Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXVIII/198/2021 w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koczała 2021-09-16 15:40:20
dokument Uchwała Nr XXVIII/197/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2021-09-16 15:39:40
dokument Uchwała Nr XXVIII/196/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-09-16 15:39:05
dokument Uchwała Nr XXVII/195/2021 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koczała oraz przekazania go do zaopiniowania 2021-07-22 15:06:27
dokument Uchwała Nr XXVII/194/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2021-07-22 15:05:43
dokument Uchwała Nr XXVII/193/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-07-22 15:04:39
dokument Uchwała Nr XXVII/192/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2021 2021-07-22 15:03:46
dokument Uchwała Nr XXVI/191/2021 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała w części dotyczącej działek nr 261/11 i 261/12 2021-06-17 15:47:32
dokument Uchwała Nr XXVI/190/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie Koczała na rok szkolny 2021/2022 2021-06-17 15:46:46
dokument Uchwała Nr XXVI/189/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2021 rok 2021-06-17 15:45:53
dokument Uchwała Nr XXVI/188/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2021-06-17 15:45:12
dokument Uchwała Nr XXVI/187/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-06-17 15:43:43
dokument Uchwała Nr XXVI/186/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koczała za 2020 rok 2021-06-17 15:43:03
dokument Uchwała Nr XXVI/185/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koczała za 2020 rok 2021-06-17 15:42:16
dokument Uchwała Nr XXVI/184/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała wotum zaufania 2021-06-17 15:41:19
dokument Uchwała Nr XXV/183/2021 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-05-28 09:02:55
dokument Uchwała Nr XXV/182/2021 w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2021-05-28 09:01:31
dokument Uchwała Nr XXV/181/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2021-05-28 09:00:18
dokument Uchwała Nr XXV/180/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-05-28 08:59:32
dokument Uchwała Nr XXIV/179/2021 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-03-25 16:46:08
dokument Uchwała Nr XXIV/178/2021 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-03-25 16:45:32
dokument Uchwała Nr XXIV/177/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OKOLICE DYMNA dla terenów położonych na południowy zachód od jeziora Dymno 2021-03-25 16:44:53
dokument Uchwała Nr XXIV/176/2021 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2021 roku" 2021-03-25 16:43:55
dokument Uchwała Nr XXIV/175/2021 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2021-03-25 16:43:12
dokument Uchwała Nr XXIV/174/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała 2021-03-25 16:42:36
dokument Uchwała Nr XXIV/173/2021 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2021-03-25 16:41:58
dokument Uchwała Nr XXIV/172/2021 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2021-03-25 16:41:19
dokument Uchwała Nr XXIV/171/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2021-03-25 16:40:35
dokument Uchwała Nr XXIV/170/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-03-25 16:39:59
dokument Uchwała Nr XXIII/169/2021 w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Koczała na rok 2021 2021-01-29 13:49:25
dokument Uchwała Nr XXIII/168/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała 2021-01-29 13:48:38
dokument Uchwała Nr XXIII/167/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2021-01-29 13:47:50
dokument Uchwała Nr XXIII/166/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2021-01-29 13:35:21
dokument Uchwała Nr XXII/165/2020 w sprawie "Planu pracy Rady Gminy Koczała na 2021 rok" 2020-12-18 10:42:27
dokument Uchwała Nr XXII/164/2020 w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2021 roku 2020-12-18 10:41:35
dokument Uchwała Nr XXII/163/2020 w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030" 2020-12-18 10:40:54
dokument Uchwała Nr XXII/162/2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2020-12-18 10:39:42
dokument Uchwała Nr XXII/161/2020 w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koczała na lata 2021-2025" 2020-12-18 10:38:52
dokument Uchwała Nr XXII/160/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2021 rok 2020-12-18 10:33:23
dokument Uchwała Nr XXII/159/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Gminie Koczała, w których pobiera się opłatę miejscową 2020-12-18 10:28:09
dokument Uchwała Nr XXII/158/2020 w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2021 rok 2020-12-18 10:26:51
dokument Uchwała Nr XXII/157/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2020-12-18 10:25:37
dokument Uchwała Nr XXII/156/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-12-18 10:24:58
dokument Uchwała Nr XXI/155/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2021 rok 2020-11-25 08:24:14
dokument Uchwała Nr XXI/154/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2021 rok 2020-11-25 08:22:50
dokument Uchwała Nr XXI/153/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2020-11-25 08:21:45
dokument Uchwała Nr XXI/152/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-11-25 08:20:47
dokument Uchwała Nr XX/151/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała w części dotyczącej działek nr 261/11 i 261/12 2020-11-03 13:08:51
dokument Uchwała Nr XX/150/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała 2020-11-03 13:06:53
