Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Imienne wykazy głosowań

LIV (54) sesja Rady Gminy Koczała w dniu 26 marca 2024 r.

1. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji rewizyjnej wyrażonego w protokole kontroli z zakresu dochodów i wydatków za 2023 r., przeprowadzonej  w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2028 (uchwała Nr LIV354/2024)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Koczała od Powiatu Człuchowskiego zadania własnego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2504 do Płocicza i drogą powiatową nr 2501 do Załęża w zakresie pełnienia funkcji inwestora przy realizacji zadania "Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała" (uchwała Nr LIV355/2024)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres oznaczony do trzech lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (uchwała Nr LIV356/2024)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Koczała na 2024 rok (uchwała Nr LIV357/2024)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie (wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2024 rok (uchwała Nr LIV358/2024)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (uchwała Nr LIV359/2024)

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2024 r.” (uchwała Nr LIV360/2024)

9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zalesienia położonych na obszarze Gminy Koczała (uchwała Nr LIV361/2024)

10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Koczała (uchwała Nr LIV362/2024)

11. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2024 rok (uchwała Nr LIV363/2024)

12. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok (uchwała Nr LIV364/2024)

13. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Koczała (uchwała Nr LIV365/2024)

14. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/349/2024 Rady Gminy Koczała z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (uchwała Nr LIV366/2024)

 

LIII (53) sesja Rady Gminy Koczała w dniu 25 stycznia 2024 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (uchwała Nr LIII/349/2024)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (uchwała Nr LIII/350/2024)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok (uchwała Nr LIII/351/2024)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr LIII/352/2024)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Koczała na okres od 1 stycznia 2024 r. do końca bieżącej kadencji (uchwała Nr LIII/353/2024)

LII (52) sesja Rady Gminy Koczała w dniu 21 grudnia 2023 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2024 roku (uchwała Nr LII/338/2023)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie „Planu pracy Rady Gminy Koczała na okres od 1 stycznia 2024 r. do końca bieżącej kadencji” (uchwała Nr LII/339/2023)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Gminy Koczała (uchwała Nr LII/340/2023)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (uchwała Nr LII/341/2023)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała Nr LII/342/2023)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok (uchwała Nr LII/343/2023)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr LII/344/2023)

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr LII/345/2023)

9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2024 rok (uchwała Nr LII/346/2023)

10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad przysługiwania diety i zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom (uchwała Nr LII/347/2023)

11. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku na uchwałę Nr IV/21/2018 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych wraz z odpowiedzią na skargę (uchwała Nr LII/348/2023)

LI (51) sesja Rady Gminy Koczała w dniu 26 października 2023 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Koczała (uchwała Nr LI/323/2023)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty miejscowej na 2024 rok (uchwała Nr LI/324/2023)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty targowej na 2024 rok (uchwała Nr LI/325/2023)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok (uchwała Nr LI/326/2023)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok (uchwała Nr LI/327/2023)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu (uchwała Nr LI/328/2023)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2024 (uchwała Nr LI/329/2023)

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (uchwała Nr LI/330/2023)

9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (uchwała Nr LI/331/2023)

10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwiększenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy w Koczale na dopłatę do bieżącego utrzymania 1 km dróg gminnych (uchwała Nr LI/332/2023)

11. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 (uchwała Nr LI/333/2023)

12. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (uchwała Nr LI/334/2023)

13. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (uchwała Nr LI/335/2023)

14. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok (uchwała Nr LI/336/2023)

15. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr LI/337/2023)

L (50) sesja Rady Gminy Koczała w dniu 28 września 2023 r.

1. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków komisji skrutacyjnej

2. Głosowanie nad wyborem składu komisji skrutacyjnej

3. Głosowanie nad przyjęciem regulaminu głosowania tajnego w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2024-2027

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2024-2027 (uchwała Nr L/316/2023)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Koczała na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości działki numer 90/11 obręb Łękinia, działki numer 90/13 obręb Łękinia oraz działki numer 93/1 obręb Łękinia (uchwała Nr L/317/2023)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres oznaczony do trzech lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (uchwała Nr L/318/2023)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu (uchwała Nr L/319/2023)

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego (uchwała Nr L/320/2023)

9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok (uchwała Nr L/321/2023)

10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr L/322/2023)

XLIX sesja Rady Gminy Koczała w dniu 27 lipca 2023 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Koczała (uchwała Nr XLIX/310/2023)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydacie na ławnika (uchwała Nr XLIX/311/2023)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o nadanie nazwy działce stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Starzno (uchwała Nr XLIX/312/2023)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała (uchwała Nr XLIX/313/2023)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok (uchwała Nr XLIX/314/2023)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XLIX/315/2023)

XLVIII sesja Rady Gminy Koczała w dniu 29 czerwca 2023 r.

1.  Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała wotum zaufania (uchwała Nr XLVIII/302/2023)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koczała za 2022 rok (uchwała Nr XLVIII/303/2023)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koczała za 2022 rok (uchwała Nr XLVIII/304/2023)

4. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do składu zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2023-2027

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2024-2027 (uchwała Nr XLVIII/305/2023)

6. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2023 rok (uchwała Nr XLVIII/306/2023)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Koczała (uchwała Nr XLVIII/307/2023)

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok (uchwała Nr XLVIII/308/2023)

9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XLVIII/309/2023)

XLVII sesja Rady Gminy Koczała w dniu 7 czerwca 2023 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok (uchwała Nr XLVII/300/2023)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XLVII/301/2023)

XLVI sesja Rady Gminy Koczała w dniu 25 maja 2023 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (uchwała Nr XLVI/294/2023)

2. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (uchwała Nr XLVI/295/2023)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres oznaczony do trzech lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość  (uchwała Nr XLVI/296/2023)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (uchwała Nr XLVI/297/2023)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok (uchwała Nr XLVI/298/2023)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XLVI/299/2023)

XLV sesja Rady Gminy Koczała w dniu 25 kwietnia 2023 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok (uchwała Nr XLV/292/2023)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XLV/293/2023)

XLIV sesja Rady Gminy Koczała w dniu 30 marca 2023 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad przysługiwania diety i zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom (uchwała Nr XLIV/280/2023)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (uchwała Nr XLIV/281/2023)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2023 roku” (uchwała Nr XLIV/282/2023)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Koczała na 2023 rok (uchwała Nr XLIV/283/2023)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2023 rok (uchwała Nr XLIV/284/2023)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Koczała (uchwała nie została podjęta)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad umieszczania reklam i szyldów na obiektach, terenach i nieruchomościach stanowiących własność Gminy Koczała oraz pobierania z tego tytułu opłat (uchwała Nr XLIV/285/2023)

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod zalesienia położonych na obszarze Gminy Koczała (uchwała Nr XLIV/286/2023)

9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" (uchwała Nr XLIV/287/2023)

10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (uchwała Nr XLIV/288/2023)

11. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (uchwała Nr XLIV/289/2023)

12. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok (uchwała Nr XLIV/290/2023)

13. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XLIV/291/2023)

XLIII sesja Rady Gminy Koczała w dniu 21 lutego 2023 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok (uchwała Nr XLIII/278/2023)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XLIII/279/2023)

XLII sesja Rady Gminy Koczała w dniu 26 stycznia 2023 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (uchwała Nr XLII/270/2023)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (uchwała Nr XLII/271/2023)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (uchwała Nr XLII/272/2023)

4. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (uchwała Nr XLII/273/2023)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok (uchwała Nr XLII/274/2023)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XLII/275/2023)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Koczała (uchwała Nr XLII/276/2023)

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Koczała na rok 2023 (uchwała Nr XLII/277/2023)

XLI sesja Rady Gminy Koczała w dniu 22 grudnia 2022 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2023 roku (uchwała Nr XLI/261/2022)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Koczała na lata 2023-2031" (uchwała Nr XLI/262/2022)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale (uchwała Nr XLI/263/2022)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie "Planu pracy Rady Gminy Koczała na 2023 rok" (uchwała Nr XLI/264/2022)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok (uchwała Nr XLI/265/2022)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XLI/266/2022)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XLI/267/2022)

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2023 rok (uchwała Nr XLI/268/2022)

9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi (uchwała Nr XLI/269/2022)

