Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała numer: XXXVII/229/05 z dnia: 2005.12.05


UCHWAŁA NR XXXVII/229/05

RADY GMINY KOCZAŁA

z dnia 5. grudnia 2005 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(j.t. . Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5, 7 ust. 3 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz

pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. nr 68, poz. 956 ) - RADA GMINY

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą :

1/ od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej 0,54

2/ od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością inną niż rolnicza

lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób

zajmujących lokale mieszkalne oraz części budynków mieszkalnych zajętych

na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m2 powierzchni użytkowej 17,72

3/ od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych 3,71

4/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m2 powierzchni 8,58

5/ od pozostałych budynków lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej 5,99

6/ od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 2 %

7/ od gruntów :

a/ związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna z wyjątkiem związanych

z budynkami mieszkalnymi od 1 m2 powierzchni 0, 63

b/ pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

za 1 ha powierzchni 3, 61

c/ od pozostałych gruntów od 1 m2 powierzchni 0, 27

§ 2

Zwalnia się z podatku nieruchomości budynki lub ich części, grunty oraz budowle:

1) zajęte na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem kultury, sportu

masowego i ochrony p.pożarowej,

2) zajęte na biblioteki,

3) zajęte na cmentarze i zieleńce,

4) związane z procesem poboru, uzdatniania i magazynowania wody,

5) służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,

6) zajęte na składowanie odpadów komunalnych,

- wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

TADEUSZ LISOWSKI

1/ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne, (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz.84 ze zm.).

2

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wed_Feb_21_16_12_04_CET_2007_229_resolution.doc (DOC, 39KB) 2014-12-03 13:23:36 223 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Mikołajczak 03-12-2014 13:23:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Mikołajczak 03-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mikołajczak 03-12-2014 13:23:36