dokument Uchwała Nr XX/149/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2020-11-03 13:05:27
dokument Uchwała Nr XX/148/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" 2020-11-03 13:04:04
dokument Uchwała Nr XX/147/2020 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2021 2020-11-03 13:02:42
dokument Uchwała Nr XX/146/2020 w sprawie opłaty targowej na 2021 rok 2020-11-03 13:01:09
dokument Uchwała Nr XX/145/2020 w sprawie opłaty miejscowej na 2021 rok 2020-11-03 12:59:32
dokument Uchwała Nr XX/144/2020 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2021 rok 2020-11-03 12:58:33
dokument Uchwała Nr XX/143/2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok 2020-11-03 12:48:59
dokument Uchwała Nr XX/142/2020 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok 2020-11-03 12:47:49
dokument Uchwała Nr XX/141/2020 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-11-03 12:46:05
dokument Uchwała Nr XX/140/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2020-11-03 12:43:27
dokument Uchwała Nr XX/139/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-11-03 12:36:01
dokument Uchwała Nr XIX/138/2020 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 2020-10-01 12:54:20
dokument Uchwała Nr XIX/137/2020 w sprawie powołania skarbnika gminy 2020-10-01 12:52:54
dokument Uchwała Nr XIX/136/2020 w sprawie odwołania skarbnika gminy 2020-10-01 12:52:20
dokument Uchwała Nr XIX/135/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2020-10-01 12:50:57
dokument Uchwała Nr XIX/134/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-10-01 12:50:16
dokument Uchwała Nr XVIII/133/2020 w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Cęgi Małe" 2020-07-20 13:46:40
dokument Uchwała Nr XVIII/132/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" 2020-07-20 13:44:30
dokument Uchwała Nr XVIII/131/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała w części dotyczącej działek nr 77/2, 77/4, 77/7 i 77/9 (po podziale 77/10 i 77/11) 2020-07-20 13:42:38
dokument Uchwała Nr XVIII/130/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie Koczała na rok szkolny 2020/2021 2020-07-20 13:41:05
dokument Uchwała Nr XVIII/129/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2020 rok 2020-07-20 13:38:32
dokument Uchwała Nr XVIII/128/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2020-07-20 13:37:45
dokument Uchwała Nr XVIII/127/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-07-20 13:37:08
dokument Uchwała Nr XVIII/126/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koczała za 2019 rok 2020-07-20 12:56:23
dokument Uchwała Nr XVIII/125/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Koczała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2019 2020-07-20 12:55:34
dokument Uchwała Nr XVIII/124/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała wotum zaufania 2020-07-20 12:54:43
dokument Uchwała Nr XVII/123/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2020 rok 2020-07-02 14:34:37
dokument Uchwała Nr XVI/122/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" 2020-05-29 11:03:51
dokument Uchwała Nr XVI/121/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2020-05-29 11:02:34
dokument Uchwała Nr XVI/120/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-05-29 10:18:31
dokument Uchwała Nr XV/119/2020 w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" 2020-03-23 13:54:21
dokument Uchwała Nr XV/118/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2020-03-23 13:53:34
dokument Uchwała Nr XV/117/2020 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-03-23 13:52:46
dokument Uchwała Nr XV/116/2020 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-03-23 13:51:56
dokument Uchwała Nr XV/115/2020 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2020 roku" 2020-03-23 13:51:01
dokument Uchwała Nr XV/114/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przysługiwania diety i zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom 2020-03-23 13:50:04
dokument Uchwała Nr XV/113/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Przechlewo w przedmiocie objęcia mieszkańców Gminy Koczała opieką i usługami przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechlewie 2020-03-23 13:49:16
dokument Uchwała Nr XV/112/2020 w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Koczała na 2020 rok" 2020-03-23 13:48:31
dokument Uchwała Nr XV/111/2020 w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok" 2020-03-23 13:47:39
dokument Uchwała Nr XV/110/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2020-03-23 13:46:13
dokument Uchwała Nr XV/109/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-03-23 13:43:19
dokument Uchwała Nr XIV/108/2020 w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Koczała na rok 2020 2020-02-07 14:35:30
dokument Uchwała Nr XIV/107/2020 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Koczała do Zgromadzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego z siedzibą w Człuchowie 2020-02-07 14:34:34
dokument Uchwała Nr XIV/106/2020 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Koczała 2020-02-07 14:33:39
dokument Uchwała Nr XIV/105/2020 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Koczała oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2020-02-07 14:32:36
dokument Uchwała Nr XIV/104/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Niedźwiady 2020-02-07 14:31:16
dokument Uchwała Nr XIV/103/2020 w sprawie określenia ceny jednostkowej paliwa w Gminie Koczała na rok szkolny 2019/2020 2020-02-07 14:29:55
dokument Uchwała Nr XIV/102/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2020 rok 2020-02-07 14:28:15
