Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zbiór aktów prawa miejscowego 1995-2014

Nr uchwały

Data podjęcia

Tytuł uchwały

Data ogłoszenia i pozycja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Data wejścia

w życie

Status aktu

1995 rok

 

XII/74/1995

 

29.12.1995

 

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Koczała

 

 

 

Wchodzi w życie 1.07.1996 i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

 

zmieniony uchwałą Nr XVI/105/1996; po zmianie weszła w życie 1.01.1997

1996 rok

 

XVI/105/1996

 

22.06.1996

 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania nazw ulicom w miejscowości Koczała

 

 

 

Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

XIX/124/1996

21.12.1996

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Zapadłe - gm. Koczała woj. słupskie

Dz. Urz. Woj. Słupskiego z dnia 31.01.1997 Nr 4 poz. 24

15.02.1997

 

1997 rok

XXII/145/1997

26.04.1997

w sprawie ustalenia ogólnych zasad czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów usługowych i gastronomicznych na terenie gminy Koczała

 

 

Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

1999 rok

V/37/1999

12.03.1999

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Pierwszej Armii Wojska Polskiego w Koczale

z dnia 12.07.1999 Nr 74 poz. 407

 

 

Wchodzi w życiem z dniem ogłoszenia na tablicy informacyjnej gminy z mocą obowiązującą od dnia 1.09.1999.

 

V/38/1999

12.03.1999

w sprawie likwidacji szkół filialnych w Bielsku i Pietrzykowie

z dnia 12.07.1999 Nr 74 poz. 408

 

Wchodzi w życiem z dniem ogłoszenia na tablicy informacyjnej gminy.

 

V/39/1999

12.03.1999

w sprawie założenia Gimnazjum w Koczale

z dnia 12.07.1999 Nr 74 poz. 409

1.09.1999

 

V/40/1999

12.03.1999

w sprawie sieci i obwodu szkół na terenie gminy Koczała

z dnia 12.07.1999 Nr 74  poz. 410

1.09.1999

 

V/41/1999

12.03.1999

w sprawie utworzenia Zespołu Kształcenia i Wychowania

z dnia 12.07.1999 Nr 74 poz. 411

1.09.1999

zmieniony uchwałami Nr IV/40/03, Nr VIII/69/2003 i Nr XXXVIII/245/2018

2000 rok

XII/85/2000

31.01.2000

w sprawie uznania terenu za użytek ekologiczny

 

 

Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

2001 rok

XXVII/170/2001

31.08.2001

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic jeziora Dymno

z dnia 2.11.2001 Nr 84 poz. 1070

17.11.2001

 

XXVIII/178/2001

1.10.2001

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koczała dla terenu usług sakralnych w Bielsku

z dnia 9.01.2002 Nr 2 poz. 31

25.01.2002

 

XXVIII/181/2001

1.10.2001

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu

 

z dnia 6.04.2002 Nr 23 poz. 568

1.05.2002

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XXXV/233/2018 dnia 9.08.2018

XXXII/202/2001

28.12.2001

w sprawie uznania niektórych obszarów za użytki ekologiczne

z dnia 15.01.2002 Nr 4 poz. 62

30.01.2002

 

2003 rok

IV/40/2003

3.03.2003

o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale

 

 

 

z dniem podjęcia z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 4.05.2002

 

 

V/49/2003

28.03.2003

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Koczała

z dnia 30.06.2003 Nr 83 poz. 1357

 

15.07.2003

zmieniony uchwałą Nr XXVI/164/04 

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XXXVI/231/2018

V/50/2003

28.03.2003

w sprawie określenia Statutu Sołectw Gminy Koczała

z dnia 30.06.2003 Nr 83 poz. 1358

15.07.2003

 

VII/64/2003

26.05.2003

w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2003 rok

z dnia 4.06.2003 Nr 74 poz. 1199

19.06.2003

 

VII/65/2003

26.05.2003

w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

z dnia 4.06.2003 Nr 74 poz. 1200

19.06.2003

UCHYLONY

uchwałą XXIX/179/2013; utracił moc 30.07.2013

XI/78/2003

23.09.2003

w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej

z dnia 26.09.2003 Nr 113 poz. 2030

11.10.2003

NIE OBOWIĄZUJE OD 2007 R. – ZMIANA USTAWY

XIV/90/2003

6.12.2003

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok

 

z dnia 12.12.2003 Nr 158 poz. 3097

1.01.2004

Uchwała Nr 22/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2004 r.

