Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Koczała
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXVIII/248/2018 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku na uchwałę Rady Gminy Koczała Nr XXVIII/177/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie "Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Koczała" 2018-11-15 10:40:33
dokument Uchwała Nr XXXVIII/247/2018 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku na uchwałę Rady Gminy Koczała Nr XXXII/207/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koczała w 2018 roku 2018-11-15 10:39:34
dokument Uchwała Nr XXXVIII/246/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Pierwszej Armii Wojska Polskiego w Koczale w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Pierwszej Armii Wojska Polskiego w Koczale 2018-11-15 10:38:52
dokument Uchwała Nr XXXVIII/245/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Kształcenia i Wychowania 2018-11-15 10:38:08
dokument Uchwała Nr XXXVIII/244/2018 w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej w Koczale 2018-11-15 10:37:22
dokument Uchwała Nr XXXVIII/243/2018 w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok" 2018-11-15 10:36:33
dokument Uchwała Nr XXXVIII/242/2018 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2019 2018-11-15 10:35:31
dokument Uchwała Nr XXXVIII/241/2018 w sprawie opłaty targowej na 2019 rok 2018-11-15 10:34:45
dokument Uchwała Nr XXXVIII/240/2018 w sprawie opłaty miejscowej na 2019 rok 2018-11-15 10:33:56
dokument Uchwała Nr XXXVIII/239/2018 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2019 rok 2018-11-15 10:33:02
dokument Uchwała Nr XXXVIII/238/2018 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2019 rok 2018-11-15 10:32:11
dokument Uchwała Nr XXXVIII/237/2018 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 2018-11-15 10:31:21
dokument Uchwała Nr XXXVIII/236/2018 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok 2018-11-15 10:30:25
dokument Uchwała Nr XXXVIII/235/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok 2018-11-15 10:28:52
dokument Uchwała Nr XXXVII/234/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koczała oraz przekazania go do zaopiniowania 2018-10-17 09:57:07
dokument Uchwała Nr XXXVII/233/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2018-10-17 09:56:07
dokument Uchwała Nr XXXVII/232/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok 2018-10-17 09:54:54
dokument Uchwała Nr XXXVI/231/2018 Statut Gminy Koczała 2018-09-18 14:43:00
dokument Uchwała Nr XXXVI/230/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Koczała oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2018-09-18 14:41:44
dokument Uchwała Nr XXXVI/229/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2018-09-18 14:40:39
dokument Uchwała Nr XXXVI/228/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok 2018-09-18 14:38:16
dokument Uchwała Nr XXXVI/227/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego 2018-09-18 14:37:12
dokument Uchwała Nr XXXV/226/2018 w sprawie dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Koczała 2018-07-03 07:48:48
dokument Uchwała Nr XXXV/225/2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Koczała 2018-07-03 07:47:45
dokument Uchwała Nr XXXV/224/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koczała oraz przekazania go do zaopiniowania 2018-07-03 07:46:48
dokument Uchwała Nr XXXV/223/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu na imprezach na otwartym powietrzu oraz na obiektach sportowych 2018-07-03 07:45:38
dokument Uchwała Nr XXXV/222/2018 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 2018-07-03 07:44:45
dokument Uchwała Nr XXXV/221/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2018-07-03 07:43:53
dokument Uchwała Nr XXXV/220/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok 2018-07-03 07:42:50
dokument Uchwała Nr XXXV/219/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2018 2018-07-03 07:41:16
dokument Uchwała Nr XXXV/218/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Koczała z tytułu wykonania budżetu Gminy Koczała za 2017 rok 2018-07-03 07:40:18
dokument Uchwała Nr XXXV/217/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Koczała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2017 2018-07-03 07:39:24
dokument Uchwała Nr XXXIV/216/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2018-05-30 14:46:15
dokument Uchwała Nr XXXIV/215/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok 2018-05-30 14:45:20
dokument Uchwała Nr XXXIV/214/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego 2018-05-30 14:43:57
dokument Uchwała Nr XXXIV/213/2018 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, insygniów i innych symboli Gminy Koczała oraz zasad ich używania 2018-05-30 14:42:56
dokument Uchwała Nr XXXIII/212/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Koczała do konkursu pn. "Czyste powietrze Pomorza" oraz zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł energii cieplnej 2018-04-23 10:55:13
dokument Uchwała Nr XXXIII/211/2018 w sprawie określenia sezonu kąpielowego 2018-04-23 10:54:06
dokument Uchwała Nr XXXIII/210/2018 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2018 rok 2018-04-23 10:53:01