dokument Uchwała Nr XIV/101/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2020-02-07 14:20:29
dokument Uchwała Nr XIV/100/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-02-07 14:19:27
dokument Uchwała Nr XIII/99/2019 w sprawie planu pracy Rady Gminy Koczała na 2020 rok 2019-12-20 14:08:12
dokument Uchwała Nr XIII/98/2019 w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2020 roku 2019-12-20 14:07:40
dokument Uchwała Nr XIII/97/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-12-20 14:07:05
dokument Uchwała Nr XIII/96/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała 2019-12-20 14:06:23
dokument Uchwała Nr XIII/95/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości oraz zniesienie odrębności lokali nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Niedźwiady - dokument stracił ważność 2019-12-20 14:05:35
dokument Uchwała Nr XIII/94/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy 2019-12-20 14:04:55
dokument Uchwała Nr XIII/93/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2020 rok 2019-12-20 14:04:14
dokument Uchwała Nr XIII/92/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2019-12-20 13:28:43
dokument Uchwała Nr XIII/91/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-12-20 13:27:36
dokument Uchwała Nr XII/90/2019 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 2019-11-28 15:26:20
dokument Uchwała Nr XII/89/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie "Senior+" 2019-11-28 15:25:31
dokument Uchwała Nr XII/88/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-11-28 15:24:25
dokument Uchwała Nr XII/87/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi 2019-11-28 15:22:38
dokument Uchwała Nr XII/86/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2019-11-28 15:21:33
dokument Uchwała Nr XII/85/2019 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 2019-11-28 15:20:42
dokument Uchwała Nr XII/84/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-11-28 15:19:40
dokument Uchwała Nr XII/83/2019 w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok" 2019-11-28 15:18:47
dokument Uchwała Nr XII/82/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2019-11-28 15:17:33
dokument Uchwała Nr XII/81/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-11-28 15:16:25
dokument Uchwała Nr XII/80/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego 2019-11-28 15:15:24
dokument Uchwała Nr XI/79/2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku na uchwałę Rady Gminy Koczała Nr VII/41/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Koczała 2019-10-25 14:25:37
dokument Uchwała Nr XI/78/2019 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2020 2019-10-25 14:24:49
dokument Uchwała Nr XI/77/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała 2019-10-25 14:24:00
dokument Uchwała Nr XI/76/2019 w sprawie opłaty targowej na 2020 rok 2019-10-25 14:23:15
dokument Uchwała Nr XI/75/2019 w sprawie opłaty miejscowej na 2020 rok 2019-10-25 14:22:30
dokument Uchwała Nr XI/74/2019 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2020 rok 2019-10-25 14:21:46
dokument Uchwała Nr XI/73/2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok 2019-10-25 14:21:00
dokument Uchwała Nr XI/72/2019 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok 2019-10-25 14:20:12
dokument Uchwała Nr XI/71/2019 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2020-2023 2019-10-25 14:18:58
dokument Uchwała Nr X/70/2019 w sprawie przyjęcia i przekazania Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych właściwemu dla Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informacji o podjętych działaniach 2019-09-27 11:23:28
dokument Uchwała Nr X/69/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydacie na ławnika 2019-09-27 11:20:30
dokument Uchwała Nr X/68/2019 w sprawie przyjęcia Statutu Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego 2019-09-27 11:19:35
dokument Uchwała Nr X/67/2019 w sprawie zmiany "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych dodatków i składników wynagrodzenia" 2019-09-27 11:18:07
dokument Uchwała Nr X/66/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2019-09-27 11:11:56
dokument Uchwała Nr X/65/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-09-27 11:08:57
dokument Uchwała Nr IX/64/2019 w sprawie utworzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego 2019-06-17 12:54:07
dokument Uchwała Nr IX/63/2019 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2020-2023 2019-06-17 12:53:13
dokument Uchwała Nr IX/62/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała 2019-06-17 12:52:28
dokument Uchwała Nr IX/61/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała 2019-06-17 12:51:52
dokument Uchwała Nr IX/60/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-06-17 12:50:43
dokument Uchwała Nr IX/59/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 2019-06-17 12:49:52
dokument Uchwała Nr IX/58/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koczała za 2018 rok 2019-06-17 12:48:55
dokument Uchwała Nr IX/57/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Koczała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2018 2019-06-17 12:48:07
dokument Uchwała Nr IX/56/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała wotum zaufania 2019-06-17 12:46:58
dokument Uchwała Nr VIII/55/2019 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 2019-05-23 12:33:47
dokument Uchwała Nr VIII/54/2019 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 2019-05-23 12:33:05
dokument Uchwała Nr VIII/53/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała 2019-05-23 12:32:05