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XXVI/159/04

XIV/91/2003

6.12.2003

w sprawie podatku od środków transportowych na 2004 rok

 

z dnia 12.12.2003 Nr 158 poz. 3098

1.01.2004

Uchwała Nr 21/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2004 r. 

zmieniony uchwałą Nr XVII/112/04

 

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XXVI/160/04

XIV/92/2003

6.12.2003

w sprawie stawek opłaty targowej na 2004

 

z dnia 12.12.2003 Nr 158 poz. 3099

1.01.2004

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XXVI/163/04

XIV/93/2003

6.12.2003

w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2004 rok

z dnia 12.12.2003 Nr 158 poz. 3100

1.01.2004

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XXVI/161/04

XIV/94/2003

6.12.2003

w sprawie stawek opłaty miejscowej na 2004 rok

z dnia 12.12.2003 Nr 158 poz. 3101

1.01.2004

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XXVI/162/04

2004 rok

XVI/108/2004

23.02.2004

w sprawie obniżenia wskaźników procentowych stanowiących o maksymalnej wysokości dodatków mieszkaniowych

z dnia 15.03.2004 Nr 30 poz. 633

30.03.2003

 

XVII/112/2004

29.03.2004

w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych

z dnia 14.04.2004 Nr 45 poz. 890

1.01.2004

 

XIX/126/2004

28.06.2004

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale

 

z dnia 23.07.2004 Nr 88 poz. 1615

7.08.2004

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XX/117/12 dnia 18.07.2012

XIX/129/2004

28.06.2004

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie

z dnia 23.07.2004 Nr 88 poz. 1616

7.08.2004

 

XXVI/159/2004

6.12.2004

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r.

z dnia 9.12.2004 Nr 152 poz. 2935

1.01.2005

 

XXVI/160/2004

6.12.2004

w sprawie podatku od środków transportowych na 2005 r.

z dnia 9.12.2004 Nr 152 poz. 2934

1.01.2005

 

XXVI/161/2004

6.12.2004

w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok

z dnia 9.12.2004 Nr 152 poz. 2933

1.01.2005

 

XXVI/162/2004

6.12.2004

w sprawie stawek opłaty miejscowej na 2005 rok

z dnia 9.12.2004 Nr 152 poz. 2932

1.01.2005

 

XXVI/163/2004

6.12.2004

w sprawie stawek opłaty targowej na 2005 r.

z dnia 9.12.2004 Nr 152 poz. 2931

1.01.2005

 

XXVI/164/2004

6.12.2004

w sprawie zmiany Statutu Gminy

z dnia 21.02.2005 Nr 16 poz. 333

8.03.2005

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XXXVI/231/2018

XXVI/165/2004

6.12.2004

w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koczale

z dnia 23.03.2005 Nr 27 poz. 544

7.04.2005

 

XXVI/166/2004

6.12.2004

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Koczale

z dnia 23.03.2005 Nr 27 poz. 545

7.04.2005

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XIV/104/08

XXVI/167/2004

6.12.2004

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Koczale

z dnia 23.03.2005 Nr 27 poz. 546

7.04.2005

 

XXVI/168/2004

6.12.2004

w sprawie regulaminu wynagrodzenia określającego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale

z dnia 21.02.2005 Nr 16 poz. 334

1.01.2005

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XXXIX/246/06

2005 rok

XXX/184/2005

4.04.2005

w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Koczała”

z dnia 1.12.2005 Nr 125 poz. 2570

16.12.2005

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XIX/128/2016

XXX/186/2005

4.04.2005

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Koczała

z dnia 23.05.2005 Nr 49 poz. 975

1.01.2005

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XXV/158/2017

XXXI/195/2005

26.04.2005

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Koczała i udzielania absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2004

z dnia 16.05.2005 Nr 46 poz. 918

26.04.2005

 

XXXI/198/2005

26.04.2005

w sprawie ustalenia formularzy podatkowych

z dnia 16.05.2005 Nr 46 poz. 919

31.05.2005

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XI/66/2015

XXXII/200/2005

30.05.2005

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zalesienia położonych na obszarze Gminy Koczała

z dnia 26.09.2005 Nr 90 poz. 1854

11.10.2005

 