dokument Uchwała Nr XXXIII/209/2018 w sprawie podziału Gminy Koczała na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-23 10:52:08
dokument Uchwała Nr XXXIII/208/2018 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu 2018-04-23 10:51:16
dokument Uchwała Nr XXXII/207/2018 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2018 roku" 2018-03-26 11:54:35
dokument Uchwała Nr XXXII/206/2018 w sprawie podziału Gminy Koczała na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-03-26 11:53:17
dokument Uchwała Nr XXXII/205/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2018-03-26 11:51:50
dokument Uchwała Nr XXXII/204/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok 2018-03-26 11:50:39
dokument Uchwała Nr XXXI/203/2018 w sprawie "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych dodatków i składników wynagrodzenia" 2018-01-26 14:59:58
dokument Uchwała Nr XXXI/202/2018 w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Koczała na rok 2018 2018-01-26 14:59:05
dokument Uchwała Nr XXXI/201/2018 w sprawie "Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok" 2018-01-26 14:58:18
dokument Uchwała Nr XXXI/200/2018 w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Koczała na 2018 rok" 2018-01-26 14:57:28
dokument Uchwała Nr XXXI/199/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2018-01-26 14:56:29
dokument Uchwała Nr XXXI/198/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok 2018-01-26 14:54:27
dokument Uchwała Nr XXXI/197/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Koczała umowy współpracy uczestników Przechlewskiego Klastra Energii 2018-01-26 14:53:12
dokument Uchwała Nr XXXI/196/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała w części dotyczącej działek nr 77/2, 77/4, 77/77 i 77/9 2018-01-26 14:52:17
dokument Uchwała Nr XXX/195/2017 w sprawie planu pracy Rady Gminy Koczała na 2018 rok 2018-01-04 14:29:11
dokument Uchwała Nr XXX/194/2017 w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2018 r. 2018-01-04 14:28:25
dokument Uchwała Nr XXX/193/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2018 rok 2018-01-04 14:27:46
dokument Uchwała Nr XXX/192/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2018-01-04 14:26:16
dokument Uchwała Nr XXX/191/2017 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji w roku 2018 2018-01-04 14:25:20
dokument Uchwała Nr XXX/190/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok 2018-01-04 14:23:47
dokument Uchwała Nr XXIX/189/2017 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości 2017-11-30 15:18:26
dokument Uchwała Nr XXIX/188/2017 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 2017-11-30 15:17:43
dokument Uchwała Nr XXIX/187/2017 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Koczała 2017-11-30 15:12:37
dokument Uchwała Nr XXIX/186/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała 2017-11-30 15:11:50
dokument Uchwała Nr XXIX/185/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Koczała 2017-11-30 15:09:59
dokument Uchwała Nr XXIX/184/2017 w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" 2017-11-30 15:08:23
dokument Uchwała Nr XXIX/183/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Pierwszej Armii Wojska Polskiego w Koczale w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Pierwszej Armii Wojska Polskiego w Koczale 2017-11-30 15:06:41
dokument Uchwała Nr XXIX/182/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/176/2017 w sprawie opłaty targowej na 2018 rok 2017-11-30 15:05:50
dokument Uchwała Nr XXIX/181/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego 2017-11-30 15:04:58
dokument Uchwała Nr XXIX/180/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok 2017-11-30 15:04:02
dokument Uchwała Nr XXVIII/179/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Koczała instrumentem płatniczym 2017-10-30 13:21:06
dokument Uchwała Nr XXVIII/178/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości 2017-10-30 13:19:23
dokument Uchwała Nr XXVIII/177/2017 w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" 2017-10-30 13:17:02
dokument Uchwała Nr XXVIII/176/2017 w sprawie opłaty targowej na 2018 rok 2017-10-30 13:16:41
dokument Uchwała Nr XXVIII/175/2017 w sprawie opłaty miejscowej na 2018 rok 2017-10-30 13:15:57
dokument Uchwała Nr XXVIII/174/2017 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2018 rok 2017-10-30 13:15:09
dokument Uchwała Nr XXVIII/173/2017 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2018 rok 2017-10-30 13:14:22
dokument Uchwała Nr XXVIII/172/2017 w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2018 rok 2017-10-30 13:13:12
dokument Uchwała Nr XXVIII/171/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2017-10-30 13:12:17
dokument Uchwała Nr XXVIII/170/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok 2017-10-30 13:11:21
dokument Uchwała Nr XXVII/169/2017 w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn. "Urzędy na miarę XXI wieku" 2017-09-14 13:39:43
dokument Uchwała Nr XXVII/168/2017 w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała" 2017-09-14 13:37:57
dokument Uchwała Nr XXVII/167/2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2017-09-14 13:36:46
