Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr LIV/366/2024 w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/349/2024 Rady Gminy Koczała z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2024-03-27 09:44:39
dokument Uchwała Nr LIV/365/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2024-03-27 09:41:24
dokument Uchwała Nr LIV/364/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok 2024-03-27 08:54:42
dokument Uchwała Nr LIV/363/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2024 rok 2024-03-27 08:53:48
dokument Uchwała Nr LIV/362/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Koczała 2024-03-27 08:52:44
dokument Uchwała Nr LIV/361/2024 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zalesienia położonych na obszarze Gminy Koczała 2024-03-27 08:51:36
dokument Uchwała Nr LIV/360/2024 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2024 r." 2024-03-27 08:50:05
dokument Uchwała Nr LIV/359/2024 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2024-03-27 08:47:40
dokument Uchwała Nr LIV/358/2024 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2024 rok 2024-03-27 08:46:13
dokument Uchwała Nr LIV/357/2024 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Koczała na 2024 rok 2024-03-27 08:45:15
dokument Uchwała Nr LIV/356/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres oznaczony do trzech lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2024-03-27 08:43:59
dokument Uchwała Nr LIV/355/2024 w sprawie przejęcia przez Gminę Koczała od Powiatu Człuchowskiego zadania własnego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2504 do Płocicza i drogą powiatową nr 2501 do Załęża w zakresie pełnienia funkcji inwestora przy realizacji zadania "Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała" 2024-03-27 08:40:16
dokument Uchwała Nr LIV/354/2024 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2028 2024-03-27 08:07:38
dokument Uchwała Nr LIII/353/2024 w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Koczała na okres od 1 stycznia 2024 r. do końca bieżącej kadencji 2024-01-25 13:31:52
dokument Uchwała Nr LIII/352/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2024-01-25 13:30:59
dokument Uchwała Nr LIII/351/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok 2024-01-25 13:30:13
dokument Uchwała Nr LIII/350/2024 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2024-01-25 13:28:13
dokument Uchwała Nr LIII/349/2024 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania . - W dniu 26.03.2024 r. uchwałą Nr LIV/366/2024 zmieniony został §5 ust. 4 2024-01-25 13:27:14
dokument Uchwała Nr LII/348/2023 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku na uchwałę Nr IV/21/2018 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych wraz z odpowiedzią na skargę 2023-12-21 15:00:41
dokument Uchwała Nr LII/347/2023 w sprawie zasad przysługiwania diety i zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom 2023-12-21 14:59:36
dokument Uchwała Nr LII/346/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2024 rok 2023-12-21 14:58:50
dokument Uchwała Nr LII/345/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2023-12-21 14:57:54
dokument Uchwała Nr LII/344/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2023-12-21 14:56:35
dokument Uchwała Nr LII/343/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-12-21 14:55:47
dokument Uchwała Nr LII/342/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2023-12-21 14:54:59
dokument Uchwała Nr LII/341/2023 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 2023-12-21 14:54:00
dokument Uchwała Nr LII/340/2023 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Gminy Koczała 2023-12-21 14:53:03
dokument Uchwała Nr LII/339/2023 w sprawie "Planu pracy Rady Gminy Koczała na okres od 1 stycznia 2024 r. do końca bieżącej kadencji" 2023-12-21 14:52:06
dokument Uchwała Nr LII/338/2023 w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2024 roku 2023-12-21 14:51:04
dokument Uchwała Nr LI/337/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2023-10-26 16:03:00
dokument Uchwała Nr LI/336/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-10-26 16:01:57
dokument Uchwała Nr LI/335/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024-2028 2023-10-26 16:01:03
dokument Uchwała Nr LI/334/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024-2028 2023-10-26 15:59:56
dokument Uchwała Nr LI/333/2023 w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024 ? 2028 2023-10-26 15:58:53
dokument Uchwała Nr LI/332/2023 w sprawie zwiększenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy w Koczale na dopłatę do bieżącego utrzymania 1 km dróg gminnych 2023-10-26 15:57:56
dokument Uchwała Nr LI/331/2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - dokument stracił ważność 2023-10-26 15:57:00
dokument Uchwała Nr LI/330/2023 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023-10-26 15:56:04
dokument Uchwała Nr LI/329/2023 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2024 2023-10-26 15:55:04
dokument Uchwała Nr LI/328/2023 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu 2023-10-26 15:54:14
dokument Uchwała Nr LI/327/2023 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok 2023-10-26 15:53:25