XXXIII/204/05

27.06.2005

w sprawie wyposażenia w majątek gminnych jednostek organizacyjnych

z dnia 2.12.2005 Nr 127 poz. 2618

17.12.2005

 

XXXVII/229/05

5.12.2005

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

z dnia 9.12.2005 Nr 136 poz. 3045

1.01.2006

 

XXXVII/230/05

5.12.2005

w sprawie podatku od środków transportowych na 2006 r.

z dnia 9.12.2005 Nr 136 poz. 3046

1.01.2006

 

XXXVII/231/05

5.12.2005

w sprawie stawek podatków od posiadania psów na 2006 rok

z dnia 9.12.2005 Nr 136 poz. 3047

1.01.2006

 

XXXVII/232/05

5.12.2005

w sprawie stawek opłaty miejscowej na 2006 rok

z dnia 9.12.2005 Nr 136 poz. 3048

1.01.2006

zmieniony uchwałą Nr XXXIX/244/06

XXXVII/233/05

5.12.2005

w sprawie stawek opłaty targowej na 2006 rok

z dnia 9.12.2005 Nr 136 poz. 3049

1.01.2006

zmieniony uchwałą Nr XXXIX/245/06

XXXVIII/239/05

30.12.2005

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela

z dnia 12.05.2006 Nr 50 poz. 1027

1.02.2006

zmieniony uchwałą Nr IX/65/07

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr VIII/53/11 dnia 1.09.2011

2006 rok

XXXIX/243/06

30.01.2006

w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

z dnia 13.03.2006 Nr 28 poz. 556

1.01.2006

 

XXXIX/244/06

30.01.2006

w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek opłaty miejscowej na 2006 rok

z dnia 13.03.2006 Nr 28 poz. 557

1.01.2006

 

XXXIX/245/06

30.01.2006

w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek opłaty targowej na 2006 rok

z dnia 13.03.2006 Nr 28 poz. 558

1.01.2006

 

XXXIX/246/06

30.01.2006

 

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (…)

nie została opublikowana

 

-

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XL/252/06

XL/252/06

20.03.2006

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

z dnia 14.08.2006 Nr 85 poz. 1776

1.01.2006

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr V/34/07

XLII/262/06

24.04.2006

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 rok

z dnia 4.12.2006 Nr 124 poz. 2571

24.04.2006

 

XLIV/272/06

19.06.2006

w sprawie utworzenia okręgów wyborczych

z dnia 12.07.2006 Nr 73 poz. 1513

 

27.07.2006

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XLIV/276/10 dnia 23.07.2010

XLIV/273/06

19.06.2006

w sprawie utworzenia obwodów głosowania

z dnia 12.07.2006 Nr 73 poz. 1514

27.07.2006

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XLIV/277/10 dnia 23.07.2010

XLV/274/2006

10.08.2006

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała

z dnia 31.05.2007 Nr 103 poz. 1652

 

1.07.2007

UTRACIŁ MOC
w zakresie granic obszarów objętych uchwałami:

 Nr XLI/244/2014

Nr XXV/153/2017,

- Nr XVIII/131/2020,

-  Nr XXVI/191/2021.

XLV/276/2006

10.08.2006

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STARZNO-LETNISKO

z dnia 1.02.2007 Nr 25 poz. 544

3.03.2007

 

XLVI/286/06

29.09.2006

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

z dnia 27.02.2007 Nr 52 poz. 766

14.03.2007

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XIII/84/2016

II/7/06

5.12.2006

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

z dnia 29.12.2006 Nr 140 poz. 2876

1.01.2007

 

II/8/06

5.12.2006

w sprawie podatku od środków transportowych na 2007 r.

z dnia 29.12.2006 Nr 140 poz. 2877

1.01.2007

 

II/9/06

5.12.2006

w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2007 rok

z dnia 29.12.2006 Nr 140 poz. 2878

1.01.2007

 

II/10/06

5.12.2006

w sprawie stawek opłaty miejscowej na 2007 rok

z dnia 29.12.2006 Nr 140 poz. 2879

1.01.2007

 

II/11/06

5.12.2006

w sprawie stawek opłaty targowej na 2007 rok

z dnia 29.12.2006 Nr 140 poz. 2880

1.01.2007

 

III/15/06

28.12.2006

w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

z dnia 26.04.2007 Nr 86 poz. 1356

1.01.2007

 

