Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Gmina Koczała

|--- Dane teleadresowe

Urząd Gminy Koczała

|--- Wójt Gminy

      |--- Kadencja 2014-2018

      |--- Kadencja 2018-2024

|--- Sprawozdania finansowe

      |--- Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Koczała za 2019 rok

      |--- Sprawozdania finansowe Gminy Koczała za 2019 rok

      |--- Sprawozdania finansowe kwartalne Urzędu Gminy Koczała za 2020 rok

            |--- Sprawozdania Rb za I kwartał 2020 rok

      |--- Sprawozdania finansowe kwartalne Urzędu Gminy Koczała za 2019 rok

            |--- Sprawozdania Rb za IV kwartał 2019 rok

            |--- Sprawozdania Rb za III kwartał 2019 rok

            |--- Sprawozdania Rb II kwartał 2019 rok

            |--- Sprawozdania Rb za I kwartał 2019 rok

|--- Skargi i wnioski

|--- Działalność lobbingowa

      |--- Ogólne informacje

      |--- Informacje o działaniach lobbingowych

      |--- Informacje roczne o działalności lobbingowej

|--- Zgromadzenia

|--- Petycje

      |--- Zbiorcze informacje o petycjach

      |--- Petycje złożone do Wójta

      |--- Ogólne informacje

|--- Nabór Partnera

|--- Strategia rozwoju gminy

|--- Kontrole

      |--- Pozostałe kontrole

      |--- Kontrole zewnętrzne

|--- Instytucje kultury

|--- Majątek Gminy

|--- Prowadzone ewidencje i rejestry

|--- Statut Gminy

|--- Regulamin organizacyjny

|--- Stanowiska

|--- Skarbnik

|--- Sekretarz

|--- Zarządzenia i obwieszczenia Wójta

      |--- Zarządzenia obowiązujące poprzednich kadencji

      |--- Kadencja 2002-2006

            |--- Zarządzenia

      |--- Kadencja 2006-2010

            |--- Zarządzenia

      |--- Kadencja 2010-2014

            |--- Zarządzenia

      |--- Kadencja 2018-2024

            |--- Zarządzenia Wójta jako organu gminy

            |--- Obwieszczenia Wójta Gminy Koczała

            |--- Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu

      |--- Kadencja 2014-2018

            |--- Obwieszczenia

            |--- Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu

            |--- Zarządzenia Wójta jako organu gminy

|--- Raport o stanie gminy

      |--- Raport o stanie Gminy Koczała za rok 2022

Rada Gminy Koczała

|--- Skład

      |--- Kadencja 2018-2024

|--- Komisje

      |--- Kadencja 2018-2024

|--- Informacje o sesjach

      |--- Kadencja 2018-2024

|--- Protokoły obrad rady

      |--- Kadencja 2018-2024

|--- Imienne wykazy głosowań

      |--- Kadencja 2018-2024

|--- Nagrania obrad rady

|--- Projekty uchwał

      |--- Kadencja 2018-2024

|--- Uchwały

      |--- Kadencja 2018-2024

      |--- Kadencja 2014-2018

      |--- Kadencja 2010 - 2014

      |--- Kadencja 2006 - 2010

      |--- Kadencja 2002 - 2006

|--- Uchwały obowiązujące do 2002 roku

|--- Apele, deklaracje, oświadczenia

      |--- Kadencja 2018-2024

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Kadencja 2018-2024

|--- Interpelacje i zapytania

      |--- Kadencja 2018-2024

|--- Skargi i wnioski

|--- Petycje

      |--- Ogólne informacje

      |--- Petycje złożone do Rady Gminy

      |--- Zbiorcze informacje o petycjach

            |--- Kadencja 2018-2024

|--- Wybory ławników sądowych

|--- Kontrole przeprowadzone w Radzie Gminy Koczała

      |--- Kadencja 2018-2024

            |--- 2023

            |--- 2022

            |--- 2021

Sołectwa

|--- Informacje

Jednostki organizacyjne

|--- Gminna Biblioteka Publiczna

|--- Gminny Ośrodek Kultury

|--- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

|--- Zakład Gospodarki Komunalnej

|--- Zespół Kształcenia i Wychowania

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

      |--- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

      |--- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

      |--- Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

      |--- Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania

Oświadczenia majątkowe

|--- Radni

|--- Wójt

|--- Zastępca Wójta, Sekretarz

|--- Skarbnik

|--- Inne osoby

      |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta

|--- Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy

Budżet Gminy Koczała

|--- Procedura uchwalania budżetu

|--- Uchwały budżetowe

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

|--- Informacje z wykonania budżetu JST

      |--- 2023

Podatki i opłaty

|--- Uchwały w sprawie podatków i opłat

      |--- 2024

            |--- Stawki podatku od nieruchomości

            |--- Zwolnienia z podatku od nieruchomości

            |--- Stawki podatku od środków transportowych

            |--- Opłata od posiadania psów

            |--- Opłata miejscowa

            |--- Opłata targowa

            |--- Wzory formularzy podatkowych dla osób prawnych

                  |--- podatek od nieruchomości

                  |--- podatek od środków transportowych

                  |--- podatek leśny

                  |--- podatek rolny

            |--- Wzory formularzy podatkowych dla osób fizycznych

                  |--- podatek od nieruchomości

