Mapa serwisu

Gmina Koczała

|---Dane teleadresowe

Urząd Gminy Koczała

|---Wójt Gminy

      |---Kadencja 2014-2018

      |---Kadencja 2018-2023

|---Działalność lobbingowa

      |---Ogólne informacje

      |---Informacje o działaniach lobbingowych

      |---Informacje roczne o działalności lobbingowej

|---Zgromadzenia

|---Petycje

      |---Zbiorcze informacje o petycjach

      |---Petycje złożone do Wójta

      |---Ogólne informacje

|---Nabór Partnera

|---Strategia rozwoju gminy

|---Kontrole

      |---Pozostałe kontrole

      |---Kontrole zewnętrzne

|---Instytucje kultury

|---Sołectwa

      |---Kadencja 2019 - 2024

      |---Kadencja 2015-2019

      |---Kadencja 2011-2015

            |---Sołectwo Załęże

            |---Sołectwo Trzyniec

            |---Sołectwo Starzno

            |---Sołectwo Pietrzykowo

            |---Sołectwo Łękinia

            |---Sołectwo Koczała

            |---Sołectwo Bielsko

|---Majątek Gminy

|---Prowadzone ewidencje i rejestry

|---Statut Gminy

|---Regulamin organizacyjny

|---Stanowiska

|---Skarbnik

|---Zastępca Wójta, Sekretarz

|---Zarządzenia i obwieszczenia Wójta

      |---Zarządzenia obowiązujące poprzednich kadencji

      |---Kadencja 2002-2006

            |---Zarządzenia

      |---Kadencja 2006-2010

            |---Zarządzenia

      |---Kadencja 2010-2014

            |---Zarządzenia

      |---Kadencja 2018-2023

            |---Zarządzenia Wójta jako organu gminy

            |---Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu

      |---Kadencja 2014-2018

            |---Obwieszczenia

            |---Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu

            |---Zarządzenia Wójta jako organu gminy

|---Skargi i wnioski

Rada Gminy Koczała

|---Skład

      |---Kadencja 2018-2023

      |---Kadencja 2014-2018

|---Przewodniczący

      |---Kadencja 2018-2023

      |---Kadencja 2014-2018

|---Wiceprzewodniczący

      |---Kadencja 2018-2023

      |---Kadencja 2014-2018

|---Komisje

      |---Kadencja 2018-2023

      |---Kadencja 2014-2018

|---Informacje o sesjach

      |---Kadencja 2018-2023

      |---Kadencja 2014-2018

|---Protokoły obrad rady

      |---Kadencja 2018-2023

      |---Kadencja 2014-2018

|---Imienne wykazy głosowań

      |---Kadencja 2018-2023

|---Nagrania obrad rady

|---Projekty uchwał

      |---Kadencja 2018-2023

      |---Kadencja 2014-2018

|---Uchwały

      |---Kadencja 2018-2023

      |---Kadencja 2014-2018

      |---Kadencja 2010 - 2014

      |---Kadencja 2006 - 2010

      |---Kadencja 2002 - 2006

|---Uchwały obowiązujące do 2002 roku

|---Oświadczenia majątkowe

      |---Kadencja 2018-2023

      |---Kadencja 2014-2018

|---Interpelacje i zapytania

      |---Kadencja 2018-2023

|---Skargi i wnioski

|---Petycje

      |---Ogólne informacje

      |---Petycje złożone do Rady Gminy

      |---Zbiorcze informacje o petycjach

            |---Kadencja 2018-2023

            |---Kadencja 2014-2018

|---Kontrole przeprowadzone w Radzie Gminy Koczała

      |---Kadencja 2018-2023

      |---Kadencja 2014-2018

Budżet Gminy Koczała

|---Procedura uchwalania budżetu

|---Uchwały budżetowe

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

Podatki i opłaty

|---Uchwały w sprawie podatków i opłat

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

Prawo miejscowe

|---2018-2023

|---2014-2018

Zagospodarowanie przestrzenne

|---Plany miejscowe

|---Studium

Jednostki organizacyjne

|---Gminna Biblioteka Publiczna

|---Gminny Ośrodek Kultury

|---Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

|---Zakład Gospodarki Komunalnej

|---Zespół Kształcenia i Wychowania

|---Oświadczenia majątkowe

      |---Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

      |---Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

      |---Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

      |---Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

      |---Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania

Ogłoszenia, zamówienia publiczne, inne informacje

|---Zamówienia publiczne

|---Zapytanie ofertowe

|---Współpraca z organizacjami pozarządowymi

|---Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

|---Archiwum zamówień publicznych

|---Archiwum BIP do 30.11.2014r.

|---Nieruchomości sprzedaż/dzierżawa

      |---Sprzedaż nieruchomości

            |---2019 rok

            |---2018 rok

            |---2017 rok

            |---2016 rok

            |---2015 rok

      |---Dzierżawa nieruchomości

            |---2019 rok

            |---2017 rok

|---Informacje o środowisku

      |---"Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018)

      |---Gospodarka odpadami

      |---Decyzje środowiskowe

      |---Azbest

      |---Program ochrony środowiska

|---Informacje o jakości wody do spożycia

|---Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku

|---Ogłoszenia o pracy

|---Ogłoszenia

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---Grudzień 2014r.

|---Sprawy/druki do pobrania

Wybory i referenda

|---Wybory Prezydenta

      |---2015

|---Wybory Ławników sądowych

|---Referenda

|---Wybory do Sejmu i Senatu

|---Wybory samorządowe

      |---Wybory uzupełniające do Rady Gminy Koczała zarządzone na dzień 20 stycznia 2019 r.

      |---Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzone na dzień 21 października 2018 r.

Sprawy/druki do pobrania

|---Sprawy/druki do pobrania

      |---Podatki i opłaty lokalne

      |---Rolnictwo

      |---Ochrona środowiska

      |---Obsługa rady gminy

      |---Gospodarka nieczystościami ciekłymi

      |---Gospodarka odpadami komunalnymi

      |---Gospodarka nieruchomościami

      |---Planowanie przestrzenne

      |---Oświata i pomoc materialna dla uczniów

      |---Działalność gospodarcza

      |---Ewidencja ludności

      |---Dowody Osobiste

      |---Urząd Stanu Cywilnego

Ochrona danych osobowych

|---Informacje