2007 rok

V/34/07

27.02.2007

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (…)

z dnia 29.03.2007 Nr 71 poz. 1060

1.03.2007

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XIII/94/07

VII/49/07

27.04.2007

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2006

z dnia 25.07.2007 Nr 119 poz. 2097

27.04.2007

 

IX/65/07

11.07.2007

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/239/05 Rady Gminy Koczała z dnia 30 grudnia 2005 r. (…)

 

z dnia 24.10.2007 Nr 146 poz. 2761

1.09.2007

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr VIII/53/11 dnia 1.09.2011

X/72/07

12.09.2007

w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

z dnia 29.11.2007 Nr 158 poz. 2987

14.12.2007

zmieniony uchwałą Nr XIV/114/08

XI/76/07

22.10.2007

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

z dnia 16.01.2008 Nr 2 poz. 66

31.01.2008

 

XII/81/07

28.11.2007

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

z dnia 17.12.2007 Nr 168 poz. 3520

1.01.2008

 

XII/82/07

28.11.2007

w sprawie podatku od środków transportowych na 2008 rok

z dnia 17.12.2007 Nr 168 poz. 3521

1.01.2008

zmieniony uchwałą Nr XIV/103/08

XII/83/07

28.11.2007

w sprawie stawek opłaty od posiadania psów na 2008 rok

z dnia 17.12.2007 Nr 168 poz. 3522

1.01.2008

 

XII/84/07

28.11.2007

w sprawie stawek opłaty miejscowej na 2008 rok

z dnia 17.12.2007 Nr 168 poz. 3523

1.01.2008

 

XII/85/07

28.11.2007

w sprawie stawek opłaty targowej na 2008 rok

z dnia 17.12.2007 Nr 168 poz. 3524

1.01.2008

 

XII/86/07

28.11.2007

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów naliczenia podatku rolnego na 2008 rok

z dnia 17.12.2007 Nr 168 poz. 3525

1.01.2008

 

XIII/90/07

28.12.2007

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po byłym lotnisku wojskowym położonych w obrębie Łękinia, gm. Koczała

z dnia 5.06.2008 Nr 47 poz. 1340

6.07.2008

 

XIII/91/07

28.12.2007

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2008 rok

z dnia 21.04.2008 Nr 29 poz. 881

1.01.2008

zmieniony uchwałą Nr XIX/139/08

XIII/94/07

28.12.2007

w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (…)

z dnia 21.04.2008 Nr 29 poz. 882

1.01.2008

zmieniony uchwałą Nr XXII/159/08

XIII/96/07

28.12.2007

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

z dnia 21.04.2008 Nr 29 poz. 883

1.01.2008

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XXVII/196/09 dnia 1.03.2009

2008 rok

XIV/103/08

30.01.2008

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2008 rok

z dnia 13.03.2008 Nr 19 poz. 515

1.01.2008

 

XIV/104/08

30.01.2008

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Koczale

z dnia 16.05.2008 Nr 37 poz. 1096

31.05.2008

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XXXV/219/2014 dnia 15.03.2014

XIV/106/08

30.01.2008

w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale

z dnia 16.05.2008 Nr 37 poz. 1097

1.01.2008

 

XIV/107/08

30.01.2008

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/127/04 Rady Gminy Koczała z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale

z dnia 16.05.2008 Nr 37 poz. 1098

31.05.2008

 

XIV/114/08

30.01.2008

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

z dnia 16.05.2008 Nr 37 poz. 1099

31.05.2008

 

XIV/115/08

30.01.2008

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych wychowanków i uczniów Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale oraz wysokości opłat za posiłki

z dnia 16.05.2008 Nr 37 poz. 1100

1.02.2008

zmieniona uchwałą Nr XXII/158/08

XVII/122/08

29.04.2008

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok

z dnia 23.07.2008 Nr 78 poz. 2055

29.04.2008

 

XVII/126/08

29.04.2008

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Koczała

z dnia 23.07.2008 Nr 78 poz. 2056

7.08.2008

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XVIII/116/2016 

XIX/139/08

17.06.2008

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/07 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2008 rok

nie została opublikowana

17.06.2008

 

XX/146/08

1.08.2008

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Koczale

 

z dnia 11.09.2008 Nr 101 poz. 2543

1.09.2009

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XXXI/223/09 dnia 1.09.2009

XXII/158/08

21.10.2008

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych wychowanków i uczniów Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale oraz wysokości opłat za posiłki

z dnia 10.12.2008 Nr 131 poz. 3232

1.01.2009

 