                  |--- podatek od środków transportowych

                  |--- podatek rolny

                  |--- podatek leśny

      |--- 2023

            |--- Stawki podatku od nieruchomości

            |--- Zwolnienia z podatku od nieruchomości

            |--- Stawki podatku od środków transportowych

            |--- Opłata od posiadania psów

            |--- Opłata miejscowa

            |--- Opłata targowa

            |--- Wzory formularzy podatkowych dla osób prawnych

                  |--- podatek od nieruchomości

                  |--- podatek od środków transportowych

                  |--- podatek leśny

                  |--- podatek rolny

            |--- Wzory formularzy podatkowych dla osób fizycznych

                  |--- podatek od nieruchomości

                  |--- podatek od środków transportowych

                  |--- podatek rolny

                  |--- podatek leśny

      |--- 2022

            |--- Stawki podatku od nieruchomości

            |--- Zwolnienia z podatku od nieruchomości

            |--- Stawki podatku od środków transportowych

            |--- Opłata od posiadania psów

            |--- Opłata miejscowa

            |--- Opłata targowa

            |--- Wzory formularzy podatkowych dla osób prawnych

                  |--- podatek od nieruchomości

                  |--- podatek od środków transportowych

                  |--- podatek leśny

                  |--- podatek rolny

            |--- Wzory formularzy podatkowych dla osób fizycznych

                  |--- podatek leśny

                  |--- podatek rolny

                  |--- podatek od środków transportowych

                  |--- podatek od nieruchomości

      |--- 2021

            |--- Wzory formularzy podatkowych dla osób prawnych

                  |--- Podatek leśny

                  |--- Podatek rolny

                  |--- Podatek od środków transportowych

                  |--- Podatek od nieruchomości

            |--- Wzory formularzy podatkowych dla osób fizycznych

                  |--- Podatek leśny

                  |--- Podatek rolny

                  |--- Podatek od środków transportowych

                  |--- Podatek od nieruchomości

      |--- 2020

            |--- Wzory formularzy podatkowych dla osób prawnych

                  |--- Podatek leśny

                  |--- Podatek rolny

                  |--- Podatek od nieruchomości

                  |--- Podatek od środków transportowych

            |--- Wzory formularzy podatkowych dla osób fizycznych

                  |--- Podatek leśny

                  |--- Podatek rolny

                  |--- Podatek od nieruchomości

                  |--- Podatek od środków transportowych

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

Prawo miejscowe

|--- 2018-2023

|--- 2014-2018

|--- 1995-2014

Zagospodarowanie przestrzenne

|--- Plany miejscowe

|--- Studium

|--- Koczała e-mapa

Ogłoszenia, zamówienia publiczne, inne informacje

|--- Zamówienia publiczne

|--- Zapytanie ofertowe

      |--- 2023 rok

            |--- Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego "Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale"

            |--- Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa i przebudowa dróg gminnych w Koczale w formule zaprojektuj i wybuduj"

            |--- Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku"

            |--- Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Koczale"

            |--- Zapytanie ofertowe na sprzedaż pojazdu specjalnego pożarniczego marki Magirus - Deutz 170D 11FA stanowiącego własność Gminy Koczała

            |--- Zapytanie ofertowe na sprzedaż pojazdu specjalnego pożarniczego marki Magirus - Deutz 170D 11FA stanowiącego własność Gminy Koczała

      |--- 2020 rok

            |--- Zadanie pod nazwą "Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Koczała"

|--- Współpraca z organizacjami pozarządowymi

      |--- Wójt Gminy Koczała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku

            |--- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku

      |--- Program współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

      |--- Wójt Gminy Koczała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku

      |--- Wójt Gminy Koczała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku

      |--- Program współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

      |--- Program współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

      |--- Wójt Gminy Koczała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku

      |--- Program współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

|--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Koczała na rok 2024

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Koczała na rok 2023

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Koczała na rok 2022

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Koczała na rok 2020

|--- Archiwum zamówień publicznych

|--- Archiwum BIP do 30.11.2014r.