XL sesja Rady Gminy Koczała w dniu 17 listopada 2022 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (uchwała Nr XL/257/2022)

2. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP (uchwała Nr XL/258/2022)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany opłaty miejscowej na 2023 rok (uchwała Nr XL/259/2022)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych dodatków i składników wynagrodzenia” (uchwała Nr XL/260/2022)

XXXIX sesja Rady Gminy Koczała w dniu 27 października 2022 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (uchwała Nr XXXIX/249/2022)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok (uchwała Nr XXXIX/250/2022)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok (uchwała Nr XXXIX/251/2022)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty miejscowej na 2023 rok (uchwała Nr XXXIX/252/2022)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty targowej na 2023 rok (uchwała Nr XXXIX/253/2022)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2023 (uchwała Nr XXXIX/254/2022)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (uchwała Nr XXXIX/255/2022)

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok (uchwała Nr XXXIX/256/2022)

XXXVIII sesja Rady Gminy Koczała w dniu 12 października 2022 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok (uchwała Nr XXXVII/I248/2022)

XXXVII sesja Rady Gminy Koczała w dniu 22 września 2022 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok (uchwała Nr XXXVII/241/2022)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XXXVII/242/2022)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego (uchwała Nr XXXVII/243/2022)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu (uchwała Nr XXXVII/244/2022)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała (uchwała Nr XXXVII/245/2022)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (uchwała Nr XXXVII/246/2022)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (uchwała Nr XXXVII/247/2022)

XXXVI sesja Rady Gminy Koczała w dniu 23 czerwca 2022 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała wotum zaufania (uchwała Nr XXXVI/233/2022)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Koczała za 2021 rok (uchwała Nr XXXVI/234/2022)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok (uchwała Nr XXXVI/235/2022)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok (uchwała Nr XXXVI/236/2022)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XXXVI/237/2022)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie Koczała na rok szkolny 2022/2023 (uchwała Nr XXXVI/238/2022)

7. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2022 rok (uchwała Nr XXXVI/239/2022)

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Koczała (uchwała Nr XXXVI/240/2022)

XXXIV sesja Rady Gminy Koczała w dniu 12 maja 2022 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok (uchwała Nr XXXIV/230/2022)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XXXIV/231/2022)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2022 roku" (uchwała Nr XXXIV/232/2022)

XXXIII sesja Rady Gminy Koczała w dniu 24 marca 2022 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy (uchwała Nr XXXIII/222/2022)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP (uchwała Nr XXXIII/223/2022)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2022 roku” (uchwała Nr XXXIII/224/2022)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Koczała na 2022 rok (uchwała Nr XXXIII/225/2022)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2022 rok (uchwała Nr XXXIII/226/2022)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych gminy Koczała (uchwała Nr XXXIII/227/2022)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (uchwała Nr XXXIII/228/2022)

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości (uchwała Nr XXXIII/229/2022)

XXXII sesja Rady Gminy Koczała w dniu 27 stycznia 2022 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie  wynagrodzenia Wójta Gminy Koczała (uchwała Nr XXXII/219/2022)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OKOLICE DYMNA dla terenów położonych na południowy zachód od jeziora Dymno (uchwała Nr XXXII/220/2022)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Koczała na rok 2022 (uchwała Nr XXXII/221/2022)

XXXI sesja Rady Gminy Koczała w dniu 16 grudnia 2021 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok (uchwała Nr XXXI/211/2021)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Koczała (uchwała nie została podjęta)

3. Głosowanie nad projektem zmieniającym uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (uchwała Nr XXXI/212/2021)

4. Głosowanie nad projektem zmieniającym uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała” (uchwała Nr XXXI/213/2021)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XXXI/214/2021)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2022 rok (uchwała Nr XXXI/215/2021)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Koczała na lata 2022-2024” (uchwała Nr XXXI/216/2021)

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2022 roku (uchwała Nr XXXI/217/2021)

9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie „Planu pracy Rady Gminy Koczała na 2022 rok” (uchwała Nr XXXI/218/2021)

XXX sesja Rady Gminy Koczała w dniu 25 listopada 2021 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok (uchwała Nr XXX/209/2021)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (uchwała Nr XXX/210/2021)