XXII/159/08

21.10.2008

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (…)

z dnia 10.12.2008 Nr 131 poz. 3233

25.12.2008

 

XXIV/163/08

21.11.2008

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
i ustalenia jej przebiegu

z dnia 17.02.2009 Nr 24 poz. 512

4.03.2009

zmieniona uchwałą Nr XXV/183/08

XXIV/165/08

21.11.2008

w sprawie podatku od nieruchomości na 2009 rok

z dnia 12.12.2008  Nr 132 poz. 3283

1.01.2009

 

XXIV/166/08

21.11.2008

w sprawie podatku od środków transportowych na 2009 r.

z dnia 12.12.2008 Nr 132 poz. 3284

1.01.2009

 

XXIV/167/08

21.11.2008

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok

z dnia 12.12.2008 Nr 132 poz. 3285

1.01.2009

 

XXIV/168/08

21.11.2008

w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Gminie Koczała, w których pobiera się opłatę miejscową

z dnia 21.01.2009 Nr 8 poz. 229

5.02.2009

 

 

XXIV/169/08

 

21.11.2008

 

w sprawie opłaty miejscowej na 2009 rok

 

 

z dnia 12.12.2008 Nr 132 poz. 3286

 

 

1.01.2009

zmieniony uchwałą Nr XXIX/206/09

XXIV/170/08

21.11.2008

w sprawie opłaty targowej na 2009 rok

z dnia 12.12.2008 Nr 132 poz. 3287

1.01.2009

 

XXIV/171/08

21.11.2008

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obniżenia podatku rolnego na obszarze Gminy Koczała w 2009 r.

z dnia 12.12.2008 Nr 132 poz. 3288

1.01.2009

 

XXIV/172/08

21.11.2008

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków (…)

z dnia 21.01.2009 Nr 8 poz. 230

1.01.2009

zmieniony uchwałą Nr XXVI/189/09

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XXX/216/09 dnia 5.09.2009

XXIV/173/08

21.11.2008

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

z dnia 21.01.2009 Nr 8 poz. 231

1.01.2009

 

XXV/183/08

29.12.2008

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/163/08 Rady Gminy Koczała z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

z dnia 17.02.2009 Nr 24 poz. 511

4.03.2009

 

2009 rok

XXVI/189/09

3.02.2009

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (…)

z dnia 31.03.2009 Nr 47 poz. 928

1.01.2009

 

XXVII/196/09

3.03.2009

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

z dnia 22.05.2009 Nr 68 poz. 1351

1.03.2009

UTRACIŁ MOC
uchwałą Nr XXIV/175/2021 z dnia 25.03.2021

XXVIII/198/09

26.03.2009

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2009-2012

z dnia 16.06.2009 Nr 78 poz. 1546

1.07.2009

 

XXVIII/201/09

26.03.2009

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (…)

z dnia 22.05.2009 Nr 68 poz. 1352

6.06.2009

zmieniony uchwałą Nr XXX/216/09

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XIX/109/12 dnia 1.09.2012

XXVIII/202/09

26.03.2009

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/169/08 Rady Gminy Koczała z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie opłaty miejscowej na 2009 rok

 

nie została opublikowana

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2009 r.

UCHYLONY

uchwałą Nr XXIX/206/09 dnia 1.07.2009

XXIX/206/09

28.04.2009

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/169/08 Rady Gminy Koczała z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie opłaty miejscowej na 2009 rok

z dnia 16.06.2009 Nr 78 poz. 1547

1.07.2009

 

XXX/212/09

27.05.2009

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Koczała

z dnia 21.08.2009 Nr 111 poz. 2181

5.09.2009

 

XXX/216/09

27.05.2009

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/201/09 Rady Gminy Koczała z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (…)

z dnia 21.08.2009 Nr 111 poz. 2182

5.09.2009

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XIX/109/12 dnia 1.09.2012

XXX/217/09

27.05.2009

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

z dnia 21.08.2009 Nr 111 poz. 2183

1.09.2009

 