dokument Uchwała Nr XXVII/166/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2017-09-14 13:34:52
dokument Uchwała Nr XXVII/165/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok 2017-09-14 13:32:46
dokument Uchwała Nr XXVII/164/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie 2017-09-14 13:22:00
dokument Uchwała Nr XXVI/163/2017 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego 2017-06-19 13:46:25
dokument Uchwała Nr XXVI/162/2017 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 2017-06-19 13:45:36
dokument Uchwała Nr XXVI/161/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok 2017-06-19 13:44:17
dokument Uchwała Nr XXVI/160/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Koczała z tytułu wykonania budżetu Gminy Koczała za 2016 rok 2017-06-19 13:43:21
dokument Uchwała Nr XXVI/159/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Koczała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2016 2017-06-19 13:42:29
dokument Uchwała Nr XXV/158/2017 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 2017-05-29 10:25:25
dokument Uchwała Nr XXV/157/2017 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2017 rok 2017-05-29 10:24:29
dokument Uchwała Nr XXV/156/2017 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2017 rok 2017-05-29 10:23:36
dokument Uchwała Nr XXV/155/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2017-05-29 10:22:24
dokument Uchwała Nr XXV/154/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok 2017-05-29 10:21:05
dokument Uchwała Nr XXV/153/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała pn. OSIEDLE WRZOSOWE 2017-05-29 10:05:30
dokument Uchwała Nr XXIV/152/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Człuchowskiego 2017-04-28 14:09:28
dokument Uchwała Nr XXIV/151/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2017-04-28 14:08:01
dokument Uchwała Nr XXIV/150/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok 2017-04-28 14:06:47
dokument Uchwała Nr XXIII/149/2017 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2017 roku" 2017-03-31 13:24:49
dokument Uchwała Nr XXIII/148/2017 w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała 2017-03-31 13:23:32
dokument Uchwała Nr XXIII/147/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-31 13:18:33
dokument Uchwała Nr XXIII/146/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2017-03-31 13:13:34
dokument Uchwała Nr XXIII/145/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok 2017-03-31 13:09:10
dokument Uchwała Nr XXII/144/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-02-13 14:03:31
dokument Uchwała Nr XXII/143/2017 w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Koczała na rok 2017 2017-02-13 14:02:02
dokument Uchwała Nr XXII/142/2017 w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok" 2017-02-13 14:01:11
dokument Uchwała Nr XXII/141/2017 w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok" 2017-02-13 13:59:54
dokument Uchwała Nr XXII/140/2017 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Koczale 2017-02-13 13:58:35
dokument Uchwała Nr XXII/139/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2017-02-13 13:57:28
dokument Uchwała Nr XXII/138/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok 2017-02-13 13:56:17
dokument Uchwała Nr XXI/137/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie 2017-01-05 12:19:56
dokument Uchwała Nr XXI/136/2016 w sprawie planu pracy Rady Gminy Koczała na 2017 rok 2017-01-05 12:18:54
dokument Uchwała Nr XXI/135/2016 w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2017 r. 2017-01-05 12:16:56
dokument Uchwała Nr XXI/134/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2017 rok 2017-01-05 12:11:01
dokument Uchwała Nr XXI/133/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2017-01-05 11:57:44
dokument Uchwała Nr XX/132/2016 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2017 2016-12-01 13:28:18
dokument Uchwała Nr XX/131/2016 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2017 rok 2016-12-01 13:27:38
dokument Uchwała Nr XX/130/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2016-12-01 13:27:07
dokument Uchwała Nr XX/129/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2016 rok 2016-12-01 13:25:36
dokument Uchwała Nr XIX/128/2016 w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska 2016-11-02 15:37:51
dokument Uchwała Nr XIX/127/2016 w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok" 2016-11-02 15:35:06
dokument Uchwała Nr XIX/126/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Koczała 2016-11-02 15:32:21
dokument Uchwała Nr XIX/125/2016 w sprawie opłaty targowej na 2017 rok 2016-11-02 15:30:17
dokument Uchwała Nr XIX/124/2016 w sprawie opłaty miejscowej na 2017 rok 2016-11-02 15:29:37
dokument Uchwała Nr XIX/123/2016 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2017 rok 2016-11-02 15:28:16
dokument Uchwała Nr XIX/122/2016 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2017 rok 2016-11-02 15:26:54
dokument Uchwała Nr XIX/121/2016 w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2017 rok 2016-11-02 15:24:38
dokument Uchwała Nr XIX/120/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2016-11-02 15:22:09