dokument Uchwała Nr LI/326/2023 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok 2023-10-26 15:52:36
dokument Uchwała Nr LI/325/2023 w sprawie opłaty targowej na 2024 rok 2023-10-26 15:51:44
dokument Uchwała Nr LI/324/2023 w sprawie opłaty miejscowej na 2024 rok 2023-10-26 15:50:25
dokument Uchwała Nr LI/323/2023 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Koczała 2023-10-26 15:49:32
dokument Uchwała Nr L/322/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2023-10-04 10:49:29
dokument Uchwała Nr L/321/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-10-04 10:48:30
dokument Uchwała Nr L/320/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego 2023-10-04 10:47:37
dokument Uchwała Nr L/319/2023 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu 2023-10-04 10:46:40
dokument Uchwała Nr L/318/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres oznaczony do trzech lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2023-10-04 10:43:39
dokument Uchwała Nr L/317/2023 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Koczała na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości działki numer 90/11 obręb Łękinia, działki numer 90/13 obręb Łękinia oraz działki numer 93/1 obręb Łękinia 2023-10-04 10:42:39
dokument Uchwała Nr L/316/2023 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2024-2027 2023-10-04 10:41:40
dokument Uchwała Nr XLIX/315/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2023-07-28 13:42:34
dokument Uchwała Nr XLIX/314/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-07-27 15:57:27
dokument Uchwała Nr XLIX/313/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała 2023-07-27 15:53:17
dokument Uchwała Nr XLIX/312/2023 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o nadanie nazwy działce stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Starzno 2023-07-27 15:52:35
dokument Uchwała Nr XLIX/311/2023 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydacie na ławnika 2023-07-27 15:51:15
dokument Uchwała Nr XLIX/310/2023 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Koczała 2023-07-27 15:49:57
dokument Uchwała Nr XLVIII/309/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2023-06-30 10:06:31
dokument Uchwała Nr XLVIII/308/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-06-30 10:05:10
dokument Uchwała Nr XLVIII/307/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Koczała 2023-06-30 10:04:16
dokument Uchwała Nr XLVIII/306/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2023 rok 2023-06-30 10:03:22
dokument Uchwała Nr XLVIII/305/2023 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2024-2027 2023-06-30 10:02:20
dokument Uchwała Nr XLVIII/304/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koczała za 2022 rok 2023-06-30 10:01:16
dokument Uchwała Nr XLVIII/303/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koczała za 2022 rok 2023-06-30 10:00:16
dokument Uchwała Nr XLVIII/302/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała wotum zaufania 2023-06-30 09:59:14
dokument Uchwała Nr XLVII/301/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2023-06-07 11:00:51
dokument Uchwała Nr XLVII/300/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-06-07 10:59:59
dokument Uchwała Nr XLVI/299/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2023-05-25 15:12:32
dokument Uchwała Nr XLVI/298/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-05-25 12:17:50
dokument Uchwała Nr XLVI/297/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym 2023-05-25 12:16:34
dokument Uchwała Nr XLVI/296/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres oznaczony do trzech lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2023-05-25 12:15:29
dokument Uchwała Nr XLVI/295/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2023-05-25 12:14:22
dokument Uchwała Nr XLVI/294/2023 w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 2023-05-25 12:12:48
dokument Uchwała Nr XLV/293/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2023-04-26 15:30:27
dokument Uchwała Nr XLV/292/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-04-26 15:29:45
dokument Uchwała Nr XLIV/291/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2023-04-03 09:41:49
dokument Uchwała Nr XLIV/290/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-04-03 09:40:46
dokument Uchwała Nr XLIV/289/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 2023-04-03 09:39:42
dokument Uchwała Nr XLIV/288/2023 w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 2023-04-03 09:37:42
dokument Uchwała Nr XLIV/287/2023 w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" 2023-04-03 09:36:58
dokument Uchwała Nr XLIV/286/2023 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod zalesienia położonych na obszarze Gminy Koczała 2023-04-03 09:36:01
dokument Uchwała Nr XLIV/285/2023 w sprawie zasad umieszczania reklam i szyldów na obiektach, terenach i nieruchomościach stanowiących własność Gminy Koczała oraz pobierania z tego tytułu opłat - dokument stracił ważność 2023-04-03 09:35:11
dokument Uchwała Nr XLIV/284/2023 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-04-03 09:34:14
dokument Uchwała Nr XLIV/283/2023 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-04-03 09:33:25
dokument Uchwała Nr XLIV/282/2023 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2023 roku" 2023-04-03 09:31:39