XXXI/223/09

25.06.2009

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Koczale prowadzonym przez Gminę Koczała

z dnia 31.08.2009 Nr 115 poz. 2253

1.09.2009

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr IX/57/11 dnia 1.09.2011

XXXVI/231/09

25.11.2009

w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2010 rok

z dnia 30.12.2009 Nr 177 poz. 3458

1.01.2010

 

XXXVI/232/09

25.11.2009

w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2010 r.

z dnia 30.12.2009 Nr 177 poz. 3459

1.01.2010

 

XXXVI/233/09

25.11.2009

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok

z dnia 30.12.2009 Nr 177 poz. 3460

1.01.2010

 

XXXVI/234/09

25.11.2009

w sprawie opłaty miejscowej na 2010 rok

z dnia 30.12.2009 Nr 177 poz. 3461

1.01.2010

 

XXXVI/235/09

25.11.2009

w sprawie opłaty targowej na 2010 rok

z dnia 30.12.2009 Nr 177 poz. 3462

1.01.2010

 

2010 rok

XXXVIII/245/10

29.01.2010

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody

z dnia 26.03.2010 Nr 43 poz. 737

10.04.2010

 

XLIII/269/10

29.06.2010

w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego w Koczale

z dnia 6.08.2010 Nr 101 poz. 1967

21.08.2010

 

XLIV/276/10

23.07.2010

w sprawie utworzenia okręgów wyborczych

z dnia 13.09.2010 Nr 113 poz. 2186

23.07.2010

 

XLIV/277/10

23.07.2010

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

z dnia 13.09.2010 Nr 113 poz. 2187

23.07.2010

 

XLVI/283/10

28.09.2010

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt

nie została opublikowana

 

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XLVII/287/10 dnia 21.12.2010

XLVII/287/10

20.10.2010

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt

z dnia 6.12.2010 Nr 151 poz. 2956

21.12.2010

 

XLVIII/288/10

26.10.2010

w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2011 rok

z dnia 2.12.2010 Nr 149 poz. 2893

1.01.2011

 

XLVIII/289/10

26.10.2010

w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2011 r.

z dnia 2.12.2010 Nr 149 poz. 2894

1.01.2011

 

XLVIII/290/10

26.10.2010

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok

z dnia 2.12.2010 Nr 149 poz. 2895

1.01.2011

 

XLVIII/291/10

26.10.2010

w sprawie opłaty miejscowej na 2011 rok

z dnia 2.12.2010 Nr 149 poz. 2896

1.01.2011

zmieniony uchwałą Nr V/29/11

XLVIII/292/10

26.10.2010

w sprawie opłaty targowej na 2011 rok

z dnia 2.12.2010 Nr 149 poz. 2897

1.01.2011

 

2011 rok

IV/19/11

2.02.2011

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

z dnia 4.04.2011 Nr 36 poz. 812

19.04.2011

 

IV/21/11

2.02.2011

w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

z dnia 4.04.2011 Nr 36 poz. 813

19.04.2011

UCHYLONY

uchwałą Nr VIII/49/11 dnia 27.06.2011

V/29/11

30.03.2011

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/291/10 Rady Gminy Koczała z dnia 26 października 2010r. w sprawie opłaty miejscowej na 2011 rok

z dnia 12.05.2011 Nr 54 poz. 1224

27.05.2011

 

V/31/11

30.03.2011

w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała

z dnia 12.05.2011 Nr 54 poz. 1225

27.05.2011

 

VIII/52/11

27.06.2011

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Koczale prowadzonym przez Gminę Koczała

nie została ogłoszona

 

UCHYLONY

uchwałą Nr IX/57/11 dnia 19.08.2011

VIII/53/11

27.06.2011

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga

z dnia 22.08.2011 Nr 102 poz. 2051

1.09.2011

 

IX/57/11

19.08.2011

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Koczale prowadzonym przez Gminę Koczała

z dnia 26.09.2011 Nr 120 poz. 2431

1.09.2011

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XXXVIII/233/2014

XIII/67/11

24.11.2011

w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2012 rok

z dnia 15.12.2011 Nr 168 poz. 3719

 

1.01.2012

 

XIII/68/11

24.11.2011

w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2012 r.

z dnia 15.12.2011 Nr 168 poz. 3720

1.01.2012

 

XIII/69/11

24.11.2011

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

z dnia 15.12.2011 Nr 168 poz. 3721

1.01.2012

 

XIII/70/11

24.11.2011

w sprawie opłaty miejscowej na 2012 rok

 

z dnia 15.12.2011 Nr 168 poz. 3722

 

