, porównując z listą radnych obecnych na sesji, nakazując odnotowanie wyników głosowania w protokole. 
3. Głosowanie imienne przeprowadza się, gdy ustawa tak stanowi. 
Głosowanie imienne odbywa się przy wykorzystaniu przygotowanej w tym celu urny. 
Radni kolejno, w porządku alfabetycznym wyczytywani przez przewodniczącego obrad, wrzucają swoje kartki do urny. Otwarcia urny oraz obliczenia głosów dokonuje trzech wyznaczonych przez przewodniczącego obrad radnych. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący obrad, na podstawie protokołu przedstawionego przez radnych dokonujących obliczenia głosów. 
Wyniki głosowania są ostateczne i nie mogą być przedmiotem dyskusji, z zastrzeżeniem paragrafu 45 ust. 7. 

§ 45 

1. Głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona radnych komisja skrutacyjna, z wybranym spośród siebie przewodniczącym komisji. 
2. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania . 
3. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania. 
4. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. 
5. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad sesji. 
6. W przypadku głosowania na jedną kandydaturę lub wniosek, na kartach do głosowania należy zamieścić warianty: 
1) „za” 
2) „przeciw” 
3) „wstrzymuję się” 
7. W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Rada może dokonać reasumpcji głosowania. Wniosek o reasumpcję może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło 
się głosowanie. Rada rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny lub ustny wniosek bezwzględnej większości radnych obecnych na sesji. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego. 

§ 46 

1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie, precyzuje i ogłasza zebranym treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy. 
2. W pierwszej kolejności przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. 
3. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach. 
4. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory. 

§ 47 

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała największą liczbę głosów. 
2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że wniosek lub kandydatura przechodzi tylko wtedy, jeśli za wnioskiem lub kandydaturą oddana została liczba głosów co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tj. przeciwnych i wstrzymujących się. 


Rozdział VI 
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 

§ 48 

1. Komisja Rewizyjna zwana dalej „Komisją” jest powołana w szczególności w celu kontrolowania działalności Wójta i gminnych jednostek. 
2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie niezbędnych informacji dla oceny działalności Wójta, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk. 

§ 49 

1. Komisja pracuje według planu pracy, przedstawianego Radzie do akceptacji na początku roku kalendarzowego. Przewodniczący zobowiązany jest zwołać Komisję na pisemny wniosek ½ ogólnej liczby jej członków . 
2. Rada może zlecić Komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym. 

§ 50 

1. Podstawową formą działania Komisji są kontrole. 
2. Komisja może przeprowadzać następujące rodzaje kontroli: 
1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu, 
2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego, stanowiące niewielki fragment jego działalności, 
3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania jednostki. 

§ 51 

Komisja może przeprowadzać kontrole w oparciu o następujące kryteria: 
1) legalności, czyli badania zgodności działania kontrolowanej jednostki z przepisami prawa, w tym z uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta, 
2) celowości, 
3) gospodarności, 
4) rzetelności, tj. badania, czy powierzone obowiązki wykonywane są w sposób sumienny, uczciwy i solidny, 
5) terminowości. 

§ 52 

1. Kontrolę przeprowadza zespół kontrolny liczący co najmniej 3 członków, wyłonionych przez Komisję. 
2. Członkowie zespołu kontrolnego przeprowadzają kontrolę na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia , wystawionego przez przewodniczącego Rady. 
W upoważnieniu winny być wyszczególnione: podmiot, zakres i termin kontroli. 

§ 53 

Zespół kontrolny uprawniony jest do: 
1) wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej, 
2) wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce, związanych z przedmiotem kontroli, 
3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów, 
4) wnioskowania do Rady o zgodę na powołanie biegłego do zbadania spraw będących przedmiotem kontroli, 
5) przyjmowanie oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki. 

§ 54 

1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym odpowiednich warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli. 
2. Podczas dokonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny jest zobowiązany do przestrzegania: 
- przepisów bhp obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki, 
- przepisów o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi informacje niejawne. 
3. Działalność zespołu kontrolnego nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy. 

§ 55 

Zadaniem zespołu kontrolnego jest: 
1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego, 
2) ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

§ 56 

1. Z przebiegu kontroli zespół sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie oraz kierownik jednostki kontrolowanej. 
2. Protokół powinien zawierać: 
1) nazwę jednostki kontrolowanej i dane osobowe jej kierownika, 
2) imiona i nazwiska osób kontrolujących, 
3) czas trwania kontroli, 
4) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego, 
5) ustalenie nieprawidłowości i uchybień, przyczyn ich powstania, oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie, 
6) ewentualne wyjaśnienia kierownika jednostki kontrolowanej, 
7) wykaz załączników. 
3. Kopie protokołu otrzymują Przewodniczący i kierownik jednostki kontrolowanej. 

§ 57 

Wnioski z kontroli Komisja przedstawia Radzie, a Rada kieruje do kontrolowanej jednostki i do Wójta wystąpienie pokontrolne, zawierające uwagi i wnioski dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości, propozycje zapobiegania im w przyszłości oraz usprawnienia działalności, która była przedmiotem kontroli. 

§ 58 

Kierownicy jednostek, do których wystąpienie pokontrolne zostało skierowane, są zobowiązani w wyznaczonym terminie zawiadomić Komisję o sposobie wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków. 
W razie braku możliwości wykonania wniosków, należy podać uzasadnione przyczyny i propozycje, co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

§ 59 

W razie ujawnienia faktów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą stanowić przestępstwo lub wykroczenie, Komisja przedstawia sprawę na najbliższej sesji Rady, celem rozstrzygnięcia o przekazaniu tej sprawy właściwym organom ścigania i w miarę potrzeby powiadamia o tym organ nadrzędny jednostki kontrolowanej. 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

§ 60 

Zmiana postanowień Statutu może nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego Nr 16 
z dnia 21 lutego 2005 r. poz. 333 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 04-12-2014 10:58:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 04-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Bublewicz 04-12-2014 10:58:14