dokument Uchwała Nr XLIV/281/2023 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2023-04-03 09:30:59
dokument Uchwała Nr XLIV/280/2023 w sprawie zasad przysługiwania diety i zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom 2023-04-03 09:30:01
dokument Uchwała Nr XLIII/279/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2023-02-21 13:19:44
dokument Uchwała Nr XLIII/278/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-02-21 13:18:43
dokument Uchwała Nr XLII/277/2023 w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Koczała na rok 2023 2023-02-02 20:52:47
dokument Uchwała Nr XLII/276/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Koczała 2023-02-02 20:51:36
dokument Uchwała Nr XLII/275/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2023-02-02 20:50:07
dokument Uchwała Nr XLII/274/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok 2023-02-02 20:48:52
dokument Uchwała Nr XLII/273/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2023-02-02 20:47:09
dokument Uchwała Nr XLII/272/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2023-02-02 20:45:19
dokument Uchwała Nr XLII/271/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2023-02-02 20:43:31
dokument Uchwała Nr XLII/270/2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 2023-02-02 20:42:00
dokument Uchwała Nr XLI/269/2022 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 2022-12-22 15:08:58
dokument Uchwała Nr XLI/268/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2023 rok 2022-12-22 15:08:08
dokument Uchwała Nr XLI/267/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2022-12-22 15:07:20
dokument Uchwała Nr XLI/266/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2022-12-22 15:04:23
dokument Uchwała Nr XLI/265/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-12-22 15:03:36
dokument Uchwała Nr XLI/264/2022 w sprawie Planu pracy Rady Gminy Koczała na 2023 rok 2022-12-22 15:02:39
dokument Uchwała Nr XLI/263/2022 w sprawie Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale 2022-12-22 15:01:45
dokument Uchwała Nr XLI/262/2022 w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Koczała na lata 2023-2031 2022-12-22 15:00:05
dokument Uchwała Nr XLI/261/2022 w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2023 roku 2022-12-22 14:59:03
dokument Uchwała Nr XL/260/2022 w sprawie "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych dodatków i składników wynagrodzenia" 2022-11-19 20:58:04
dokument Uchwała Nr XL/259/2022 w sprawie zmiany opłaty miejscowej na 2023 rok 2022-11-19 20:56:28
dokument Uchwała Nr XL/258/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP 2022-11-19 20:55:17
dokument Uchwała Nr XL/257/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 2022-11-19 20:53:51
dokument Uchwała Nr XXXIX/256/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-11-10 14:04:37
dokument Uchwała Nr XXXIX/255/2022 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2022-11-10 14:03:42
dokument Uchwała Nr XXXIX/254/2022 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2023 2022-11-10 14:02:49
dokument Uchwała Nr XXXIX/253/2022 w sprawie opłaty targowej na 2023 rok 2022-11-10 14:01:54
dokument Uchwała Nr XXXIX/252/2022 w sprawie opłaty miejscowej na 2023 rok 2022-11-10 14:01:04
dokument Uchwała Nr XXXIX/251/2022 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok 2022-11-10 14:00:02
dokument Uchwała Nr XXXIX/250/2022 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok 2022-11-10 13:59:01
dokument Uchwała Nr XXXIX/249/2022 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 2022-11-10 13:57:52
dokument Uchwała Nr XXXVIII/248/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-10-12 10:15:00
dokument Uchwała Nr XXXVII/247/2022 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 2022-09-28 13:16:31
dokument Uchwała Nr XXXVII/246/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji 2022-09-28 13:15:25
dokument Uchwała Nr XXXVII/245/2022 w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała 2022-09-28 13:14:39
dokument Uchwała Nr XXXVII/244/2022 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu 2022-09-28 13:13:43
dokument Uchwała Nr XXXVII/243/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego 2022-09-28 13:12:39
dokument Uchwała Nr XXXVII/242/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2022-09-28 13:11:38
dokument Uchwała Nr XXXVII/241/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-09-28 13:10:49
dokument Uchwała Nr XXXVI/240/2022 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Koczała 2022-06-30 16:42:10
dokument Uchwała Nr XXXVI/239/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2022 rok 2022-06-30 16:40:05
dokument Uchwała Nr XXXVI/238/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie Koczała na rok szkolny 2022/2023 2022-06-30 16:38:38
dokument Uchwała Nr XXXVI/237/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2022-06-30 16:37:43
dokument Uchwała Nr XXXVI/236/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-06-30 16:35:00
dokument Uchwała Nr XXXVI/235/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koczała za 2021 rok 2022-06-30 16:34:02
dokument Uchwała Nr XXXVI/234/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koczała za 2021 rok 2022-06-30 16:32:52