1.01.2012

UTRACIŁA MOC

uchwałą Nr XVII/97/12 dnia 25.04.2012

XIII/71/11

24.11.2011

w sprawie opłaty targowej na 2012 rok

z dnia 15.12.2011 Nr 168 poz. 3723

1.01.2012

 

XV/85/11

29.12.2011

w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Gminie Koczała, w których pobiera się opłatę miejscową

19.01.2012

poz. 229

3.02.2012

zmieniany przez uchwałę Nr XXII/159/2020 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 30)

2012 rok

XVII/97/12

29.03.2012

w sprawie opłaty miejscowej na 2012 rok

10.04.2012

poz. 1334

25.04.2012

 

XIX/109/12

31.05.2012

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (…)

 

6.06.2012

poz. 1954

1.09.2012

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XXXI/203/2018 dnia 1.01.2018

XX/117/12

26.06.2012

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale

3.07.2012

poz. 2212

18.07.2012

 

XXII/123/2012

25.10.2012

w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2013 rok

7.11.2012

poz. 3493

1.01.2013

 

XXII/124/2012

25.10.2012

w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2013 rok

7.11.2012

poz. 3508

1.01.2013

 

XXII/125/2012

25.10.2012

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok

7.11.2012

poz. 3494

1.01.2013

zmieniany przez uchwałę Nr XXIX/180/2013 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 2838)

XXII/126/2012

25.10.2012

w sprawie opłaty miejscowej na 2013 rok

7.11.2012

poz. 3492

 

1.01.2013

zmieniany przez uchwałę Nr XXIX/181/2013 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 2839)

XXII/127/2012

25.10.2012

w sprawie opłaty targowej na 2013 rok

7.11.2012

poz. 3495

 

1.01.2013

zmieniany przez uchwałę Nr XXIX/182/2013 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 2840)

XXII/129/12

25.10.2012

w sprawie podziału Gminy Koczała na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

7.11.2012

poz. 3491

25.10.2012 i ma zastosowanie do kadencji następującej 
po kadencji w czasie której uchwała weszła w życie

zmieniany przez uchwałę Nr XL/242/2014 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 2531)

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr  XXXII/206/2018 dnia 22.03.2018

XXIII/137/12

29.11.2012

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

13.12.2012

poz. 4226

 

29.11.2012

zmieniany przez uchwałę Nr XL/243/2014 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 2532)

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr  XXXIII/209/2018 dnia 19.04.2018

XXIII/138/12

29.11.2012

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koczała

18.12.2012

poz. 4426

 

2.01.2013

UTRACIŁ MOC

uchwałą XXVII/165/2013 dnia 29.05.2013

XXIV/147/12

28.12.2012

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

23.01.2013

poz. 535

1.07.2013

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XXVI/162/2013 dnia 23.04.2013

XXIV/148/12

28.12.2012

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Koczała

23.01.2013

poz. 522

7.02.2013

 

XXIV/149/12

28.12.2012

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Koczała

23.01.2013

poz. 523

7.02.2013

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XXVI/163/2013 dnia 24.04.2013

XXIV/150/12

28.12.2012

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

23.01.2013

poz. 519

1.07.2013

UTRACIŁ MOC

uchwałą nr XXVII/167/2017 dnia 1.01.2018

XXIV/151/12

28.12.2012

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koczała

 

23.01.2013

poz. 520

7.02.2013

UTRACIŁ MOC

uchwałą nr XIII/80/2016 dnia 22.03.2016

2013 rok

XXVI/156/2013

27.03.2013

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OKOLICE DYMNA

19.04.2013

poz. 1950

4.05.2013

 

XXVI/162/2013

27.03.2013

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

8.04.2013

poz. 1747

 

23.04.2013

UTRACIŁ MOC

uchwałą nr XXIX/186/2017 dnia 1.01.2018

XXVI/163/2013

27.03.2013

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Koczała

 

9.04.2013

poz. 1764

24.04.2013

Uchwała nr 124/g229/P/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 2183)

XXVII/165/2013

23.04.2013

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koczała

14.05.2013

poz. 2154

29.05.2013

 

XXIX/178/2013

26.06.2013

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Koczała na lata 2013 - 2015

15.07.2013

poz. 2836

30.07.2013

 