XXIX sesja Rady Gminy Koczała w dniu 28 października 2021 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok (uchwała Nr XXIX/199/2021)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XXIX/200/2021)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (uchwała Nr XXIX/201/2021)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok (uchwała Nr XXIX/202/2021)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok (uchwała Nr XXIX/203/2021)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów (uchwała Nr XXIX/204/2021)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty miejscowej na 2022 rok (uchwała Nr XXIX/205/2021)

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty targowej na 2022 rok (uchwała Nr XXIX/206/2021)

9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2022 (uchwała Nr XXIX/207/2021)

10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku (uchwała Nr XXIX/208/2021)
 

XXVIII sesja Rady Gminy Koczała w dniu 16 września 2021 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok (uchwała Nr XXVIII/196/2021)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XXVIII/197/2021)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koczała (uchwała Nr XXVIII/198/2021)
 

XXVII sesja Rady Gminy Koczała w dniu 22 lipca 2021 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2021 (uchwała Nr XXVII/192/2021)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok (uchwała Nr XXVII/193/2021)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XXVII/194/2021)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Koczała oraz przekazania go do zaopiniowania  (uchwała Nr XXVII/195/2021)
 

XXVI sesja Rady Gminy Koczała w dniu 17 czerwca 2021 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała wotum zaufania (uchwała Nr XXVI/184/2021)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koczała za 2020 rok (uchwała Nr XXVI/185/2021)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koczała za 2020 rok (uchwała Nr XXVI/186/2021)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok (uchwała Nr XXVI/187/2021)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XXVI/188/2021)

6. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2021 rok (uchwała Nr XXVI/189/2021)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (uchwała Nr XXVI/190/2021)

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała w części dotyczącej działek nr 261/11 i 261/12 (uchwała Nr XXVI/191/2021)
 

XXV sesja Rady Gminy Koczała w dniu 27 maja 2021 r.

1. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji rewizyjnej wyrażonego w protokole kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Koczale w zakresie wpływów i wydatków z tytułu opłat za wodę i odprowadzanie ścieków w 2020 roku

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok (uchwała Nr XXV/180/2021)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XXV/181/2021)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (uchwała Nr XXV/182/2021)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (uchwała Nr XXV/183/2021)
 

XXIV sesja Rady Gminy Koczała w dniu 25 marca 2021 r.

Wyciąg z protokołu Nr XXIV/2021 z zestawieniami głosowań imiennych
 

XXIII sesja Rady Gminy Koczała w dniu 28 stycznia 2021 r.

Wyciąg z protokołu Nr XXIII/2021 z zestawieniami głosowań imiennych
 

XXII sesja Rady Gminy Koczała w dniu 17 grudnia 2020 r.

Wyciąg z protokołu Nr XXII/2020 z zestawieniami głosowań imiennych
 

XXI sesja Rady Gminy Koczała w dniu 23 listopada 2020 r.

Wyciąg z protokołu Nr XXI/2020 z zestawieniami głosowań imiennych
 

XX sesja Rady Gminy Koczała w dniu 29 października 2020 r.

Wyciąg z protokołu Nr XX/2020 z zestawieniami głosowań imiennych
 

XIX sesja Rady Gminy Koczała w dniu 29 września 2020 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok (uchwała Nr XIX/134/2020)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XIX/135/2020)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy (uchwała Nr XIX/136/2020)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy (uchwała Nr XIX/137/2020)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi (uchwała Nr XIX/138/2020)
 

XVIII sesja Rady Gminy Koczała w dniu 17 lipca 2020 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała wotum zaufania (uchwała Nr XVIII/124/2020)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Koczała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2019 (uchwała Nr XVIII/125/2020)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koczała za 2019 rok (uchwała Nr XVIII/126/2020)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok (uchwała Nr XVIII/127/2020)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XVIII/128/2020)

6. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2020 rok (uchwała Nr XVIII/129/2020)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie Koczała na rok szkolny 2020/2021 (uchwała Nr XVIII/130/2020)

8. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała w części dotyczącej działek nr 77/2, 77/4, 77/7 i 77/9 (po podziale 77/10 i 77/11) (uchwała Nr XVIII/131/2020)

9. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" (uchwała Nr XVIII/132/2020)

10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Cęgi Małe" (uchwała Nr XVIII/133/2020)
 

XVII sesja Rady Gminy Koczała w dniu 2 lipca 2020 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2020 rok (uchwała Nr XVII/123/2020)

2. Głosowanie nad projektem oświadczenia w sprawie możliwości udzielenia z budżetu Gminy Koczała na 2020 rok jednorazowej pomocy finansowej na działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Człuchowski pokrycia ujemnego wyniku finansowego tej placówki za 2019 rok (oświadczenie Nr XVII/1/2020)
 

XVI sesja Rady Gminy Koczała w dniu 28 maja 2020 r.

1. Głosowanie w sprawie przyjęcia i przekazania Wójtowi Gminy Koczała wniosków wynikających z przeglądu w terenie infrastruktury turystycznej i terenów rekreacyjnych w Gminie Koczała przeprowadzonego przez Komisję oświaty i spraw społecznych w dniu 26 lutego 2020 r.

2. Głosowanie w sprawie przyjęcia i przekazania Wójtowi Gminy Koczała wniosków wynikających z przeglądu oświetlenia ulicznego w Gminie Koczała przeprowadzonego przez Komisję gospodarki i budżetu w dniu 17 lutego 2020 r.

3. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji rewizyjnej wyrażonego w protokole kontroli wydatków poniesionych na remonty w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale w roku 2019

4. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji rewizyjnej wyrażonego w protokole kontroli wykonania budżetu Gminy Koczała za 2019 rok

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok (uchwała Nr XVI/120/2020)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XVI/121/2020)

7. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" (uchwała Nr XVI/122/2020)
 

XV sesja Rady Gminy Koczała w dniu 20 marca 2020 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok (uchwała Nr XV/109/2020)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XV/110/2020)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok" (uchwała Nr XV/111/2020)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Koczała na 2020 rok" (uchwała Nr XV/112/2020)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Przechlewo w przedmiocie objęcia mieszkańców Gminy Koczała opieką i usługami przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechlewie (uchwała Nr XV/113/2020)

6. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przysługiwania diety i zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom (uchwała Nr XV/114/2020)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2020 roku" (uchwała Nr XV/115/2020)

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2020 rok (uchwała Nr XV/116/2020)

9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Koczała na 2020 rok (uchwała Nr XV/117/2020)

10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (uchwała Nr XV/118/2020)

11. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" (uchwała Nr XV/119/2020)
 

XIV sesja Rady Gminy Koczała w dniu 6 lutego 2020 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok (uchwała Nr XIV/100/2020)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XIV/101/2020)

3. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2020 rok (uchwała Nr XIV/102/2020)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia ceny jednostkowej paliwa w Gminie Koczała na rok szkolny 2019/2020 (uchwała Nr XIV/103/2020)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej
w miejscowości Niedźwiady (uchwała Nr XIV/104/2020)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Gminie Koczała oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (uchwała Nr XIV/105/2020)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Koczała (uchwała Nr XIV/106/2020)

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Koczała do Zgromadzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego z siedzibą w Człuchowie (uchwała Nr XIV/107/2020)

9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Koczała na rok 2020 (uchwała Nr XIV/108/2020)
 

XIII sesja Rady Gminy Koczała w dniu 19 grudnia 2019 r.

1. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji rewizyjnej wyrażonego w protokole kontroli wykorzystania w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale dotacji podmiotowej z budżetu gminy w I półroczu 2019 roku

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok (uchwała Nr XIII/91/2019)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XIII/92/2019)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2020 rok (uchwała Nr XIII/93/2019)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (uchwała Nr XIII/94/2019)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości oraz zniesienie odrębności lokali nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Niedźwiady (uchwała Nr XIII/95/2019)

7. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała (uchwała Nr XIII/96/2019)

8. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (uchwała Nr XIII/97/2019)

9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2020 roku (uchwała Nr XIII/98/2019)

10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Koczała na 2020 rok (uchwała Nr XIII/99/2019)
 

XII sesja Rady Gminy Koczała w dniu 28 listopada 2019 r.

1Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego (uchwała Nr XII/80/2019)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok (uchwała Nr XII/81/2019)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr XII/82/2019)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok"(uchwała Nr XII/83/2019)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (uchwała Nr XII/84/2019)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (uchwała Nr XII/85/2019)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (uchwała Nr XII/86/2019)

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi (uchwała Nr XII/87/2019)

9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (uchwała Nr XII/88/2019)

10. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie "Senior+"(uchwała Nr XII/89/2019)

11. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia (uchwała Nr XII/90/2019)
 

XI sesja Rady Gminy Koczała w dniu 24 października 2019 r.

1Głosowanie w sprawie przyjęcia i przekazania Wójtowi Gminy Koczała wniosków wynikających z wizytacji przeprowadzonej przez Komisję oświaty i spraw społecznych w dniu 24 września 2019 r. w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale oraz w Przedszkolu Publicznym w Koczale

2. Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków komisji skrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2020-2023

3. Głosowanie w sprawie wyboru zgłoszonych kandydatów do składu komisji skrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2020-2023

4. Głosowanie w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania tajnego w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2020-2023 w dniu 24 października 2019 r. wraz z załącznikami

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok (uchwała Nr XI/72/2019)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok (uchwała Nr XI/73/2019)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2020 rok (uchwała Nr XI/74/2019)

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty miejscowej na 2020 rok (uchwała Nr XI/75/2019)

9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty targowej na 2020 rok (uchwała Nr XI/76/2019)

10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała (uchwała Nr XI/77/2019)

11. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2020 (uchwała Nr XI/78/2019)

12. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku na uchwałę Rady Gminy Koczała Nr VII/41/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Koczała (uchwała Nr XI/79/2019)
 

X sesja Rady Gminy Koczała w dniu 26 września 2019 r.

1Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok (uchwała Nr X/65/2019)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr X//66/2019)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych dodatków i składników wynagrodzenia” (uchwała Nr X/67/2019)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego (uchwała Nr X/68/2019)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydacie na ławnika (uchwała Nr X/69/2019)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych właściwemu dla Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informacji o podjętych działaniach (uchwała Nr X/70/2019)

7. Głosowanie nad projektem apelu w sprawie utworzenia całorocznej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim (apel Nr X/1/2019)
 

IX sesja Rady Gminy Koczała w dniu 14 czerwca 2019 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała wotum zaufania (uchwała Nr IX/56/2019)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Koczała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2018 (uchwała Nr IX/57/2019)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koczała za 2018 rok (uchwała Nr IX/58/2019)

4. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (uchwała Nr IX/59/2019)

5. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (uchwała Nr IX/60/2019)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała (ADM.0006.39.2019) (uchwała Nr IX/61/2019)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała (ADM.0006.40.2019) (uchwała Nr IX/62/2019)

8. Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów do składu zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2020-2023

9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2020-2023 (uchwała Nr IX/63/2019)

10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego (uchwała Nr IX/64/2019)
 

VIII sesja Rady Gminy Koczała w dniu 21 maja 2019 r.

1. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji rewizyjnej wyrażonego w protokole kontroli wykonania budżetu Gminy Koczała za 2018 rok

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok (uchwała Nr VIII/49/2019)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr VIII/50/2019)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Koczała oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (uchwała Nr VIII/51/2019)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (uchwała Nr VIII/52/2019)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała (uchwała Nr VIII/53/2019)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi (ADM.0006.28.2019) (uchwała Nr VIII/54/2019)

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi (ADM.0006.29.2019) (uchwała Nr VIII/55/2019)
 

VII sesja Rady Gminy Koczała w dniu 25 kwietnia 2019 r.