dokument Uchwała Nr XIX/119/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2016 rok 2016-11-02 15:20:38
dokument Uchwała Nr XVIII/118/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego 2016-09-28 11:00:51
dokument Uchwała Nr XVIII/117/2016 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej i zaliczenia odcinka drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej 2016-09-28 10:59:56
dokument Uchwała Nr XVIII/116/2016 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy 2016-09-28 10:58:34
dokument Uchwała Nr XVIII/115/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2016-09-28 10:57:31
dokument Uchwała Nr XVIII/114/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2016 rok 2016-09-28 10:56:06
dokument Uchwała Nr XVII/113/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastko w przedmiocie objęcia mieszkańców Gminy Koczała opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Miastku 2016-06-29 17:19:24
dokument Uchwała Nr XVII/112/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2016 roku" 2016-06-29 17:18:33
dokument Uchwała Nr XVII/111/2016 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego 2016-06-29 17:17:14
dokument Uchwała Nr XVII/110/2016 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała 2016-06-29 17:15:59
dokument Uchwała Nr XVII/109/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2016 rok 2016-06-29 17:14:56
dokument Uchwała Nr XVII/108/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2016 rok 2016-06-29 17:14:14
dokument Uchwała Nr XVII/107/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2016 rok 2016-06-29 17:13:07
dokument Uchwała Nr XVII/106/2016 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Koczała z tytułu wykonania budżetu Gminy Koczała za 2015 rok 2016-06-29 17:11:45
dokument Uchwała Nr XVII/105/2016 w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Koczała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2015 2016-06-29 17:10:51
dokument Uchwała Nr XVI/104/2016 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2016 rok 2016-05-25 13:37:23
dokument Uchwała Nr XV/103/2016 w sprawie przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Koczała na lata 2016-2018" 2016-04-29 11:52:51
dokument Uchwała Nr XV/102/2016 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2016-04-29 11:44:22
dokument Uchwała Nr XV/101/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2016 rok 2016-04-29 11:42:41
dokument Uchwała Nr XV/100/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok 2016-04-29 11:41:32
dokument Uchwała Nr XV/99/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-04-29 11:40:16
dokument Uchwała Nr XV/98/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2016 rok 2016-04-29 11:33:48
dokument Uchwała Nr XIV/97/2016 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020" 2016-03-29 15:47:27
dokument Uchwała Nr XIV/96/2016 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2016 roku" 2016-03-29 15:45:24
dokument Uchwała Nr XIV/95/2016 w sprawie wdrożenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koczała na lata 2015-2025" 2016-03-29 15:41:43
dokument Uchwała Nr XIV/94/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Koczała porozumienia z Gminami Miastko, Przechlewo i Rzeczenica w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego "Pomorskie Szlaki Kajakowe" 2016-03-29 15:38:47
dokument Uchwała Nr XIV/93/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Koczała środków stanowiących fundusz sołecki 2016-03-29 15:20:17
dokument Uchwała Nr XIV/92/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2016-03-29 15:19:18
dokument Uchwała Nr XIV/91/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2016 rok 2016-03-29 15:14:24
dokument Uchwała Nr XIV/90/2016 w sprawie przystąpienia Gminy Koczała do Związku Gmin Pomorskich 2016-03-29 15:11:36
dokument Uchwała Nr XIII/89/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/66/2015 w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych 2016-02-05 15:15:59
dokument Uchwała Nr XIII/88/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/65/2015 w sprawie opłaty targowej na 2016 rok 2016-02-05 15:15:00
dokument Uchwała Nr XIII/87/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/64/2015 w sprawie opłaty miejscowej na 2016 rok 2016-02-05 15:13:54
dokument Uchwała Nr XIII/86/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/62/2015 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2016 rok 2016-02-05 15:12:54
dokument Uchwała Nr XIII/85/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/61/2015 w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2016 rok 2016-02-05 15:11:55
dokument Uchwała Nr XIII/84/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2016-02-05 15:08:16
dokument Uchwała Nr XIII/83/2016 w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Koczała na rok 2016 2016-02-05 15:06:59
dokument Uchwała Nr XIII/82/2016 w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok" 2016-02-05 15:06:04
dokument Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok" 2016-02-05 15:04:51
dokument Uchwała Nr XIII/80/2016 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/151/12 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koczała 2016-02-05 15:03:39