XXIX/179/2013

26.06.2013

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

15.07.2013

poz. 2837

30.07.2013

UTRACIŁ MOC

uchwałą nr XXXV/222/2014 dnia 12.03.2014

XXIX/180/2013

26.06.2013

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/125/2012 Rady Gminy Koczała z dnia 25 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok

15.07.2013

poz. 2838

30.07.2013

 

XXIX/181/2013

26.06.2013

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/126/2012 Rady Gminy Koczała z dnia 25 października 2012 r. w sprawie opłaty miejscowej na 2013 rok

15.07.2013

poz. 2839

30.07.2013

 

XXIX/182/2013

26.06.2013

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/127/2012 Rady Gminy Koczała z dnia 25 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej na 2013 rok

15.07.2013

poz. 2840

30.07.2013

 

XXXII/193/2013

30.10.2013

w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2014 rok

12.11.2013

poz. 3833

1.01.2014

 

XXXII/194/2013

30.10.2013

w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2014 rok

12.11.2013

poz. 3834

 

1.01.2014

Uchwała nr 247/g229/P/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 listopada 2013 r.  (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 4066)

XXXII/195/2013

30.10.2013

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok

12.11.2013

poz. 3835

1.01.2014

 

XXXII/196/2013

30.10.2013

w sprawie opłaty miejscowej na 2014 rok

12.11.2013

poz. 3836

 

1.01.2014

zmieniany przez uchwałę Nr XXXVIII/234/2014 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 2190)

XXXII/197/2013

30.10.2013

w sprawie opłaty targowej na 2014 rok

12.11.2013

poz. 3837

1.01.2014

 

2014 rok

XXXV/216/2014

6.02.2014

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

13.02.2014

poz. 732

1.01.2014

 

XXXV/217/2014

6.02.2014

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

13.02.2014

poz. 733

1.01.2014

UTRACIŁ MOC

uchwałą nr IV/15/2018 dnia 1.01.2019

 

XXXV/218/2014

6.02.2014

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nalata 2014-2020

13.02.2014

poz. 734

1.01.2014

UTRACIŁ MOC

uchwałą nr IV/16/2018 dnia 1.01.2019

 

XXXV/219/2014

6.02.2014

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Koczale

28.02.2014

poz. 939

15.03.2014

 

 

XXXV/220/2014

6.02.2014

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

28.02.2014

poz. 940

1.01.2014

 

XXXV/222/2014

6.02.2014

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

28.02.2014

poz. 941

15.03.2014

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr V/30/2015 dnia 28.04.2015

XXXVI/227/14

27.03.2014

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Koczała

 

11.04.2014

poz. 1481

26.04.2014

 

XXXVIII/233/14

29.05.2014

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Koczale prowadzonym przez Gminę Koczała

 

17.06.2014

poz. 2189

 

2.07.2014

UTRACIŁ MOC

uchwałą Nr XXII/140/2017 dnia 1.01.2017

XXXVIII/234/14

29.05.2014

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/196/2013 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 2013 r. w sprawie opłaty miejscowej na 2014 rok

17.06.2014

poz. 2190

2.07.2014

 

 

XLI/244/2014

19.09.2014

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości KOCZAŁA

4.11.2014

poz. 3661

19.11.2014

 

XLII/252/2014

30.10.2014

w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2015 rok

17.11.2014

poz. 3837

1.01.2015

 

XLII/253/2014

30.10.2014

w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2015 rok

19.11.2014

poz. 3920

1.01.2015

 

XLII/254/2014

30.10.2014

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok

19.11.2014

 poz. 3921

 

1.01.2015

zmieniany przez uchwały Nr V/27/2015 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 1232) i Nr VIII/46/2015 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 2270)

XLII/255/2014

30.10.2014

w sprawie opłaty miejscowej na 2015 rok

19.11.2014

poz. 3904

1.01.2015

zmieniany przez uchwały Nr V/28/2015 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 1232) i Nr VIII/47/2015 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 2271)

XLII/256/2014

30.10.2014

w sprawie opłaty targowej na 2015 rok

21.11.2014

poz. 4013

 

1.01.2015

zmieniany przez uchwały Nr V/29/2015 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 1224)  i Nr VIII/48/2015 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 2272)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paulina Omelańska 19-07-2019 11:58:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paulina Omelańska 19-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Paulina Omelańska 06-07-2021 08:06:48