1. Głosowanie nad przedstawionym stanowiskiem Komisji rewizyjnej wyrażonym w protokole kontroli Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Koczale w zakresie wykorzystania dotacji przedmiotowej z budżetu gminy na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2019 roku"

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok (uchwała Nr VII/42/2019)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr VII/43/2019)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (uchwała Nr VII/44/2019)

5. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2019 rok (uchwała Nr VII/45/2019)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2019 rok (uchwała Nr VII/46/2019)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego (uchwała Nr VII/47/2019)

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (uchwała Nr VII/48/2019)
 

VI sesja Rady Gminy Koczała w dniu 28 marca 2019 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego (uchwała Nr VI/31/2019)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok (uchwała Nr VI/32/2019)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr VI/33/2019)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych (uchwała Nr VI/34/2019)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów (uchwała Nr VI/35/2019)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koczała" (uchwała Nr VI/36/2019)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (uchwała Nr VI/37/2019)

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2019 roku" (uchwała Nr VI/38/2019)

9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty (uchwała Nr VI/39/2019)

10. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Koczała (uchwała Nr VI/40/2019)

11. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi (uchwała Nr VI/41/2019)
 

V sesja Rady Gminy Koczała w dniu 24 stycznia 2019 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok (uchwała Nr V/23/2019)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr V/24/2019)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (uchwała Nr V/25/2019)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok” (uchwała Nr V/26/2019)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Koczała na 2019 rok” (uchwała Nr V/27/2019)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie „Programu wspierania rodziny w Gminie Koczała na lata 2019-2021” (uchwała Nr V/28/2019)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego (uchwała Nr V/29/2019)

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Koczała na rok 2019 (uchwała Nr V/30/2019)
 

IV sesja Rady Gminy Koczała w dniu 28 grudnia 2018 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok (uchwałą Nr IV/11/2018)

2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała (uchwała Nr IV/12/2018)

3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2019 rok (uchwała Nr IV/13/2018)

4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (uchwała Nr IV/14/2018)

5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (uchwała Nr IV/15/2018)

6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (uchwała Nr IV/16/2018)

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku (uchwała Nr IV/17/2018)

8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (uchwała Nr IV/18/2018)

9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad przysługiwania diety i zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom (uchwała Nr IV/19/2018)

10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zarządzenia zebrań wiejskich w gminie Koczała dla dokonania wyborów samorządu wiejskiego (uchwała Nr IV/20/2018)

11. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych (uchwała Nr IV/21/2018)

12. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Koczała na 2019 rok (uchwała Nr IV/22/2018)
 

III sesja Rady Gminy Koczała w dniu 12 grudnia 2018 r.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie "Senior+" (uchwała Nr III/10/2018)
 

II sesja Rady Gminy Koczała w dniu 30 listopada 2018 r.

1. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy Koczała (uchwała Nr II/4/2018)

2. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji rewizyjnej

3. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji skarg, wniosków i petycji

4. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji gospodarki i budżetu

5. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji oświaty i spraw społecznych

6. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji rolnictwa i ochrony środowiska

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Koczała (uchwała Nr II/5/2018)

8. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji rewizyjnej

9. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji

10. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji gospodarki i budżetu

11. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji oświaty i spraw społecznych

12. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji rolnictwa i ochrony środowiska

13. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji Rady Gminy Koczała (uchwała Nr II/6/2018)

14. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Koczała (uchwała Nr II/7/2018)

15. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (uchwała Nr II/8/2018)

16. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty targowej na 2019 rok (uchwała Nr II/9/2018)
 

I sesja Rady Gminy Koczała w dniu 22 listopada 2018 r.

1. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków komisji skrutacyjnej

2. Głosowanie nad wyborem zgłoszonych kandydatów do składu komisji skrutacyjnej

3. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego

4. Głosowanie nad propozycją regulaminu głosowania i wzoru karty do głosowania w wyborach Przewodniczącego

5. Głosowanie nad wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad I sesji Rady Gminy Koczała kadencji 2018-2023 o punkt 5: "Wybór Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczących"

6. Głosowanie nad propozycją, by liczba wiceprzewodniczących wynosiła jeden

7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023 (uchwała Nr I/2/2018)

8. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na wiceprzewodniczącego

9. Głosowanie nad propozycją regulaminu głosowania i wzoru karty do głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego

10. Głosowanie nad propozycją, by przeprowadzić ponowne tajne głosowanie na wiceprzewodniczącego (nad zgłoszonymi wcześniej kandydaturami)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 23-11-2018 15:29:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzanna Wysocka 22-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Marzanna Wysocka 27-03-2024 10:42:26