dokument Uchwała Nr XII/75/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2016 rok 2016-01-05 18:08:31
dokument Uchwała Nr XII/74/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała 2016-01-05 18:07:28
dokument Uchwała Nr XII/72/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2020 2016-01-05 18:03:09
dokument Uchwała Nr XII/79/2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Koczała na 2016 rok 2015-12-31 19:56:39
dokument Uchwała Nr XII/78/2015 w sprawie Strategii rozwoju gminy Koczała na lata 2016-2025 2015-12-31 19:54:38
dokument Uchwała Nr XII/77/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Koczała na lata 2016-2020 2015-12-31 19:51:47
dokument Uchwała Nr XII/76/2015 w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2016 r. 2015-12-31 19:49:35
dokument Uchwała Nr XII/73/2015 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego podległego Radzie Gminy Koczała oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2016 2015-12-31 19:46:33
dokument Uchwała Nr XII/71/2015 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2015 rok 2015-12-31 19:44:44
dokument Uchwała Nr XI/70/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2015 rok. 2015-11-27 17:40:13
dokument Uchwała Nr XI/69/2015vw sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Koczała na lata 2016-2025 2015-11-27 17:38:41
dokument Uchwała Nr 68/2015 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, 2015-11-27 17:37:42
dokument Uchwała Nr 67/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Koczała na 2016 rok 2015-11-27 17:36:20
dokument Uchwała Nr XI/66/2015 w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych 2015-11-27 17:34:55
dokument Uchwała Nr XI/65/2015 w sprawie opłaty targowej na 2016 rok 2015-11-27 17:32:53
dokument Uchwała Nr XI/64/2015 w sprawie opłaty miejscowej na 2016 rok 2015-11-27 17:31:59
dokument Uchwała Nr XI/63/2015 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok 2015-11-27 17:30:43
dokument Uchwała Nr XI/62/2015 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2016 rok 2015-11-27 17:28:58
dokument Uchwała Nr XI/61/2015 w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-11-27 17:27:49
dokument Uchwała Nr X/60/2015 w sprawie wdrożenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koczała na lata 2015-2025". 2015-10-30 16:39:40
dokument Uchwała Nr X/59/2015 w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Koczała 2015-10-30 16:37:28
dokument Uchwała Nr X/58/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2016 2015-10-30 16:32:28
dokument Uchwała Nr X/57/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2015 2015-10-30 16:32:00
dokument Uchwała Nr X/56/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Koczała na lata 2016-2020 2015-10-30 16:30:21
dokument Uchwała Nr X/55/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2015 rok 2015-10-30 16:28:22
dokument Uchwała Nr IX/54/2015 w sprawie przyjęcia programu kadencyjnego Rady Gminy Koczała na lata 2014-2018 2015-09-16 15:50:56
dokument Uchwała Nr IX/53/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-16 15:49:11
dokument Uchwała Nr IX/52/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2015 rok 2015-09-16 15:46:45
dokument Uchwała Nr IX/51/2015 w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2016 r. do 2019 r. 2015-09-16 15:44:36
dokument Uchwała Nr VIII/50/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum 2015-06-26 17:08:28
dokument Uchwała Nr VIII/49/2015 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-06-26 17:06:35
dokument Uchwała Nr VIII/48/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/256/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej na 2015 rok 2015-06-26 17:04:26
dokument Uchwała Nr VIII/47/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/255/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty miejscowej na 2015 rok 2015-06-26 17:02:26
dokument Uchwała Nr VIII/46/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/254/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok 2015-06-26 16:59:31
dokument Uchwała Nr VIII/45/2015 w sprawie uchwalenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koczała na lata 2015 - 2025" 2015-06-26 16:51:26
dokument Uchwała Nr VIII/44/2015 w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 2015-06-26 16:48:26
dokument Uchwała Nr VIII/43/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2020 2015-06-26 16:45:29
dokument Uchwała Nr VIII/42/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2015 rok 2015-06-26 16:42:39
dokument Uchwała Nr VIII/41/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Koczała z tytułu wykonania budżetu Gminy Koczała za 2014 rok 2015-06-26 16:38:39
dokument Uchwała Nr VIII/40/2015 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z realizacji zadań społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy Koczała za 2014 rok 2015-06-26 16:35:18
dokument Uchwała Nr VIII/39/2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Koczała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2014 2015-06-26 16:33:25
dokument Uchwała Nr VII/38/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Koczała do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej 2015-05-28 18:12:56