dokument Uchwała Nr VIII/52/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-05-23 12:31:18
dokument Uchwała Nr VIII/51/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Koczała oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2019-05-23 12:30:35
dokument Uchwała Nr VIII/50/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2019-05-23 12:29:48
dokument Uchwała Nr VIII/49/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-05-23 12:27:49
dokument Uchwała Nr VII/48/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-04-30 14:21:49
dokument Uchwała Nr VII/47/2019 w sprawie określenia sezonu kąpielowego 2019-04-30 14:20:22
dokument Uchwała Nr VII/46/2019 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-04-30 13:47:49
dokument Uchwała Nr VII/45/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2019 rok 2019-04-30 13:43:07
dokument Uchwała Nr VII/44/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2019-04-30 13:42:28
dokument Uchwała Nr VII/43/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2019-04-30 13:40:52
dokument Uchwała Nr VII/42/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-04-30 13:40:04
dokument Uchwała Nr VI/41/2019 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 2019-04-02 16:38:58
dokument Uchwała Nr VI/40/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Koczała 2019-04-02 16:38:02
dokument Uchwała Nr VI/39/2019 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 2019-04-02 16:37:17
dokument Uchwała Nr VI/38/2019 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2019 roku" 2019-04-02 16:36:14
dokument Uchwała Nr VI/37/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2019-04-02 16:35:07
dokument Uchwała Nr VI/36/2019 w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koczała" 2019-04-02 16:34:12
dokument Uchwała Nr VI/35/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów 2019-04-02 16:32:50
dokument Uchwała Nr VI/34/2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych 2019-04-02 16:31:51
dokument Uchwała Nr VI/33/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2019-04-02 16:30:48
dokument Uchwała Nr VI/32/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-04-02 16:29:19
dokument Uchwała Nr VI/31/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego 2019-04-02 16:27:15
dokument Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Koczała na rok 2019 2019-01-24 15:29:28
dokument Uchwała Nr V/29/2019 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego 2019-01-24 15:28:37
dokument Uchwała Nr V/28/2019 w sprawie "Programu wspierania rodziny w Gminie Koczała na lata 2019-2021" 2019-01-24 15:27:56
dokument Uchwała Nr V/27/2019 w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Koczała na 2019 rok" 2019-01-24 15:26:46
dokument Uchwała Nr V/26/2019 w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok" 2019-01-24 15:26:11
dokument Uchwała Nr V/25/2019 w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-01-24 15:25:46
dokument Uchwała Nr V/24/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2019-01-24 15:25:18
dokument Uchwała Nr V/23/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-01-24 15:24:42
dokument Uchwała Nr IV/22/2018 w sprawie planu pracy Rady Gminy Koczała na 2019 rok 2019-01-02 15:10:48
dokument Uchwała Nr IV/21/2018 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 2019-01-02 15:10:05
dokument Uchwała Nr IV/20/2018 w sprawie zarządzenia zebrań wiejskich w gminie Koczała dla dokonania wyborów samorządu wiejskiego 2019-01-02 15:09:23
dokument Uchwała Nr IV/19/2018 w sprawie zasad przysługiwania diety i zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom 2019-01-02 15:08:34
dokument Uchwała Nr IV/18/2018 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019-01-02 15:07:55
dokument Uchwała Nr IV/17/2018 w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku 2019-01-02 15:07:12
dokument Uchwała Nr IV/16/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-01-02 15:06:36
dokument Uchwała Nr IV/15/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-01-02 15:05:26
dokument Uchwała Nr IV/14/2018 w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-01-02 15:03:53
dokument Uchwała Nr IV/13/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2019 rok 2019-01-02 15:02:59
dokument Uchwała Nr IV/12/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2019-01-02 15:01:59
dokument Uchwała Nr IV/11/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok 2019-01-02 15:00:59
dokument Uchwała Nr III/10/2018 w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie "Senior+" 2018-12-17 08:33:48
dokument Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie opłaty targowej na 2019 rok 2018-12-04 12:33:11
dokument Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 2018-12-04 12:32:36
dokument Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Koczała - utraciła moc dnia 6 lutego 2020 r. uchwałą Nr XIV/106/2020 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Koczała (z mocą obowiązującą od 1 lutego 2020 r.) - dokument stracił ważność 2018-12-04 12:31:49
dokument Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie wyboru przewodniczących komisji Rady Gminy Koczała 2018-12-04 12:31:07
dokument Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Koczała 2018-12-04 12:30:18
dokument Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie powołania komisji Rady Gminy Koczała 2018-12-04 12:29:21
dokument Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023 2018-11-28 12:16:02
dokument Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023 2018-11-28 12:14:35
dokument Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023 2018-11-28 12:13:31