dokument Uchwała Nr XXXVI/233/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała wotum zaufania 2022-06-30 16:31:32
dokument Uchwała Nr XXXIV/232/2022 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2022 r." 2022-05-13 12:01:44
dokument Uchwała Nr XXXIV/231/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2022-05-13 12:00:24
dokument Uchwała Nr XXXIV/230/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-05-12 15:42:45
dokument Uchwała Nr XXXIII/229/2022 w sprawie przekazania petycji według właściwości 2022-04-08 12:08:04
dokument Uchwała Nr XXXIII/228/2022 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2022-04-08 12:07:07
dokument Uchwała Nr XXXIII/227/2022 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych gminy Koczała 2022-04-08 12:06:03
dokument Uchwała Nr XXXIII/226/2022 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-04-08 12:04:51
dokument Uchwała Nr XXXIII/225/2022 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Koczała na 2022 rok 2022-04-08 12:03:40
dokument Uchwała Nr XXXIII/224/2022 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2022 r." 2022-04-08 12:01:49
dokument Uchwała Nr XXXIII/223/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP 2022-04-08 12:00:20
dokument Uchwała Nr XXXIII/222/2022 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy 2022-04-08 11:57:57
dokument Uchwała Nr XXXII/221/2022 w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Koczała na rok 2022 2022-02-01 11:15:34
dokument Uchwała Nr XXXII/220/2022 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OKOLICE DYMNA dla terenów położonych na południowy zachód od jeziora Dymno 2022-02-01 11:14:05
dokument Uchwała Nr XXXII/219/2022 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Koczała 2022-02-01 11:12:42
dokument Uchwała Nr XXXI/218/2021 w sprawie "Planu pracy Rady Gminy Koczała na 2022 rok" 2021-12-21 11:14:29
dokument Uchwała Nr XXXI/217/2021 w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2022 roku 2021-12-21 11:13:33
dokument Uchwała Nr XXXI/216/2021 w sprawie "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Koczała na lata 2022-2024" 2021-12-21 11:12:05
dokument Uchwała Nr XXXI/215/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2022 rok 2021-12-21 11:10:18
dokument Uchwała Nr XXXI/214/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2021-12-21 11:08:34
dokument Uchwała Nr XXXI/213/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" 2021-12-21 10:08:40
dokument Uchwała Nr XXXI/212/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2021-12-21 10:05:57
dokument Uchwała Nr XXXI/211/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-12-21 10:04:30
dokument Uchwała Nr XXX/210/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku 2021-12-21 09:58:54
dokument Uchwała Nr XXX/209/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-12-20 12:49:49
dokument Uchwała Nr XXIX/208/2021 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku 2021-11-03 16:47:17
dokument Uchwała Nr XXIX/207/2021 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2022 2021-11-03 16:46:01
dokument Uchwała Nr XXIX/206/2021 w sprawie opłaty targowej na 2022 rok 2021-11-03 16:44:47
dokument Uchwała Nr XXIX/205/2021 w sprawie opłaty miejscowej na 2022 rok 2021-11-03 16:43:12
dokument Uchwała Nr XXIX/204/2021 w sprawie opłaty od posiadania psów 2021-11-03 16:42:20
dokument Uchwała Nr XXIX/203/2021 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok 2021-11-03 16:41:12
dokument Uchwała Nr XXIX/202/2021 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok 2021-11-03 16:38:59
dokument Uchwała Nr XXIX/201/2021 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-11-03 16:37:14
dokument Uchwała Nr XXIX/200/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2021-11-03 16:24:58
dokument Uchwała Nr XXIX/199/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-11-03 06:47:36
dokument Uchwała Nr XXVIII/198/2021 w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koczała 2021-09-16 15:40:20
dokument Uchwała Nr XXVIII/197/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2021-09-16 15:39:40
dokument Uchwała Nr XXVIII/196/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-09-16 15:39:05
dokument Uchwała Nr XXVII/195/2021 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koczała oraz przekazania go do zaopiniowania 2021-07-22 15:06:27
dokument Uchwała Nr XXVII/194/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2021-07-22 15:05:43
dokument Uchwała Nr XXVII/193/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-07-22 15:04:39
dokument Uchwała Nr XXVII/192/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2021 2021-07-22 15:03:46
dokument Uchwała Nr XXVI/191/2021 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała w części dotyczącej działek nr 261/11 i 261/12 2021-06-17 15:47:32
dokument Uchwała Nr XXVI/190/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie Koczała na rok szkolny 2021/2022 2021-06-17 15:46:46
dokument Uchwała Nr XXVI/189/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2021 rok 2021-06-17 15:45:53
dokument Uchwała Nr XXVI/188/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2021-06-17 15:45:12
dokument Uchwała Nr XXVI/187/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-06-17 15:43:43
