Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podziały nieruchomości

SPRAWA: 

Podziały nieruchomości

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Gminy Koczała,
ul. Człuchowska 27
77-220 Koczała
pokój nr 6
tel. (0-59) 857 40 67

GODZINY PRACY:

poniedziałek - piątek 700 - 1500

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Rozwoju i Środowiska
Stanowisko ds. gospodarowania mieniem gminy i turystyki

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o podział nieruchomości

-    Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości - złożony przez osobę, która ma w tym interes prawny tj. właściciela, użytkownika wieczystego. (art. 93 i 94)

-    Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości - złożony przez osobę, która ma w tym interes prawny tj. właściciela, użytkownika wieczystego. (art. 95)   

2.  Załączniki do wniosku:

-    dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku założonej księgi wieczystej odpis z KW lub oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt. 4 i ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej wraz ze  wskazaniem numeru danej księgi.

Oświadczenie – zgodnie z art. 116 ust. 2a cytowanej ustawy - składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

-    wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz kopia mapy ewidencyjnej obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi,
-    wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej w skali (3 egz.) za wyjątkiem podziałów wykonywanych w trybie art. 95
-    decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku planu miejscowego),
-    pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
-    opinia techniczna osoby uprawnionej d/s budownictwa - w przypadku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powodowałby także podział tego budynku (2 egz.),
-    dokumenty potwierdzające poszczególne cele podziału (w przypadkach określonych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
-    odpis z rejestru przedsiębiorców (w przypadku spółek prawa handlowego, spółdzielni, przedsiębiorstw).

  1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii (w formie postanowienia), co do zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego, co do zgodności z przepisami odrębnymi lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, należy dołączyć do wniosku o podział dokumenty określonych w art. 97, ust. 1a, pkt. 5-8 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stanowiących podstawę wydania decyzji zatwierdzającej podział tj.:
    -    protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
    -    wykazu zmian gruntowych;
    -    wykazu synchronizacyjnego, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
    -    mapy z projektem podziału

Przedmiotowe dokumenty sporządza jednostka wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie wnioskodawcy –dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nie później niż w ciągu 30  dni - od daty przedłożenia przez wnioskodawcę zaewidencjonowanej mapy z projektem podziału.

PODSTAWA PRAWNA:

1.  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami - art. 96 ustawy;
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Koczała w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE:

Rodzaj składanego wniosku i dołączanych wraz z nim dokumentów zależy od trybu dokonywania podziału. Podziały na podstawie art. 93 i 94 dokonywane są zgodnie z ustaleniami planu miejscowego lub decyzją o warunkach zabudowy obowiązującą w dniu złożenia wniosku, w wypadku braku planu miejscowego z przepisami odrębnymi. Podziały nieruchomości na podstawie art. 95 dokonywane są niezależnie od ustaleń planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy w następujących przypadkach:

1.      zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;
2.      wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;
3.      wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;
4.      realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub z odrębnych ustaw;
5.      realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;
6.      wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu drogi publicznej;
7.      wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
8.      wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;
9.      wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych;
10.   wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

Postępowanie o podział nieruchomości odbywa się dwuetapowo (za wyjątkiem podziałów dokonywanych w trybie art. 95). Po wydaniu postanowienia wyrażającego opinię o zgodności proponowanego podziału i po wykonaniu przez geodetę map podziału, protokołu przyjęcia granic, wykazu zmian gruntowych, wykazu synchronizacyjnego wydaje się decyzję zatwierdzającą podział.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o podział nieruchomości.pdf (PDF, 330.79Kb) 2020-04-20 14:32:34 319 razy
2 WNIOSEK - PODZIAŁ - art 93 i 94.pdf (, 74.60Kb) 2015-08-06 11:18:30 378 razy
3 WNIOSEK - PODZIAŁ - art 95.pdf (, 72.86Kb) 2015-08-06 11:18:30 393 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 06-08-2015 11:18:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 06-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Marzanna Wysocka 12-07-2023 10:42:48