|--- Nieruchomości sprzedaż/dzierżawa

      |--- Sprzedaż nieruchomości

            |--- 2024 rok

            |--- 2023 rok

            |--- 2022 rok

            |--- 2021 rok

            |--- 2020 rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

            |--- 2017 rok

            |--- 2016 rok

            |--- 2015 rok

      |--- Dzierżawa nieruchomości

            |--- 2020 rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2017 rok

|--- Informacje o środowisku

      |--- Program ochrony środowiska

      |--- Azbest

      |--- Decyzje środowiskowe

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 332, 333/3 w obrębie Pietrzykowo, gmina Koczała

            |--- Sukcesywne zalesienie gruntów częściowo porośniętych drzewostanem o łącznej pow. 2,7162 ha, tj. działki ewid. nr: 212/4 obr. ewid. Pietrzykowo w tym: 700 m2 RV, 26363 m2 PsIV, 99 m2 N

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 10/4 w obrębie Trzyniec, gmina Koczała

            |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z elektroenergetyczną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 117 obręb Trzyniec, powiat człuchowski, woj. pomorskie

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 18, 19 w miejscowości Załęże - gmina Koczała, powiat człuchowski, województwo pomorskie

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej "Pietrzykowo" wraz elektroenergetyczną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 311/1 obręb Pietrzykowo, gmina Koczała, powiat człuchowski, województwo pomorskie

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej "Trzyniec Południe" wraz z elektroenergetyczną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 126/23 obręb Trzyniec, gmina Koczała, powiat człuchowski, województwo pomorskie

      |--- Gospodarka odpadami komunalnymi

|--- Informacje o jakości wody do spożycia

|--- Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku

|--- Ogłoszenia o pracy

|--- Ogłoszenia

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- Grudzień 2014r.

|--- Sprawy/druki do pobrania

Wybory i referenda

|--- Wybory Prezydenta

      |--- 2020

      |--- 2015

|--- Wybory do Sejmu i Senatu

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego

|--- Wybory samorządowe

      |--- Wybory uzupełniające do Rady Gminy Koczała zarządzone na dzień 20 stycznia 2019 r.

      |--- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 r. r.

      |--- Przedterminowe wybory wójta gminy Koczała zarządzone na dzień 12 czerwca 2022 r.

      |--- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzone na dzień 21 października 2018 r.

|--- Referenda

|--- Obwody głosowania i okręgi wyborcze

Spisy powszechne

|--- Powszechny Spis Rolny

|--- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Sprawy/druki do pobrania

|--- Sprawy/druki do pobrania

      |--- Zaświadczenie w celu wykreślenia hipoteki

      |--- Oddanie nieruchomości w dzierżawę lub użyczenie

      |--- Rolnictwo

      |--- Ochrona środowiska

      |--- Obsługa rady gminy

      |--- Gospodarka nieczystościami ciekłymi

      |--- Gospodarka odpadami komunalnymi

      |--- Gospodarka nieruchomościami

      |--- Numeracja porządkowa nieruchomości

      |--- Planowanie przestrzenne

      |--- Oświata i pomoc materialna dla uczniów

      |--- Rejestr danych kontaktowych

      |--- Podatki i opłaty lokalne

      |--- Działalność gospodarcza

      |--- Ewidencja ludności

      |--- Dowody Osobiste

      |--- Obsługa radnych

      |--- Obsługa sołtysów

      |--- Urząd Stanu Cywilnego

Ochrona danych osobowych

|--- Informacje

Nieodpłatne poradnictwo

|--- Lista jednostek

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

|--- Dane koordynatora

|--- Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie

|--- Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Konsultacje społeczne

|--- Konsultacje z mieszkańcami

      |--- 2023