dokument Uchwała Nr XXVI/186/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koczała za 2020 rok 2021-06-17 15:43:03
dokument Uchwała Nr XXVI/185/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koczała za 2020 rok 2021-06-17 15:42:16
dokument Uchwała Nr XXVI/184/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała wotum zaufania 2021-06-17 15:41:19
dokument Uchwała Nr XXV/183/2021 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-05-28 09:02:55
dokument Uchwała Nr XXV/182/2021 w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2021-05-28 09:01:31
dokument Uchwała Nr XXV/181/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2021-05-28 09:00:18
dokument Uchwała Nr XXV/180/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-05-28 08:59:32
dokument Uchwała Nr XXIV/179/2021 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-03-25 16:46:08
dokument Uchwała Nr XXIV/178/2021 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-03-25 16:45:32
dokument Uchwała Nr XXIV/177/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OKOLICE DYMNA dla terenów położonych na południowy zachód od jeziora Dymno 2021-03-25 16:44:53
dokument Uchwała Nr XXIV/176/2021 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2021 roku" 2021-03-25 16:43:55
dokument Uchwała Nr XXIV/175/2021 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2021-03-25 16:43:12
dokument Uchwała Nr XXIV/174/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała 2021-03-25 16:42:36
dokument Uchwała Nr XXIV/173/2021 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2021-03-25 16:41:58
dokument Uchwała Nr XXIV/172/2021 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2021-03-25 16:41:19
dokument Uchwała Nr XXIV/171/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2021-03-25 16:40:35
dokument Uchwała Nr XXIV/170/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok 2021-03-25 16:39:59
dokument Uchwała Nr XXIII/169/2021 w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Koczała na rok 2021 2021-01-29 13:49:25
dokument Uchwała Nr XXIII/168/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała 2021-01-29 13:48:38
dokument Uchwała Nr XXIII/167/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2021-01-29 13:47:50
dokument Uchwała Nr XXIII/166/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2021-01-29 13:35:21
dokument Uchwała Nr XXII/165/2020 w sprawie "Planu pracy Rady Gminy Koczała na 2021 rok" 2020-12-18 10:42:27
dokument Uchwała Nr XXII/164/2020 w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2021 roku 2020-12-18 10:41:35
dokument Uchwała Nr XXII/163/2020 w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030" - Uchwałą Nr LIV/354/2024 z dnia 26.03.2024 r. - dokument stracił ważność 2020-12-18 10:40:54
dokument Uchwała Nr XXII/162/2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2020-12-18 10:39:42
dokument Uchwała Nr XXII/161/2020 w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koczała na lata 2021-2025" 2020-12-18 10:38:52
dokument Uchwała Nr XXII/160/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2021 rok 2020-12-18 10:33:23
dokument Uchwała Nr XXII/159/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Gminie Koczała, w których pobiera się opłatę miejscową 2020-12-18 10:28:09
dokument Uchwała Nr XXII/158/2020 w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2021 rok 2020-12-18 10:26:51
dokument Uchwała Nr XXII/157/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2020-12-18 10:25:37
dokument Uchwała Nr XXII/156/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-12-18 10:24:58
dokument Uchwała Nr XXI/155/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2021 rok 2020-11-25 08:24:14
dokument Uchwała Nr XXI/154/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2021 rok 2020-11-25 08:22:50
dokument Uchwała Nr XXI/153/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2020-11-25 08:21:45
dokument Uchwała Nr XXI/152/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-11-25 08:20:47
dokument Uchwała Nr XX/151/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała w części dotyczącej działek nr 261/11 i 261/12 2020-11-03 13:08:51
dokument Uchwała Nr XX/150/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała 2020-11-03 13:06:53
dokument Uchwała Nr XX/149/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2020-11-03 13:05:27
dokument Uchwała Nr XX/148/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" 2020-11-03 13:04:04
dokument Uchwała Nr XX/147/2020 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2021 2020-11-03 13:02:42
dokument Uchwała Nr XX/146/2020 w sprawie opłaty targowej na 2021 rok 2020-11-03 13:01:09
dokument Uchwała Nr XX/145/2020 w sprawie opłaty miejscowej na 2021 rok 2020-11-03 12:59:32
dokument Uchwała Nr XX/144/2020 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2021 rok 2020-11-03 12:58:33
dokument Uchwała Nr XX/143/2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok 2020-11-03 12:48:59
dokument Uchwała Nr XX/142/2020 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok 2020-11-03 12:47:49
dokument Uchwała Nr XX/141/2020 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-11-03 12:46:05
dokument Uchwała Nr XX/140/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2020-11-03 12:43:27