dokument Uchwała Nr VII/37/2015 w sprawie poparcia stanowiska Rady Miejskiej w Miastku 2015-05-28 18:11:30
dokument Uchwała Nr VII/36/2015 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2015 rok 2015-05-28 18:10:26
dokument Uchwała Nr VII/35/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2015 rok 2015-05-28 18:09:02
dokument Uchwała Nr VII/34/2015 w sprawie sprawozdania z działalności kulturalnej i gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale za 2014 rok 2015-05-28 18:06:44
dokument Uchwała Nr VII/33/2015 w sprawie sprawozdania z działalności kulturalnej i gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za 2014 rok 2015-05-28 18:04:27
dokument Uchwała Nr VI/32/2015 w sprawie zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych 2015-04-29 16:30:22
dokument Uchwała Nr VI/31/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2015 rok 2015-04-29 16:28:17
dokument Uchwała Nr V/30/2015 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-03-27 19:15:56
dokument Uchwała Nr V/29/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/256/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej na 2015 r. 2015-03-27 19:14:15
dokument Uchwała Nr V/28/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/255/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty miejscowej na 2015 r. 2015-03-27 19:10:37
dokument Uchwała Nr V/27/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/254/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 r. 2015-03-27 19:08:49
dokument Uchwała Nr V/26/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego 2015-03-27 19:07:04
dokument Uchwała Nr V/25/2015 w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diet sołtysom 2015-03-27 19:05:26
dokument Uchwała Nr V/24/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-03-27 19:03:40
dokument Uchwała Nr V/23/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2015 roku 2015-03-27 19:01:25
dokument Uchwala Nr V/22/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 2016 r. w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki w 2016 roku 2015-03-27 18:57:52
dokument Uchwała Nr V/21/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2020 2015-03-27 18:53:19
dokument Uchwała Nr V/20/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2015 rok 2015-03-27 18:50:41
dokument Uchwała Nr IV/19/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Koczała na lata 2015-2022 2015-02-06 15:10:54
dokument Uchwała Nr IV/18/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Koczała na 2015 r. 2015-02-06 15:07:28
dokument Uchwała Nr IV/18/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Koczała na 2015 r. 2015-02-06 15:03:17
dokument Uchwała Nr IV/17/2015 w sprawie zarządzenia zebrań wiejskich w Gminie Koczała dla dokonania wyborów samorządu wiejskiego 2015-02-06 14:58:57
dokument Uchwała Nr IV/16/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok 2015-02-06 14:54:32
dokument Uchwała Nr IV/15/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 2015-02-06 14:50:58
dokument Uchwała Nr III/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 rok w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Koczała na 2015 r. 2015-01-09 12:34:25
dokument Uchwała Nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 rok w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2015 r. 2015-01-09 12:33:49
dokument Uchwała Nr III/12/2014 z dnia 29 grudnia 2014 rok w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2015 rok. 2015-01-09 12:33:16
dokument Uchwała Nr III/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011- 2020 2015-01-09 12:31:46
dokument Uchwała Nr III/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 rok w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego podległego Radzie Gminy Koczała oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2015 2015-01-09 12:29:45
dokument Uchwała Nr III/9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2020 2015-01-09 12:28:23
dokument Uchwała Nr III/8/2014 z dnia 29 grudnia 2014 rok w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2014 rok 2015-01-09 12:24:51
dokument Uchwała Nr II/7/2014 z dnia 2014.12.11 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Koczała 2014-12-15 15:41:35
dokument Uchwała Nr II/6/2014 z dnia 2014.12.11 w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla Radnych Gminy Koczała 2014-12-15 15:40:21
dokument Uchwała nr II/5/2014 z dnia 2014.12.11 w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Koczała 2014-12-15 15:34:23
dokument Uchwała Nr II/4/2014 z dnia 2014.12.11 w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Koczała 2014-12-15 15:32:03
dokument Uchwała Nr II/3/2014 z dnia 2014.12.11 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Koczała z określeniem rodzaju i składu liczbowego 2014-12-15 15:30:35
dokument Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 2014.12.01 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Koczała 2014-12-15 15:29:01
dokument Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 2014.12.01 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Koczała 2014-12-15 15:27:43