dokument Uchwała Nr XX/139/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-11-03 12:36:01
dokument Uchwała Nr XIX/138/2020 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 2020-10-01 12:54:20
dokument Uchwała Nr XIX/137/2020 w sprawie powołania skarbnika gminy 2020-10-01 12:52:54
dokument Uchwała Nr XIX/136/2020 w sprawie odwołania skarbnika gminy 2020-10-01 12:52:20
dokument Uchwała Nr XIX/135/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2020-10-01 12:50:57
dokument Uchwała Nr XIX/134/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-10-01 12:50:16
dokument Uchwała Nr XVIII/133/2020 w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Cęgi Małe" 2020-07-20 13:46:40
dokument Uchwała Nr XVIII/132/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" 2020-07-20 13:44:30
dokument Uchwała Nr XVIII/131/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała w części dotyczącej działek nr 77/2, 77/4, 77/7 i 77/9 (po podziale 77/10 i 77/11) 2020-07-20 13:42:38
dokument Uchwała Nr XVIII/130/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie Koczała na rok szkolny 2020/2021 2020-07-20 13:41:05
dokument Uchwała Nr XVIII/129/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2020 rok 2020-07-20 13:38:32
dokument Uchwała Nr XVIII/128/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2020-07-20 13:37:45
dokument Uchwała Nr XVIII/127/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-07-20 13:37:08
dokument Uchwała Nr XVIII/126/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koczała za 2019 rok 2020-07-20 12:56:23
dokument Uchwała Nr XVIII/125/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Koczała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2019 2020-07-20 12:55:34
dokument Uchwała Nr XVIII/124/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała wotum zaufania 2020-07-20 12:54:43
dokument Uchwała Nr XVII/123/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2020 rok 2020-07-02 14:34:37
dokument Uchwała Nr XVI/122/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" 2020-05-29 11:03:51
dokument Uchwała Nr XVI/121/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2020-05-29 11:02:34
dokument Uchwała Nr XVI/120/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-05-29 10:18:31
dokument Uchwała Nr XV/119/2020 w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" 2020-03-23 13:54:21
dokument Uchwała Nr XV/118/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2020-03-23 13:53:34
dokument Uchwała Nr XV/117/2020 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-03-23 13:52:46
dokument Uchwała Nr XV/116/2020 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-03-23 13:51:56
dokument Uchwała Nr XV/115/2020 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2020 roku" 2020-03-23 13:51:01
dokument Uchwała Nr XV/114/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przysługiwania diety i zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom 2020-03-23 13:50:04
dokument Uchwała Nr XV/113/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Przechlewo w przedmiocie objęcia mieszkańców Gminy Koczała opieką i usługami przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechlewie 2020-03-23 13:49:16
dokument Uchwała Nr XV/112/2020 w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Koczała na 2020 rok" 2020-03-23 13:48:31
dokument Uchwała Nr XV/111/2020 w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok" 2020-03-23 13:47:39
dokument Uchwała Nr XV/110/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2020-03-23 13:46:13
dokument Uchwała Nr XV/109/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-03-23 13:43:19
dokument Uchwała Nr XIV/108/2020 w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Koczała na rok 2020 2020-02-07 14:35:30
dokument Uchwała Nr XIV/107/2020 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Koczała do Zgromadzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego z siedzibą w Człuchowie 2020-02-07 14:34:34
dokument Uchwała Nr XIV/106/2020 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Koczała 2020-02-07 14:33:39
dokument Uchwała Nr XIV/105/2020 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Koczała oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2020-02-07 14:32:36
dokument Uchwała Nr XIV/104/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Niedźwiady 2020-02-07 14:31:16
dokument Uchwała Nr XIV/103/2020 w sprawie określenia ceny jednostkowej paliwa w Gminie Koczała na rok szkolny 2019/2020 2020-02-07 14:29:55
dokument Uchwała Nr XIV/102/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2020 rok 2020-02-07 14:28:15
dokument Uchwała Nr XIV/101/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2020-02-07 14:20:29
dokument Uchwała Nr XIV/100/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok 2020-02-07 14:19:27
dokument Uchwała Nr XIII/99/2019 w sprawie planu pracy Rady Gminy Koczała na 2020 rok 2019-12-20 14:08:12
dokument Uchwała Nr XIII/98/2019 w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2020 roku 2019-12-20 14:07:40
dokument Uchwała Nr XIII/97/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-12-20 14:07:05
dokument Uchwała Nr XIII/96/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała 2019-12-20 14:06:23
dokument Uchwała Nr XIII/95/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości oraz zniesienie odrębności lokali nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Niedźwiady - dokument stracił ważność 2019-12-20 14:05:35
dokument Uchwała Nr XIII/94/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy 2019-12-20 14:04:55
dokument Uchwała Nr XIII/93/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2020 rok 2019-12-20 14:04:14
dokument Uchwała Nr XIII/92/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2019-12-20 13:28:43
dokument Uchwała Nr XIII/91/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-12-20 13:27:36
dokument Uchwała Nr XII/90/2019 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 2019-11-28 15:26:20
dokument Uchwała Nr XII/89/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie "Senior+" 2019-11-28 15:25:31
dokument Uchwała Nr XII/88/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-11-28 15:24:25
dokument Uchwała Nr XII/87/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi 2019-11-28 15:22:38
dokument Uchwała Nr XII/86/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2019-11-28 15:21:33
dokument Uchwała Nr XII/85/2019 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 2019-11-28 15:20:42
dokument Uchwała Nr XII/84/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-11-28 15:19:40
dokument Uchwała Nr XII/83/2019 w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok" 2019-11-28 15:18:47
dokument Uchwała Nr XII/82/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2019-11-28 15:17:33
dokument Uchwała Nr XII/81/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-11-28 15:16:25
dokument Uchwała Nr XII/80/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego 2019-11-28 15:15:24
dokument Uchwała Nr XI/79/2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku na uchwałę Rady Gminy Koczała Nr VII/41/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Koczała 2019-10-25 14:25:37
dokument Uchwała Nr XI/78/2019 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2020 2019-10-25 14:24:49
dokument Uchwała Nr XI/77/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała 2019-10-25 14:24:00
dokument Uchwała Nr XI/76/2019 w sprawie opłaty targowej na 2020 rok 2019-10-25 14:23:15
dokument Uchwała Nr XI/75/2019 w sprawie opłaty miejscowej na 2020 rok 2019-10-25 14:22:30
dokument Uchwała Nr XI/74/2019 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2020 rok 2019-10-25 14:21:46
dokument Uchwała Nr XI/73/2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok 2019-10-25 14:21:00
dokument Uchwała Nr XI/72/2019 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok 2019-10-25 14:20:12
dokument Uchwała Nr XI/71/2019 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2020-2023 2019-10-25 14:18:58
dokument Uchwała Nr X/70/2019 w sprawie przyjęcia i przekazania Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych właściwemu dla Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informacji o podjętych działaniach 2019-09-27 11:23:28
dokument Uchwała Nr X/69/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydacie na ławnika 2019-09-27 11:20:30
dokument Uchwała Nr X/68/2019 w sprawie przyjęcia Statutu Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego 2019-09-27 11:19:35
dokument Uchwała Nr X/67/2019 w sprawie zmiany "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych dodatków i składników wynagrodzenia" 2019-09-27 11:18:07
dokument Uchwała Nr X/66/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2019-09-27 11:11:56
dokument Uchwała Nr X/65/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-09-27 11:08:57
dokument Uchwała Nr IX/64/2019 w sprawie utworzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego 2019-06-17 12:54:07
dokument Uchwała Nr IX/63/2019 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2020-2023 2019-06-17 12:53:13
dokument Uchwała Nr IX/62/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała 2019-06-17 12:52:28
dokument Uchwała Nr IX/61/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała 2019-06-17 12:51:52
dokument Uchwała Nr IX/60/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-06-17 12:50:43
dokument Uchwała Nr IX/59/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 2019-06-17 12:49:52
dokument Uchwała Nr IX/58/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koczała za 2018 rok 2019-06-17 12:48:55
dokument Uchwała Nr IX/57/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Koczała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2018 2019-06-17 12:48:07
dokument Uchwała Nr IX/56/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała wotum zaufania 2019-06-17 12:46:58
dokument Uchwała Nr VIII/55/2019 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 2019-05-23 12:33:47
dokument Uchwała Nr VIII/54/2019 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 2019-05-23 12:33:05
dokument Uchwała Nr VIII/53/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała 2019-05-23 12:32:05
dokument Uchwała Nr VIII/52/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-05-23 12:31:18
dokument Uchwała Nr VIII/51/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Koczała oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2019-05-23 12:30:35
dokument Uchwała Nr VIII/50/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2019-05-23 12:29:48
dokument Uchwała Nr VIII/49/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-05-23 12:27:49
dokument Uchwała Nr VII/48/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-04-30 14:21:49
dokument Uchwała Nr VII/47/2019 w sprawie określenia sezonu kąpielowego 2019-04-30 14:20:22
dokument Uchwała Nr VII/46/2019 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-04-30 13:47:49
dokument Uchwała Nr VII/45/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2019 rok 2019-04-30 13:43:07
dokument Uchwała Nr VII/44/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2019-04-30 13:42:28
dokument Uchwała Nr VII/43/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2019-04-30 13:40:52
dokument Uchwała Nr VII/42/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-04-30 13:40:04
dokument Uchwała Nr VI/41/2019 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 2019-04-02 16:38:58
dokument Uchwała Nr VI/40/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Koczała 2019-04-02 16:38:02
dokument Uchwała Nr VI/39/2019 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 2019-04-02 16:37:17
dokument Uchwała Nr VI/38/2019 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2019 roku" 2019-04-02 16:36:14
dokument Uchwała Nr VI/37/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2019-04-02 16:35:07
dokument Uchwała Nr VI/36/2019 w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koczała" 2019-04-02 16:34:12
dokument Uchwała Nr VI/35/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów 2019-04-02 16:32:50
dokument Uchwała Nr VI/34/2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych 2019-04-02 16:31:51
dokument Uchwała Nr VI/33/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2019-04-02 16:30:48
dokument Uchwała Nr VI/32/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-04-02 16:29:19
dokument Uchwała Nr VI/31/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego 2019-04-02 16:27:15
dokument Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Koczała na rok 2019 2019-01-24 15:29:28
dokument Uchwała Nr V/29/2019 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego 2019-01-24 15:28:37
dokument Uchwała Nr V/28/2019 w sprawie "Programu wspierania rodziny w Gminie Koczała na lata 2019-2021" 2019-01-24 15:27:56
dokument Uchwała Nr V/27/2019 w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Koczała na 2019 rok" 2019-01-24 15:26:46
dokument Uchwała Nr V/26/2019 w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok" 2019-01-24 15:26:11
dokument Uchwała Nr V/25/2019 w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-01-24 15:25:46
dokument Uchwała Nr V/24/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2019-01-24 15:25:18
dokument Uchwała Nr V/23/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok 2019-01-24 15:24:42
dokument Uchwała Nr IV/22/2018 w sprawie planu pracy Rady Gminy Koczała na 2019 rok 2019-01-02 15:10:48
dokument Uchwała Nr IV/21/2018 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 2019-01-02 15:10:05
dokument Uchwała Nr IV/20/2018 w sprawie zarządzenia zebrań wiejskich w gminie Koczała dla dokonania wyborów samorządu wiejskiego 2019-01-02 15:09:23
dokument Uchwała Nr IV/19/2018 w sprawie zasad przysługiwania diety i zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom 2019-01-02 15:08:34
dokument Uchwała Nr IV/18/2018 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019-01-02 15:07:55
dokument Uchwała Nr IV/17/2018 w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku 2019-01-02 15:07:12
dokument Uchwała Nr IV/16/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-01-02 15:06:36
dokument Uchwała Nr IV/15/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-01-02 15:05:26
dokument Uchwała Nr IV/14/2018 w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-01-02 15:03:53
dokument Uchwała Nr IV/13/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2019 rok 2019-01-02 15:02:59
dokument Uchwała Nr IV/12/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2019-01-02 15:01:59
dokument Uchwała Nr IV/11/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok 2019-01-02 15:00:59
dokument Uchwała Nr III/10/2018 w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie "Senior+" 2018-12-17 08:33:48
dokument Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie opłaty targowej na 2019 rok 2018-12-04 12:33:11
dokument Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 2018-12-04 12:32:36
dokument Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Koczała - utraciła moc dnia 6 lutego 2020 r. uchwałą Nr XIV/106/2020 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Koczała (z mocą obowiązującą od 1 lutego 2020 r.) - dokument stracił ważność 2018-12-04 12:31:49
dokument Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie wyboru przewodniczących komisji Rady Gminy Koczała 2018-12-04 12:31:07
dokument Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Koczała 2018-12-04 12:30:18
dokument Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie powołania komisji Rady Gminy Koczała 2018-12-04 12:29:21
dokument Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023 2018-11-28 12:16:02
dokument Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023 2018-11-28 12:14:35
dokument Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023 2018-11-28 12:13:31